Registry, databáze

V této rubrice naleznete komentovaný přehled domácích i zahraničních registrů, databází a adresářů, které jsou dostupné on-line prostřednictvím internetu. Promyšlené využívání databází urychlí vaši orientaci v relevantních údajích a usnadní vaše rozhodování. Fundované komentáře vám usnadní orientaci v příslušné databázi a zrychlí vaše vyhledávání.

 • Fyzické a právnické osoby ČR

  Informace o činnosti jednotlivých podnikatelských i nepodnikatelských subjektů na území České republiky. Přehled činností, vlastnických vztahů, ekonomické registry. Oborové vyhledávání v adresářích exportérů, daňových poradců a různých certifikovaných organizací.

 • Územní databáze ČR

  Regionální a územní informace s převažujícím zaměřením na Českou republiku, v dílčí míře i mimo. Registry adres a sčítacích obvodů ČR, nahlížení do katastru nemovitostí, on-line mapové podklady ČR a územně identifikační registry. Databáze přeshraniční spolupráce mezi subjekty z České republiky a ze sousedních zemí.

 • Vzdělávání a výzkum

  Databáze kvalifikací, školských zařízení a jiných vzdělávacích subjektů na území České republiky. Informace o realizovaných, probíhajících či plánovaných vzdělávacích projektech převážně na území ČR, evidence výzkumných záměrů a související rejstříky.

 • Veřejné zakázky, soutěže a dotace

  Aktuální informace o zadávání, průběhu a realizaci veřejných zakázek v rámci České republiky, centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, přehled dotací Evropské unie využívaných v České republice. Evropská databáze veřejných zakázek TED.

 • Legislativa a právo

  Informace o legislativních dokumentech, aktuální znění zákonů a mezinárodních smluv. Přehled kolektivních správců autorských děl, evidence hledaných vozidel, situace probíhajících soudních jednání. Evropská legislativa v českém jazyce, veřejný rejstřík dokumentů Rady Evropy a související databáze.

 • Zahraniční obchod

  Přehledy a statistiky zahraničního obchodu, ověřování daňových identifikačních čísel v členských státech Evropské unie, přímé vstupy do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází. Vyhledávání v zahraničních cizojazyčných databázích tržních příležitostí.

Chybné údaje v registrech a postup při zasílání žádostí o opravu

Pokud není uvedeno jinak, mají všechny veřejně přístupné on-line registry a databáze už ze své podstaty pouze obecnou informační hodnotu. Bez ohledu na to by jednotlivé ekonomické subjekty samozřejmě měly mít osobní zájem na tom, aby byly v registrech a databázích o jejich subjektu zveřejněny aktuální údaje.

Provozovatel versus distributor

Při zasílání žádosti o úpravu publikovaných dat je samozřejmě zásadní, na koho se s žádostí obrátit. Internetová architektura umožňuje data určitého registru zobrazovat (distribuovat) na mnoha různých webových stránkách, a to i ve zcela odlišné grafické podobě. V praxi se tak třeba i na stránkách portálu BusinessInfo.cz (ale i jinde) můžete setkat s databázemi různých státních úřadů a agentur, které ovšem nespravuje redakce portálu BusinessInfo.cz.

S žádostí o úpravu údajů musíte samozřejmě kontaktovat přímo správce databáze, nikoli provozovatele webu, kde je databáze publikována. Pro snazší představu můžeme takovou situaci přirovnat ke knihkupci, který zajišťuje distribuci tištěných knih. Pokud chcete rozporovat obsah určité knihy, musíte kontaktovat nakladatele nebo autory, nikoli knihkupce (distributora).

Kam se obrátit s žádostí o aktualizaci údajů

Pokud při vyhledávání v některém z registrů naleznete nepřesnosti nebo zavádějící údaje, kontaktujte přímo správce či provozovatele uvedené databáze. To platí vždy, bez ohledu na to, zda je provozovatelem databáze státní subjekt, komerční firma či nezisková organizace.

Pokud si nejste jisti, kdo je konkrétním provozovatelem databáze, spojte se provozovatelem internetových stránek, na nichž konkrétní databáze běží. Než to však uděláte, pečlivě se podívejte, zda není přímo na webu uvedeno například něco ve smyslu „data čerpáme … pocházejí (ze zdroje …)“ apod.

Provozovatelé státních on-line databází

V případě, že najdete chybu v některé z důležitých státních databází ekonomického charakteru, postupujte podle níže uvedeného přehledu.

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), vedený Ministerstvem financí ČR
Internetová adresa: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

ARES je informační systém Ministerstva financí ČR, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v ČR.

Podávání žádosti o opravu údajů: Uživatel se musí obrátit na příslušné registrační úřady, z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu financí ČR. Je třeba zohlednit především skutečnost, že součástí ARESu jsou většinou rejstříky a registry, které mají své samostatné správce a provozovatele (viz níže uvedené). Připomínky (nikoli žádosti o úpravu údajů) můžete zasílat rovněž na e-mailovou adresu ares@mfcr.cz.

Obchodní rejstřík (OR), resp. Veřejný rejstřík (VR), vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR
Internetová adresa: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Jedná se o zákonem definovaný Veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Součástí rejstříku je i Sbírka listin. Podávání žádosti o opravu údajů nebo žádosti o výmaz: Uživatel se musí obrátit na příslušný rejstříkový soud, z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Živnostenský rejstřík, dříve známý jako Registr živnostenského podnikání (RŽP), vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Internetová adresa: www.rzp.cz

Jedná se o rejstřík podnikatelských subjektů a spravuje ho Živnostenský úřad České republiky. Podávání žádosti o opravu údajů: Uživatel se musí obrátit na příslušný živnostenský úřad, z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Evidence zemědělského podnikatele (EZP), vedená Ministerstvem zemědělství ČR
Internetová adresa: eagri.cz/public/app/SZR/EZP

Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě zákona o zemědělství obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo zemědělství je správcem informačního systému evidence zemědělského podnikatele, provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Podávání žádosti o opravu údajů: Příslušný obecní úřad.

Registr ekonomických subjektů (RES), vedený Českým statistickým úřadem
Internetová adresa: apl2.czso.cz/irsw

RES je veřejným seznamem, který je veden podle zákona o státní statistické službě. Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu resinfo@czso.cz.

Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH), vedený Ministerstvem financí ČR
Internetová adresa: adisreg.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg

Registr plátců DPH je databází plátců daně z přidané hodnoty, databází SkDPH a databází údajů o nespolehlivých plátcích DPH, kterou provozuje Česká daňová správa. Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@mfcr.cz.

Registr plátců spotřební daně (SD), vedený Celní správou ČR
Internetová adresa: www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx?act=findspd

Celostátní registr plátců SD obsahuje informace o plátcích spotřebních a ekologických daní. Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu Generálního ředitelství cel (GŘC) podatelna@cs.mfcr.cz.

Insolvenční rejstřík (IR), vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR
Internetová adresa: isir.justice.cz/isir/common/index.do

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona. Starší případy lze vyhledávat v Evidenci úpadců (viz níže). Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu msp@msp.justice.cz.

Evidence úpadců (EÚ), dříve Centrální evidence úpadců (CEÚ), vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR
Internetová adresa: upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

Centrální evidence úpadců je předchůdcem insolvenčního rejstříku. Lze v něm hledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008. Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu msp@msp.justice.cz.


V případě ostatních, v tomto seznamu neuvedených databází a registrů, postupujte podle principů uvedených v úvodu výše. Uvádíme alespoň stručný přehled zdrojů pro nejčastěji využívané databáze, které nejsou výše uvedené: