Zboží dvojího užití

Zákonem č. 594/2004 Sb. se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Dohled nad uvednou oblastí vykonává v České republice Oddělení mezinárodních kontrolních režimů Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

Oddělení mezinárodních kontrolních režimů se zabývá povolovacím řízením při obchodování se zbožím a technologiemi tzv. dvojího použití. Jedná se o takové druhy zboží, software a technologie, které se používají převážně pro civilní účely, jsou však použitelné i pro vojenské účely. Zahraniční obchod s uvedeným zbožím je s ohledem na jeho citlivost sledován mezinárodními kontrolními uskupeními, v nichž Česká republika participuje s cílem aktivně a zodpovědně přistupovat k plnění jejich zásad v oblasti mnohostranné výměny zboží (Wassenaarské ujednání, Skupina jaderných dodavatelů , Australská skupina  a Režim kontroly raketových technologií ).

Kontrolní činnost, prováděná v mezinárodním měřítku v rámci zmíněných kontrolních uskupení, obecně nezakazuje ani neomezuje legální vývoz kontrolovaného zboží. Jednotlivé dodávky však nejsou povolovány, pokud existuje riziko jejich zneužití pro účely neodůvodněného hromadění konvenčních zbraní anebo výroby a šíření zbraní hromadného ničení.

Zdánlivě negativní prvky kontrolního systému, zejména zvýšené nároky na ověřování konečného užití na úrovni podnikatele nebo státního (povolovacího) orgánu, spojené v některých případech i s určitým časovým posunem realizace dodávky kontrolovaného zboží, ve své podstatě napomáhají předcházet možnému poškození zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů státu, stejně jako poškození obchodních zájmů podnikatele, a to i neúmyslným zapojením se do nežádoucích aktivit.

Pro kontrolu zboží a technologií dvojího užití platí legislativa ES a národní prováděcí právní předpisy včetně sankcí za jejich porušení.

Právní úprava

Seznam předpisů:

 • nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití – nová všeobecná vývozní povolení
 • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2268, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití – aktualizované přílohy I, II a IV – seznam zboží dvojího použití – platné od 16. 12. 2017 (nahradilo nařízení č. 2016/1969 – seznam zboží dvojího použití)
 • zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona č. 343/2010 Sb., kterým se mění, zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon implementuje také opatření přijatá dokumentem Společná akce Rady (2000/401/SZBP) ze dne 22. června 2000 o kontrole technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití (§ 12 Poskytování technické pomoci).
 • nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití, s úpravami podle sdělení č. 371/2010 (nahradilo dosavadní nařízení vlády č. 595/2004 Sb.)

Elektronické formuláře žádostí o individuální nebo souhrnné vývozní povolení, o povolení pro zprostředkovatelské služby a také o mezinárodní dovozní certifikát a vysvětlivky k jejich vyplnění jsou ke stažení samostatné části. Současně jsou ke stažení doporučené vzory prohlášení konečného uživatele (v anglickém jazyce).

Kontrole podléhají i některé druhy zboží a technologií při přepravě mezi členskými státy EU. Seznam položek, při jejichž přepravě se vyžaduje povolení je uveden v příloze č. IV k nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

Individuální a souhrnné povolení

Vývozem se rozumí dodávky kontrolovaného zboží do třetích zemí. V případech, na které se nevztahuje všeobecné vývozní povolení Společenství, je potřeba požádat o individuální povolení nebo souhrnné povolení pro vývoz. Za vývoz je považován i přenos software nebo technologie elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Společenství. Seznam tohoto kontrolovaného zboží je předmětem přílohy č. I nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

Formulář žádosti pro individuální nebo souhrnné vývozní povolení (jeho vzor) je uveden v nařízení vlády č. 344/2010 Sb. v příloze č. 1.

Formulář žádosti o vývozní povolení stanovený v příloze č. 1 nařízení vlády č. 344/2010 Sb. se používá i pro žádost o povolení na přepravu položek dvojího užití uvnitř Společenství..

Povolení vydané LS MPO lze předložit kterémukoliv celnímu úřadu, kde probíhá celní řízení, a to nejen v ČR, ale i v jiném členském státě. Členské státy mohou ve smyslu nařízení určit jen některý celní úřad k projednávání vývozu zboží dvojího použití, ale ČR a většina členských států toto v praxi neomezuje. I když povolení vydávaná jednotlivými státy mají jednotnou formu, stejné údaje jsou umístěny na stejném místě, mohou zahraniční celní úřady žádat předložení dokumentů v příslušném jazyce, tzn. překlad. Země, ve které bude probíhat celní řízení, musí být uvedena v kolonce č. 12 povolení, tzn. musí být uvedena již v žádosti.

Celnímu úřadu v ČR lze předložit i povolení vydané jiným členským státem za účelem celního řízení. Také český celní úřad může vyžadovat překlad dokumentů. Česká firma musí mít zmocnění od zahraničního vývozce k celnímu projednání vývozu. V kolonce č. 12 povolení pak musí být uvedena ČR jako země, ve které proběhne celní řízení.

Vývozce po ukončení dodávek vrátí ministerstvu výtisk uděleného povolení s odpisovým listem potvrzeným celním úřadem nejpozději do 15 dnů po ukončení jeho platnosti. V případě povolení pro přepravu vrátí osoba, které bylo povolení uděleno, po ukončení dodávek zpět ministerstvu příslušný výtisk povolení s odpisovým listem, na který uvede objem realizovaných dodávek a tento údaj potvrdí svým podpisem. V této souvislosti upozorňujeme, že čl. 22 bod 10 nařízení v případě přepravy jakéhokoliv kontrolovaného zboží dvojího užití (tzn. všech položek, uvedených na seznamu – příloha I) ukládá povinnost označovat v obchodních dokladech, že se jedná o kontrolovanou položku dvojího užití a v případě vývozu ze Společenství je nutné vývozní povolení (např. referencí na nařízení Rady (ES) č. 428/2009).

Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb

Zprostředkovatelskými službami se rozumí sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích za účelem jejich přepravy do jiné třetí země.

Zprostředkovatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Společenství nebo v něm usazené, které poskytují zprostředkovatelské služby ze Společenství na území třetí země.

Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb je požadováno u zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými orgány členského státu, v němž má sídlo nebo v němž je usazen, že příslušné zboží je nebo může být celé nebo z části určeno k vojenským účelům (čl. 5 nařízení Rady č. 428/2009).

Formulář žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (jeho vzor) je uveden v nařízení vlády č. 344/2010 Sb. v příloze č. 2.

Všeobecná povolení

Vývozy některých kontrolovaných položek dvojího užití v rozsahu stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2011, které aktualizuje nařízení Rady (ES) č. 428/2009, do některých specifických míst určení je možné uskutečnit na základě Všeobecných vývozních povolení Unie.

 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojených států amerických
 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – Povolení pro vývoz určitého zboží dvojího užití do určitých míst určení
 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – Vývoz po opravě/výměně
 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – Dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh
 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – Telekomunikace
 • Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – Chemické látky

Využívání Všeobecných vývozních povolení se řídí podmínkami uvedenými v jednotlivých všeobecných vývozních povoleních a vývozce, který hodlá vyvážet zboží dvojího použití na základě některého z nich, musí postupovat v souladu s platnými ustanoveními § 6 zákona č. 594/2009 Sb. (vzor dopisu pro registraci).

Všeobecné vývozní povolení ČR nebylo vydáno.

Mezinárodní dovozní certifikát

V případě, kdy zahraniční partner vyžaduje vyjádření státního orgánu, lze při dovozu do ČR na základě žádosti vydat mezinárodní dovozní certifikát (i v angličtině). Formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát (jeho vzor) tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády č. 344/2010 Sb.

Sankce

V případě nesplnění některého ustanovení nařízení Rady nebo zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, v platném znění, mohou být vývozci nebo jakékoliv jiné osobě uloženy sankce podle § 17 odst. 2 nebo podle § 18 odst. 2 tohoto zákona nebo podle § 124a, 124b nebo 124c zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění (trestní zákon).

Kde se vyřizuje žádost o povolení, způsob podání žádosti, kontakty

Žádosti o povolení vyřizuje Licenční správa MPO, oddělení mezinárodních kontrolních režimů, Dittrichova 21, Praha 2, 120 00. Poštovní adresa: Na Františku 32, Praha 1, 110 15.

Formuláře ke stažení, vysvětlivky k jejich vyplnění a vzorové formuláře Prohlášení konečného uživatele jsou dostupné v samostatném dokumentu Formuláře žádostí o povolení a doporučené vzory prohlášení konečného uživatele.

Kontaktní osoby:

Vedoucí oddělení:
Ing. Svatopluk Leitgeb,
tel.: 224 855 638, 224 855 685
fax: 224 214 558
e-mail: leitgeb@mpo.cz

Doporučujeme používat pro dotazy na oddělení mezinárodních kontrolních režimů e-mail: dual@mpo.cz

Referenti:

Žádost o individuální nebo souhrnné vývozní povolení podává vývozce písemně na předepsaném formuláři.

Žádost musí být doložena:

 • návrhem na uzavření smlouvy nebo uzavřenou smlouvou mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem s přesnou specifikací zboží,
 • originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů,
 • dovozním certifikátem příslušného orgánu státu dovozu nebo prohlášením zahraničního konečného uživatele o konečném užití zboží ( prohlášení konečného uživatele),
 • v případě jaderných položek povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, případně dalšími doklady (§ 8 zákona č. 594/2004 Sb.).

K žádosti se přikládá kolek v hodnotě 500 Kč. Žádost musí být podepsána statutárním orgánem, který je oprávněný k jednání za firmu. Citované právní předpisy jsou dostupné na webové stránce ministerstva www.mpo.cz.

zpět na začátek