Rekodifikace soukromého práva 2014

Rubrika reflektuje změny, k nimž bude docházet v českém právním řádu s ohledem na vstup nového Občanského zákoníku v platnost od 1. ledna 2014. Jde o zásadní úpravu, která zahrnuje mj. i zrušení obchodního zákoníku. Nový občanský zákoník (NOZ) se spolu s novým zákonem o obchodních korporacích (ZOK) stane středobodem soukromého práva. Jednou z nejvýznamnějších změn, které nový občanský zákoník přináší, je tedy sjednocení úpravy doposud platného obchodního práva a práva občanského. Tímto dochází k odstranění tzv. dvoukolejnosti soukromoprávní úpravy.