Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 (6.1)

Základní informace

Program:
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Vypisovatel:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Popis programu:
Podporované projekty: opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Charakteristika

Oblast podpory:

Životní prostředí, voda, odpady

Forma dotace:
podpora formou dotace
Výše dotace:
Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je požadována ve výši min. 10 pct. z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě, že je žadatelem podnikatelský subjekt nebo jiný subjekt, jehož vlastní zdroje nemají povahu veřejných zdrojů, maximální výše podpory z ERDF nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 pct. z celkových veřejných výdajů.
Podmínky dotace:
Podmínky pro získání podpory naleznete ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 a na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky www.sfzp.cz a Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz. Pokyny k podání žádosti jsou zveřejněny na stránkách www.opzp.cz.
Náležitosti žádosti:

Veškeré informace týkající se podání žádosti v OP ŽP naleznete na stránkách programu. Na této stránce je též vstup do elektronického prostředí pro žadatele BENE-FILL.

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na stránkách OP ŽP

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
19.11.2007
Datum uzávěrky:
31.01.2008 (do 16:00 hod.)

Kontaktní informace

Kontakt:
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11- Chodov tel: +420 267 994 300 fax: +420 272 936 597 infolinka: 800 260 500 Řídící orgán OP Životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65 100 10 Praha 10 tel: +420 267 121 111 fax:+420 267 310 308