Obchod s vojenským materiálem

Rubrika seznamuje s podmínkami, které je nutné splnit při dovozu, vývozu a nakládání v zahraničí s vojenským materiálem. Předkládá právní úpravu této problematiky, aktuální informace k zahraničnímu obchodu s některými komoditami, vymezení vojenského materiálu, náležitosti nutné k vydání povolení a licencí a další nepostradatelné informace.

Zahraniční obchod s vojenským materiálem patří v České republice do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Oddělení vojenského materiálu vede správní řízení související s oblastí zahraničního obchodu s vojenským materiálem, tedy správní řízení při vstupu do podnikání, povolování realizace obchodních případů a sankce za porušení zákona.

V souladu s legislativou a s cílem zajistit co nejefektivnější výkon kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem MPO úzce spolupracuje a koordinuje svou činnost se všemi dotčenými složkami státní správy (tj. Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a zpravodajskými službami).

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem je v České republice dvoustupňová:

  1. podnikatelský subjekt je oprávněn nabízet své výrobky a služby, vstupovat v jednání se zahraničními partnery atd. teprve poté, co obdrží příslušné povolení k obchodu s vojenským materiálem,
  2. pro realizaci konkrétních obchodních případů je dále nutné požádat o licenci.

Žádosti o povolení a o udělení licence vyřizuje Licenční správa MPO, oddělení vojenského materiálu, Dittrichova 21, Praha 2.

Zahraniční obchod vojenským materiálem

Základní rámec obchodování

Vymezení elementárních pojmů a základního rámce obchodu vojenským materiálem. Obecné informace o povolení k obchodu a licenci pro konkrétní obchodní operaci.

Udělování licence

Základní informace, postupy, a formuláře k podání žádosti o udělení licence k provádění zahraničního obchodu vojenským materiálem.

Povolování obchodu

Informace a formuláře potřebné k podání žádosti o získání povolení pro zahraniční obchod vojenským materiálem včetně pravidelně aktualizovaného seznamu držitelů povolení.

Hlášení o čerpání licence

Držitel licence udělené k zahraničnímu obchodu vojenským materiálem je povinen informovat o jejím využívání Licenční správu MPO.