Koncepce a politiky

Priority hospodářské politiky a konkrétních sektorů tuzemské ekonomiky v delším časovém horizontu. Zastřešujícím koncepčním dokumentem v hospodářské oblasti je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.