Licenční správa

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.

Základní informace o Licenční správě MPO
Popis struktury Licenční správy, adresy, telefonní čísla i další kontaktní údaje včetně úředních hodin.

  • Dovoz textilních a oděvních výrobků
    Licenční řízení pro dovoz některých vybraných textilních a oděvních výrobků ze zemí, se kterými byly uzavřeny bilaterální dohody. Jde o případy, kdy import do EU podléhá množstevnímu omezení, systému dvojí kontroly nebo je realizován v režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Elektronická licenční správa

Elektronické formuláře pro Licenční správu

eFormuláře napomáhají urychlení správních řízení vedených Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu. Přehled formulářů žádostí a vysvětlivky k jejich vyplňování.

Sledování průběhu správních řízení