Exportní strategie ČR

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 má českým vývozcům otevřít nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Strategie je postavena na třech základních pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Projekty jsou naplňovány prostřednictvím série konkrétních opatření.

Vláda ČR na svém zasedání dne dne 14. března 2012 schválila novou Exportní strategii České republiky pro období 2012 až 2020.

Exportní strategie ČR pro období 2012–2020 vychází ze současného stavu české ekonomiky a situace na evropských a světových trzích.

Strategie vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020 a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů. Exportní strategie přistupuje k proexportním činnostem relativně široce – zaměřuje se nejen na činnosti a postupy, které mají přímý a výhradní vztah k exportním procesům, ale i na další, související a navazující politiky státu.

Metodickým východiskem pro zpracování Exportní strategie byl přístup orientovaný na naplnění poptávky exportérů po podpoře státu a službách spojených s internacionalizací. Systém navrhovaných opatření se soustředí na to, aby reálně odrážel potřeby podnikatelského sektoru.

Exportní strategie ČR pro období 2012–2020 je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Strategie se skládá ze základních 12 projektů a pojmenovává jejich hlavní cíle a atributy. Projekty jsou realizovány sérií konkrétních opatření, jejichž cílem je restrukturalizace a zefektivnění podpory exportu. Na jednotlivé pilíře a projektové karty navazuje Akční plán pro export a internacionalizaci, jehož předmětem je organizační zajištění implementace exportních karet a jejich vzájemné vazby.

Jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány na základě růstového potenciálu, absorpční schopnosti a kompatibility ve vztahu k české ekonomice. Je třeba podotknout, že země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. Snahou je zaměřit se na udržení stávajících pozic a další rozvoj těchto pozic především v segmentu malých a středních podniků.

Strategie definuje 12 prioritních zemí – Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam a jmenuje rovněž skupinu zájmových zemí, kterých je 25 (Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko). Na základě rozhodnutí Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie z října roku 2012 byla dodatečně zařazena ještě Indonésie jako 26 zájmový trh s přihlédnutím k tomu, že je to země s velkým hospodářským potenciálem a mnoha příležitostmi pro české exportéry.

Kompletní znění Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 i její text v PDF formátu.

Strategie je členěna do následujících kapitol:

Přehled pilířů a oblastí Exportní strategie:

I. Zpravodajství pro export

II. Rozvoj exportu

III. Rozvoj obchodních příležitostí

Jednotlivé pilíře berou v potaz již existující služby veřejných a soukromých institucí v oblasti internacionalizace a podpory exportu, ale obsahují i nové typy exportních služeb, které se osvědčily v zahraničí a po nichž je v ČR poptávka ze strany exportérů. Na základě rozčlenění jednotlivých stávajících i nových služeb v oblasti podpory exportu a internacionalizace a s využitím výstupů konzultací s exportéry a jejich organizacemi byly ke každému pilíři vypracovány projektové karty, které rozpracovávají pilíře do podoby konkrétních, implementovatelných opatření s vymezením gestorů a jejich hlavních činností.