Zahraniční obchod a vývoj ekonomiky ČR

Zahraniční obchod České republiky

Aktuální analýzy zahraničního obchodu zpracovávané agenturou CzechTrade.

Roční analýzy zahraničního obchodu

Analýzy informují o hlavních vývojových trendech, teritoriální a zbožové struktuře, obchodní bilanci, cenovém vývoji, organizační struktuře, obchodu s EU a hlavními teritoriálními partnery – vše v porovnání s vývojem předcházejícího roku.

Čtvrtletní analýzy zahraničního obchodu

Souhrnná informace (v meziročním srovnání) o vývozu, dovozu a bilanci v příslušném čtvrtletí, a to jak v teritoriální, tak i zbožové struktuře (v absolutním i relativním vyjádření včetně podílů).

Ekonomika České republiky

Všechny potřebné informace o vývoji české ekonomiky, které pro vás zpracovává Odbor ekonomických analýz MPO.

Finanční analýza

Finanční analýza je zaměřena na posouzení efektivnosti odvětví průmyslu, stavebnictví a vybraných služeb. Pomocí finančních indikátorů dává obraz o konkurenceschopnosti a hodnotí situaci podniků v uvedených odvětvích pomocí pyramidového rozkladu ukazatele EVA.

Analýza vývoje ekonomiky ČR

Analýza vývoje ekonomiky ČR poskytuje informace o hlavních tendencích makroekonomického vývoje, průmyslu, stavebnictví, zahraničního a vnitřního obchodu za dané období.

Panorama zpracovatelského průmyslu

Cílem publikace je poskytnout široké odborné veřejnosti informace o vývoji a dosažených výsledcích jednotlivých výrobních oddílů zpracovatelského průmyslu za období let 2007 až 2013. Materiál je strukturován po oddílech (2 místa CZ-NACE) a skupinách uvnitř oddílů (3 místa CZ-NACE) v rámci klasifikací CZ-NACE (produkční ukazatele) a CZ-CPA (zahraniční obchod). V každém oddíle je uvedena jeho charakteristika, jeho relace k ostatním průmyslovým oddílům zpracovatelského průmyslu a hlavní ekonomické ukazatele. Rovněž jsou zde uvedeny údaje o zahraničním obchodu, včetně jeho teritoriální struktury.