Rámcové programy

Rámcové programy jsou nástrojem Evropské komise, který napomáhá financování projektů a potažmo organizací, přispívajících k provádění programů a politik Evropské unie. Rámcové programy jsou většinou vymezeny tematicky a spravovány přímo Evropskou komisí či specializovanými výkonnými agenturami (v některých případech jsou gestorem i národní agentury). Jedná se vždy o víceleté programy, financované přímo z rozpočtu EU. Oproti ESI fondům nejsou unijní programy určeny pouze pro konkrétní členský stát, ale pro všechny členské státy a případně další nečlenské země, které jsou k jednotlivým programům přidružené. V rámci rámcových programů tak spolu nesoutěží pouze žadatelé z jednoho členského státu, ale projektové záměry si konkurují napříč členskými a přidruženými státy.

Rámcové programy představují jednu z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity v následujících oblastech:

  • vzdělání
  • výzkum, technologický vývoj a inovace
  • podnikání
  • životní prostředí
  • rozvoj dopravní a energetické infrastruktury
  • kultura
  • informační společnost
  • ochrana spotřebitele
  • svoboda, bezpečí
  • a mnohé další

Přehled rámcových programů

Ve vztahu k podpoře podnikání a rozvoji inovačního prostředí jsou jedněmi z nejdůležitějších rámcových programů program COSME a Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Program COSME je určen zejména pro malé a střední podniky (MSP), jeho cílem je zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME věnováno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Gestorem programu v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. Program navazuje na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, který fungoval mezi lety 2007-2013. Na období sedmi let, tedy od roku 2014 do roku 2020, je do Horizontu 2020 soustředěna alokace v celkové výši 80 miliard Euro, která je dosud v historii rámcových programů zdaleka nejvyšší. Rozvoj inovačního prostředí v podnicích je od roku 2017 realizován zejména na platformě tzv. Evropské inovační rady (European Innovation Council), která poskytuje podporu inovativním firmám a podnikatelům s potenciálem rychlého růstu na evropské i světové úrovni. Evropská inovační rada v sobě spojuje nástroje jako je SME Instrument (nástroj k podpoře inovací v MSP, které mají potenciál růst a expandovat s tímto řešením na evropské a světové trhy) či Fast Track to Innovation (nástroj k podpoře konsorciálních inovačních projektů vedených průmyslovými aktéry) a další.

Národním kontaktním místem rámcového programu Horizont 2020 v ČR je Technologické centrum Akademie věd ČR, které zájemcům umožňuje bezplatně konzultovat náměty projektů s vyškolenými národními kontaktními pracovníky. Propagaci programu Horizont 2020, zvýšení účasti a úspěšnosti českých firem v programu, stejně jako rozvoji synergických a komplementárních vazeb mezi programem Horizont 2020 a ESI fondy se věnuje také Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO na svých webových stránkách poskytuje základní informace o programu a jednotlivých nástrojích, a pravidelně pořádá také informační semináře pro potenciální žadatele.

Aktuality: