Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 240 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Žádost o zrušení daňové registrace
  25. 09. 2020

  Žádost o zrušení daňové registrace

  Pokud daňový subjekt přestane splňovat podmínky, na jejichž základě byl registrován (tj. zejména skončí platnost jeho povolení či oprávnění k podnikat...

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
  25. 09. 2020

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

  Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimkou je zákon o daních ...

  Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků
  25. 09. 2020

  Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků

  Opravné prostředky dělíme na řádné, ty jsou upraveny v části čtvrté zákona o správě daní a poplatků a mimořádné opravné prostředky, které najdeme v čá...

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

  Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
  14. 09. 2020

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

  Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, které získají úřední oprávnění k výkonu této činnosti. K získán...

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

  Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění
  08. 09. 2020

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění

  Evidenční listy důchodového pojištění (dále též „ELDP“) jsou dokumenty, které vedou organizace za své zaměstnance. Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění...

  Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
  08. 09. 2020

  Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické os...

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ
  03. 09. 2020

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ

  Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem