Odstraňování starých ekologických zátěží (4.2)

Základní informace

Program:
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Vypisovatel:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Popis programu:
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na: - inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci; - realizace průzkumných prací, analýz rizik: a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit, b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo; - sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou): a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod. d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Charakteristika

Oblast podpory:

Životní prostředí, voda, odpady

Forma dotace:
formou dotace
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 pct. z celkových nákladů projektu.
Podmínky dotace:
Přijímány budou pouze projekty veřejných subjektů a projekty, jejichž řešení umožní realizaci do tří let od podání žádosti. Detailní informace o podmínkách jsou uvedeny v platné verzi Implementačního dokumentu .
Náležitosti žádosti:
Žádosti lze podávat od 3. září 2007. Informace můžete nalézt v Příručce pro žadatele.

Doplňující informace

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
29.06.2007
Datum uzávěrky:
26.10.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní fond životního prostředí Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11-Chodov tel: 267 994 300 fax: 272 936 597 http://www.sfzp.cz