Monitoring legislativy EU

Primární právo Evropské unie se skládá z dohod, které mají právní formu smluv uzavřených mezi vládami členských států. Sekundární právo Evropské unie vychází ze smluv EU, jež jsou součástí práva primárního, a skládá se z následujících právních aktů: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanovisko.

Prvním právním aktem sekundárního práva Evropské unie je Nařízení. Nařízení je nadřazeno národní legislativě a do vnitrostátních zákonů se nepřevádí. Nařízení je tak pro Evropskou unii tím, čím je pro vnitrostátní právo zákon. Specifickým právním aktem je Směrnice, která nemá ve vnitrostátním právu obdoby. Směrnice zavazuje členské státy. Směrnice předepisuje pouze výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody zůstávají na vůli státu, musí se tedy převést (implementovat) do vnitrostátních zákonů Dalším méně využívaným aktem je Rozhodnutí a dále také akty bez právní závaznosti, jimiž jsou Doporučení a Stanoviska. Nezávaznými dokumenty obsahujícími základní příspěvek do konzultace či prvotní praktické návrhy k určitému tématu jsou pak tzv. bílé, resp. zelené knihy Evropské komise.

Rozcestník rubriky

Zelené knihy Evropské komise

Zelené knihy vydává Evropská komise. Jsou to dokumenty, které mají podpořit debatu a zahájit konzultace na evropské úrovni o určitém tématu (jako je sociální politika, jednotná měna, telekomunikace). Tyto konzultace mohou následně vyústit v publikaci Bílé knihy, která již předkládá praktické návrhy.

Daně

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se daňových záležitostí.

Spotřebitelé

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se ochrany spotřebitele v rámci jednotného trhu Evropské unie.

Energie

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se problematiky budování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a plynem, energetických úspor či přenosové infrastruktury.

Informační společnost

Návrhy nařízení a směrnic souvisejících s rozvojem informační společnosti v zemích EU.

Vnější obchodní vztahy

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se vnějších obchodních vztahů Evropské unie.

Životní prostředí

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek souvisejících s otázkami životního prostředí.

Regionální politika

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek souvisejících s uplatňováním politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie.

Výchova, vzdělání a mládež

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek z oblasti Výchovy a vzdělávání.

Bílé knihy Evropské komise

Bílé knihy EK jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Vysloví-li souhlas Evropská rada, může se z Bílé knihy stát akční program Unie pro danou oblast.

Doprava

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se problematiky dopravy.

Hospodářská soutěž

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se pravidel hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu Evropské unie.

Podnikání

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se podnikatelského prostředí a pravidel pro podnikání v rámci vnitřního trhu EU.

Veřejné zdraví

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek v oblasti zdravotnictví.

Vnitřní trh

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se pravidel uplatňovaných v rámci vnitřního trhu Evropské unie.

Zaměstnanost a sociální věci

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Spravedlnost a bezpečnost

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek přijímaných v rámci tzv. druhého a třetího pilíře EU, tj. v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a justice.

Zemědělství a rybolov

Návrhy nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek týkající se zemědělství a rybolovu.