Katalog odkazů

Katalog tuzemských i zahraničních internetových odkazů strukturovaný podle témat. Odkaz v katalogu je vždy doplněn anotací, která každý internetový odkaz blíže charakterizuje.

Vyhledávání v katalogu odkazů

Nápověda


Vyhledané odkazy

Kategorie odkazů: Právo,, Podkategorie: Rozhodci a arbitráže,

 • Arbitrážní soud České republiky, o.s.

  http://www.rozhodcidolozka.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky právnické osoby soukromého práva vzniklé a působící na základě ustanovení § 18 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku), dříve působil pod označením Rozhodčí soud při EACCL. Společnost sídlí v Praze. Základní informace o soudní arbitráži (rozhodčí doložky, předpisy rozhodčího soudu, náklady rozhodčího řízení, jmenování rozhodce), základní informace o rozhodčím řízení (rozhodčí řízení obecně, spory pro rozhodčí řízení, výhody rozhodčího řízení, žaloba k rozhodčímu soudu, rozhodčí nález, exekuce). Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Asociace pro rozhodčí řízení (ASRR)

  http://www.asociace-rozhodci.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky asociace, která sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Asociace sídlí v Praze. Základní informace o asociaci i o rozhodčím řízení (směrnice o nákladech rozhodčího řízení, text rozhodčí doložky, jednací řád, výhody rozhodčího řízení, text zákona o rozhodčím řízení, FAQ. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Czech Arbitration Centre s.r.o.

  http://www.arbitrators.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace obchodní společnosti, která poskytuje organizační a administrativní podporu rozhodování sporů v rozhodčím řízení vykonávaném rozhodci ad hoc. Společnost sídlí v Plzni. Základní informace o společnosti, nabídka služeb, průvodce arbitrážním řízením (výhody a možnosti), vzory dokumentů ke stažení, legislativa, judikatura, modelové případy, daně a opravné položky, související odkazy. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Českomoravská rozhodčí společnost (ČMRS)

  http://www.cmrs.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace obchodní společnosti ČMRS Consulting, s.r.o, která po organizační a ekonomické stránce zabezpečuje činnost rozhodců. Společnost má centrálu ve Vsetíně. Základní informace o ČMRS, nabídka služeb, základní informace o praxi rozhodčího řízení, jednací řády, text rozhodčí doložky, text smlouvy o rozhodci, text smlouvy o zajištění služeb rozhodců, seznam rozhodců. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Finanční arbitr České republiky

  http://www.finarbitr.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky zvláštního orgánu pro tzv. mimosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku a jejich klienty nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních prostředků. Základní informace o orgánu a jeho činnosti (příklady sporů, keteré řeší), kompetence finančního arbira, základní pojmy, právní normy, zprávy o činnosti, aktuality, související internetové odkazy a dokumnety. Formuláře pro podání návrhu. Česky, anglicky.

  Zařazeno: Banky , Pohledávky , Rozhodci a arbitráže

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR

  http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Sekce oficiálních stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Základní informace o ADR (Alternative Dispute Resolution), tj. o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (průběh řízení, výhody, stížnosti); seznam kontaktních míst příslušných pro ADR (kontaktní místa tvoří pobočky Hospodářské komory ČR a pobočky některých spotřebitelských sdružení); seznam podnikatelů ADR, kteří se hlásí k etickému kodexu Hospodářské komory ČR; seznam rozhodců a mediátorů pro ADR; formulář pro ADR. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Rozhodčí soud České republiky

  http://www.rozhodcisoud.net/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky právnické osoby soukromého práva vzniklé a působící na základě ustanovení § 18 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku). Společnost sídlí v Praze, pobočky ve Varnsdorfu a Kladně. Základní informace o rozhodčím řízení, výhodách, možnostech a konkrétních postupech. Přezkoumání rozhodčího nálezu, konkurzy, doložky, konciliace, mediace, FAQ, vzory podání, předpisy (legislativa, judikatura, etický kodex, interní předpisy, Úřední deska), přehled rozhodců, nabídka služeb, odkazy. Česky, anglicky, německy, francouzsky, čínsky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Rozhodčí soud HK ČR

  http://www.arbcourt.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Oficiální stránky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí soud je stálý soud ustavený dle zákona č. 216/1994 Sb. Jde o jednoinstanční, rychlé a méně formální rozhodování - od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Základní informace o Rozhodčím soudu, rozhodčí řízení, doporučená znění rozhodčích doložek, listiny rozhodců, seznam znalců, pravidla, sazebníky, FAQ, související internetové odkazy, dokumenty ke stažení. Česky, anglicky, německy, rusky.

  Zařazeno: Pohledávky , Rozhodci a arbitráže , Soudnictví

 • Rozhodčí společnost, s.r.o.

  http://www.rozhodcispolecnost.cz Nahlásit nefunkční odkaz

  Prezentace obchodní společnosti, která organizuje, zprostředkovává a servisně zajišťuje rozhodčí řízení. Společnost sídlí v Brně. Základní informace, rozhodčí řízení (výhody, vykonatelnost), rozhodčí doložka, seznam rozhodců, jednací a poplatkový řád; text zákona o rozhodčím řízení; vzory smluv ke stažení. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže

 • Společnost pro rozhodčí řízení a.s.

  http://www.rozhodci-rizeni.cz/ Nahlásit nefunkční odkaz

  Stránky právnické osoby soukromého práva vzniklé a působící na základě ustanovení § 18 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku). Společnost sídlí v Praze. Základní informace, nabídka služeb, seznam rozhodců, řády (jednací, kancelářský, organizační), pravidla o nakládání o nákladech rozhodčího řízení, smlouva o zajištění služeb rozhodců. Česky.

  Zařazeno: Rozhodci a arbitráže