Právní prostředí a regulace zahraničního obchodu

Legislativní normy z oblasti zahraničního obchodu. Bilaterální dohody ČR: o zamezení dvojího zdanění, o ochraně investic. Multilaterální dohody a organizace: mj. GATT, WTO, OECD, ICC. Celní problematika a tarifní i netarifní bariéry v mezinárodním obchodě, včetně zboží dvojího užití a obchodu s vojenským materiálem. Samostatná část věnována Licenční správě MPO.

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Dokumenty poskytují přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

 • O podpoře a ochraně investic

  Dokumenty poskytují přehled platných dohod České republiky o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána.

 • Technická pravidla zahraničního obchodu

  Od roku 2011 platí inovovaná verze pravidel INCOTERMS 2010. Úpravy zohlednily liberalizaci, vznik zón volného obchodu a moderní komunikační technologie. Současně došlo i ke zjednodušení pravidel.

 • Právní prostředí, celní problematika

  Legislativní normy z oblasti zahraničního obchodu, bilaterální a multilaterální obchodní dohody, resp. organizace (WTO, OECD, ICC). Celní problematika mezinárodního obchodu.

 • Licenční správa

  Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.

 • Zboží dvojího užití

  Režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Dohled vykonává v ČR Oddělení mezinárodních kontrolních režimů Licenční správy MPO.

 • Obchod vojenským materiálem

  Podmínky a právní úprava při dovozu, vývozu a nakládání s vojenským materiálem v zahraničí. Vymezení vojenského materiálu, náležitosti nutné k vydání povolení a licencí a další informace.