Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Průmyslové vlastnictví,, Podkategorie: Kolektivní správci,

 • Asociace provozovatelů kopírovacích služeb (APKS)

  http://www.apks.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky občanského sdružení, které se snaží být protiváhou občanskému sdružení DILIA. APKS je tvořeno poskytovateli nebo provozovateli kopírovacích služeb. Cílem APKS je koordinovat postup v oblasti společných zájmů svých členů při aplikaci autorského zákona, zejména zastupovat a hájit právní, ekonomické a odborné zájmy svých členů směrem ke kolektivnímu správci práv, státní správě a kontrolním orgánům. Základní informace o APKS, přehled činnosti, aktuality, členská sekce. Česky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • Česká protipirátská unie (ČPU)

  http://www.cpufilm.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky ČPU (dříve Unie videodistributorů), věnující se ochraně autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU na základě dobrovolnosti sdružuje videodistributory a jiné podobné subjekty. Obecné informace o duševním vlastnictví a zejména o ochraně práv k audiovizuálním dílům a záznamům a také k TV vysílání. Pirátství na internetu, právní definice pirátství, legislativní vývoj v oblasti autorského zákona, směrnice EU, tresty, důležitá soudní rozhodnutí, FAQ. Odkazy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura (DILIA)

  http://www.dilia.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky občanského sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem činnosti DILIA je zajišťování ochrany autorských práv. DILIA sdružuje a zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebnědramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních, výtvarných, vědeckých, autory scénické hudby a rovněž nakladatele tiskové produkce. Informace pro autory i uživatele děl. Základní informace o sdružení, seznam zastupovaných klientů, přehled dokumentů a legislativních textů, rozúčtovací řád, FAQ, aktuality, odkazy. Informace pro subjekty povinné k platbám kolektivnímu správci: rozmnožovací služby, dovozci kopírek, provozovatelé: ubytovacích zařízení, sítí pro kabelový přenos, videopůjčoven, knihoven. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • GESTOR - Ochranný svaz autorský

  http://www.gestor.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky občanského sdružení, které je kolektivním správcem autorského práva při prodeji originálního výtvarného díla (tj. originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina). Informace pro autory i uživatele. Základní informace o sdružení, aktuality, právní dokumenty, vzory smluv a podání, FAQ, kalendář aukcí, odkazy na partnerské svazy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • Intergram

  http://www.intergram.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky občanského sdružení výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Intergram je oprávněn k výkonu kolektivní správy za užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí, vytvářením rozmnoženin nebo šířených kabelovým přenosem. Informace pro autory i uživatele. Základní informace o sdružení, formuláře, vyúčtovací řád, FAQ, odkazy na partnerské svazy. Česky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • Národní skupina Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI ČR)

  http://www.ifpicr.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Národní skupiny České republiky (ČNS IFPI), která sdružuje výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v ČR. Základní informace o IFPI; hudební průmysl v datech; hudba a sledovanost; ochrana CD; mezinárodní právo. Informace užitečné pro distributory hudebních nosičů a osoby podnikající v blízkých oblastech. Česky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • Ochranná Organizace Autorská - Sdružení (OOA-S)

  http://www.ooas.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, zastupujícího umělce a dědice při hromadné správě práv, která si ve většině případů nemohou spravovat sami. OOA-S působí mezi výtvarníky a architekty. Informace pro autory i uživatele. Základní informace o sdružení, kalendář akcí, aktuality, právní dokumenty. Česky.

  Zařazeno: Kolektivní správci

 • Ochranný Svaz Autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)

  http://www.osa.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky občanského sdružení zastupujícího více než 5000 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv. Hlavní činností OSA je kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. OSA tak umožňuje legální užívání hudebních děl. Informace pro autory i uživatele děl. Základní informace o sdružení, databáze zastupovaných klientů, FAQ, legislativní dokumenty, sazebníky odměn, aktuality, odkazy na partnerské svazy. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Kolektivní správci