Stálé výstavní expozice a muzea

Základní informace

Program:
Opatření III.2.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
Vypisovatel:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Poskytovatel:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Popis programu:
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetnû historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt občanské vybavenosti (např. pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kriterií.

Charakteristika

Oblast podpory:

Regionální rozvoj

Forma dotace:
přímá nenávratná dotace
Výše dotace:
Maximální výše dotace činí 90 pct. způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč na projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007-2013.
Podmínky dotace:
Informace o způsobilých výdajích, kritéria přijatelnosti projektu a další podmínky jsou specifikovány v dokumentu "Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření III.2.2 " - viz odkaz na dokument ke stažení níže.
Náležitosti žádosti:

Žádost se předkládá na formuláři pro toto opatření (lze stáhnout ze stránek SZIF).

Doplňující informace

Zdroj informací:
Informace na webu SZIF

Termíny

Datum vyhlášení / výzvy:
08.10.2007
Datum uzávěrky:
26.11.2007

Kontaktní informace

Kontakt:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 871 620 Fax: +420 222 871 765 E-mail: info@szif.cz Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu: Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava www.mze.cz, www.szif.cz