Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - záměr d) zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Základní informace

Program:
Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 - Opatření III.1.3
Vypisovatel:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Poskytovatel:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Popis programu:
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetnû nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je pfiedevším vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. V rámci záměrů b), c), d) bude podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a využití energie z biomasy. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

Charakteristika

Oblast podpory:

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Forma dotace:
přímá nenávratná dotace
Výše dotace:
Maximální výše dotace činí 50 - 60 procent, v závislosti na regionu, kde je projekt realizován). Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba. Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru d) 5 000 000 Kč na projekt.
Podmínky dotace:
Informace o způsobilých výdajích, kritéria přijatelnosti projektu a další podmínky jsou specifikovány v dokumentu "Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření III.1.2 " - viz odkaz na dokument ke stažení níže.
Náležitosti žádosti:
Žádost se předkládá na formuláři pro toto opatření (altenativně lze stáhnout ze stránek SZIF).

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na stránkách SZIF

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
08.10.2007
Datum uzávěrky:
26.11.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 871 620 Fax: +420 222 871 765 E-mail: info@szif.cz Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu: Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava www.mze.cz, www.szif.cz