Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT (2.1.2)

Základní informace

Program:
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Vypisovatel:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Popis programu:
Podporované projekty ςʼnpořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, který splňuje hodnoty nejlepší emisní htřídy a případné současné snížení energetické spotřeby. U podnikatelských subjektů bude podporováno pořízení zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW včetně případného současného snížení energetické spotřeby. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu. ςʼnnově budované rozvody CZT v nových lokalitách a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje včetně rozvodů například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém. Omezení v rámci 1.výzvy: Přijímány budou pouze projekty mimo rámec veřejné podpory a projekty, u nichž bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis.

Charakteristika

Oblast podpory:

Životní prostředí, voda, odpady

Forma dotace:
formou dotace
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 pct. z celkových nákladů projektu.
Podmínky dotace:
Přijímány budou pouze projekty mimo rámec veřejné podpory a projekty, u nichž bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis. Detailní informace o podmínkách jsou uvedeny v platné verzi Implementačního dokumentu .
Náležitosti žádosti:
Žádosti lze podávat od 3. září 2007. Informace můžete nalézt v Příručce pro žadatele.

Doplňující informace

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
29.06.2007
Datum uzávěrky:
26.10.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní fond životního prostředí Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11-Chodov tel: 267 994 300 fax: 272 936 597 http://www.sfzp.cz