Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Oborové informace,, Podkategorie: Životní prostředí,

 • IPPC databáze

  http://www.env.cz/ippc Nahlásit nefunkční odkaz

  Databáze Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) dostupná z oficiálních stránek ministerstva životního prostředí. Problematika tzv. vyšší kategorie ochrany životního prostředí, která metodou tzv. čistší produkce nahrazuje dosavadní metodu snižování emisí. Databáze: žádostí, provozovatelů, jednotek aj. Základní informace o IPPC, aktuality. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • IS EIA - Autorizované osoby, zveřejněné informace

  http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr Nahlásit nefunkční odkaz

  Informační systém Ministerstva životního prostředí dle Environmental Investigation Agency (EIA). Databáze systému vzniklého dle zákona č. 100/2001 Sb. - Zveřejňování informací a dokumentů, seznam autorizovaných osob. Záměry na území ČR, záměry mimo území ČR; legislativa, pokyny a sdělení, autorizované osoby pro zpracování dokumentace/posudku, autorizované osoby pro hodnocení vlivů na území Natury 2000. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Jak třídit odpad

  http://www.jaktridit.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky poskytující informace o odpadech a o nakládání s odpady. Proč je nutné třídit odpady, jak třídit odpady, odpady z domácností, využití odpadních produktů, slovník obalových značek- např zelený bod, panáček s košem, recyklace, kódy (GL, PAP, PET, HDPE a podobně). Stránky provozuje společnost Eko-kom, a.s. Odkazy. Česky.

  Zařazeno: Životní prostředí , Obecné

 • Kontrola ekologického zemědělství

  http://www.kez.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Webové stránky KEZ o.p.s., nevládní organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství. K dispozici jsou základní informace o ekologickém zemědělství; informace o KEZ o.p.s.; standardy KEZ; nabídka služeb; legislativní dokumenty; informace o akreditaci kontrolního a certifikačního systému; informace pro ekopodnikatele; přehled výrobců a distributorů; informace k dovozu a vývozu; novinky; výroční zprávy KEZ; informace pro spotřebitele. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Zemědělství , Certifikace, jakost , Životní prostředí

 • Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

  http://www.ikse-mkol.org/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komise usilující o dosažení co nejpřirozenějšího labského ekosystému, o zlepšování stavu vody Labe a o její využívání. Základní informace o činnosti, aktuality, odkazy na související internetové stránky, publikační činnost. Informace o Povodí Labe (Rámcová směrnice, Povodňová ochrana, Jakost vody, Akční programy, Ekologie, Havarijní znečištění vod, Hydrologie). Česky, anglicky, německy.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ)

  http://www.mkoo.pl Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky komise usilující o dosažení co nejpřirozenějšího ekosystému Odry, o zlepšování stavu vody a o její využívání. Základní informace o činnosti, aktuality, odkazy na související internetové stránky, publikační činnost, slovník pojmů. Informace o Povodí Odry. Česky, anglicky, německy, polsky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Ministerstvo životního prostředí

  http://www.env.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránka Ministerstva životního prostředí České republiky. Ministerstvo: historie, organizační struktura, telefonní seznam, e-mailové adresy. Informační služby ministerstva: knihovny, odkazy. Politika životního prostředí, vzdělávání a osvěta, výzkum a vývoj, obnovitelné zdroje energie. Legislativa: zákony a směrnice z oblasti životního prostředí, věstník, připravované zákony. Zahraniční spolupráce.Tiskové zprávy.

  Zařazeno: Životní prostředí , Instituce , Ministerstva

 • Místní agenda 21 (MA21)

  http://www.ma21.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce oficiálních stránek CENIA, české informační agentury životního prostředí. MA21 zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Základní informace, relevantní dokumenty, přehled literatury, Zpravodaj pro MA21, kalendář akcí, strategie, databáze místních Agend 21 v ČR (Oficiální evidence místních agend 21 v ČR), environmentální vzdělávání (EVVO), odkazy. Přístup do dalších částí webu CENIA. Česky, základní info anglicky.

  Zařazeno: Životní prostředí

 • Nitrátová směrnice

  http://www.nitrat.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce portálu Agronavigátor, jehož zřizovatelem je Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Nitrátová směrnice (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.) byla připravena ve spolupráci MŽP a MZe s cílem snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze zemědělských zdrojů. Web je rozdělen na několik sekcí: aktuality a obecné informace; zranitelné oblasti; pracovní zásady; praktické rady; regiony; legislativa; akční program; nabídka tištěných publikací; kontaktní spojení; kalendář akcí. Česky.

  Zařazeno: Zemědělství , Životní prostředí

 • Odpad je energie

  http://www.odpadjeenergie.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Projekt zaměřený na hospodárné energetické využívání odpadů a aktivního zkvalitňování životního prostředí. Aktuality, historie využívání odpadů, informace o výrobě energie ve spalovně odpadů (předpoklady, ekonomika, plán odpadového hospodářství ČR, porovnání ČR a dalších zemí Evropy), odpovědnost obcí (komunální odpady), ochrana životního prostředí (mýty a fakta o spalování; spalovny a znečišťování ovzduší), mechanicko-biologická úprava (MBÚ), zkušenosti ze zahraničí, oborová legislativa, studie. Česky.

  Zařazeno: Energetika , Životní prostředí