Hospodářská soutěž

Rubrika obsahuje informace z oblasti hospodářské soutěže, zejména pokud jde o právní úpravu hospodářské soutěže v ČR, právní úpravy EU v oblasti hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek a informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Soutěž mezi firmami je základním mechanismem tržní ekonomiky a podporuje inovaci, omezuje výrobní náklady a zvyšuje výkonnost celého hospodářství. Pouze firmy stimulované konkurencí nabízejí výrobky a služby, které jsou konkurenceschopné z hlediska ceny a kvality.

Soutěž má velký význam zejména pro spotřebitele, neboť silná konkurence mu umožňuje výběr ze širšího sortimentu zboží za nižší ceny. Je tak jednoduchou, ale velmi účinnou zárukou optimálního stavu z hlediska kvality i ceny výrobků a služeb.

Efektivní hospodářská soutěž je klíčovým motorem pro generování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Efektivní je zejména tehdy, když je trh tvořen na sobě navzájem nezávislými firmami, které jsou vystaveny konkurenčnímu tlaku. Aby byla zajištěna schopnost dodavatelů vyvíjet tento tlak, vymezuje soutěžní právo zakázané praktiky, které jsou způsobilé soutěž omezit.

Proti takovýmto praktikám pak zasahuje antimonopolní úřad s primárním cílem odstranit jejich negativní vliv na soutěž.

Hospodářská soutěž

Dokument seznamuje s obsáhlou problematikou hospodářské soutěže, vymezuje jednotlivé pojmy jako je soutěžitel, relevantní trh, kartelový rejstřík a další. Dále objasňuje problematiku zneužívání hospodářské soutěže a podstatu nekalosoutěžního jednání s uvedením, jaké způsoby obrany proti tomu existují. Rovněž je pojednána nezastupitelná role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při dohledu a regulaci hospodářské soutěže.

Právní úprava hospodářské soutěže

Platné legislativní normy pro oblast hospodářské soutěže.

Právní úprava EU

Informace o soutěžní politice Evropské unie a základních principech v oblasti veřejného zadávání zakázek. Jaké dohody mohou omezovat hospodářskou soutěž, co lze považovat za zneužití dominantního postavení, kdo je hlavním nositelem soutěžní politiky EU a jakou ma rozhodovací pravomoc. Opravné prostředky v oblasti veřejných zakázek a základní principy aplikované na veřejné zakázky v rámci EU.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory a působí i v dalších oblastech, což stanovují další zákony.