Podpora cestovního ruchu - záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

Základní informace

Program:
Opatření III.1.3 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
Vypisovatel:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Poskytovatel:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Popis programu:
Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení. Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vleků a lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských stezek (tj, síť místních nebo regionálních tras seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech, zejména Jižní Moravy. Na zastaveních jsou umístěny informační panely, např. upozorňující na místní vinohradnické zajímavosti) odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně.

Charakteristika

Oblast podpory:

Cestovní ruch, volný čas

Velikost firmy uchazeče:

drobný podnikatel/živnostník, malý podnik, střední podnik, jiné subjekty/ ostatní   (definice uchazeče)

Poznámka: - NNO, o.s., o.p.s., nadace;- zájmová sdružení právnických osob;- fyzické a právnické osoby, podnikající v zemědělské výrobě;- nezemědělské podnikatelské subjekty, pokud činnost zahajují, nebo mají kratší neždvouletou histor

Forma dotace:
přímá nenávratná dotace
Výše dotace:
Maximální výše dotace činí 90 pct. způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 500 000,- Kč na projekt. Příspěvek EU činí 75 pct. veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 pct. veřejných zdrojů.
Podmínky dotace:
Informace o způsobilých výdajích, kritéria přijatelnosti projektu a další podmínky jsou specifikovány v dokumentu Specifické podmínky pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova České republiky pro toto opatření - viz odkaz na dokument ke stažení níže.
Náležitosti žádosti:

Žádost se předkládá na formuláři pro toto opatření (lze stáhnout ze stránek SZIF). Informace o náležitostech žádosti a povinných přílohách viz odkaz na dokument ke stažení níže.

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na webu SZIF

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
08.10.2007
Datum uzávěrky:
26.11.2007

Kontaktní informace

Kontakt:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: info@szif.cz

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu:

Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno

Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava

www.mze.cz, www.szif.cz