Další odborné vzdělávání a informační činnost

Základní informace

Program:
Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 - Opatření I.3.1
Vypisovatel:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Poskytovatel:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Popis programu:
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a k cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci těchto tematických okruhů: - zákonné požadavky na hospodaření, dobré zemědělské a ekologické podmínky a správná zemědělská praxe vč. požadavků na cross-compliance, - přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu potravin, vč. zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe, - zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem, - zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti hospodaření, - diverzifikace činnosti zemědělských podniků, zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostfiedí v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením, požadavků správného lesnického a lesnicko-environmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, znečišťováním vod, na pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

Charakteristika

Oblast podpory:

Vzdělávání, lidské zdroje

Forma dotace:
přímá nenávratná dotace
Výše dotace:
Příspěvek žadateli na realizaci projektu ve výši 100 pct. způsobilých výdajů. Příspěvek EU činí 75 pct. veřejných zdrojů. Příspûvek ČR činí 25 pct. veřejných zdrojů. Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou od 200 tis. Kč do 1 mil. Kč na jeden projekt vzdělávacích a informačních činností. Maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 50 mil. Kč pro období 2007-2013.
Podmínky dotace:
Informace o způsobilých výdajích, kritéria přijatelnosti projektu a další podmínky jsou specifikovány v dokumentu "Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření I.3.1 " - viz odkaz na dokument ke stažení níže.
Náležitosti žádosti:

Žádost se předkládá na formuláři pro toto opatření (lze stáhnout ze stránek SZIF).

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na webu SZIF

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
08.10.2007
Datum uzávěrky:
26.11.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 871 620 Fax: +420 222 871 765 E-mail: info@szif.cz Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu: Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava www.mze.cz, www.szif.cz