Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 10 – Optimalizace zahraniční sítě

Síť zahraničního zastoupení České republiky v oblasti ekonomické diplomacie a zahraničního obchodu tvoří klíčovou páteřní infrastrukturu pro podporu exportu a rozvoj internacionalizace českých podniků. Jak ukazují dostupné analýzy, je česká zahraniční síť složitá, teritoriálně nevyvážená a nedostatečně flexibilní. Například v Evropě se často v jedné zemi nachází několik různých zahraničních kanceláří českých veřejných institucí (CzechTrade, zastupitelský úřad, CzechTourism, České centrum, CzechInvest), naopak v Africe, Asii či Latinské Americe je česká zahraniční síť velmi řídká. Současný stav zahraniční sítě České republiky postrádá do jisté míry aspekt výhledu do budoucna – zejména s ohledem na očekávané rozložení center hospodářského růstu (jež se budou přesouvat do zemí rozvojového světa) a rozvoje. Důležité je rovněž uzpůsobení struktury zahraniční sítě s ohledem na to, zda je v určité oblasti vhodná spíše přítomnost ekonomického diplomata nebo zástupce CzechTrade, popřípadě obou.

Cíle projektu jsou tedy následující – optimalizace sítě zahraničních ekonomických diplomatů a kanceláří CzechTrade, CzechInvest a Českých center, sjednocení struktury zahraniční sítě, koordinace činností všech subjektů, nastavení jasných pravidel spolupráce v oblasti B2G, G2B a G2G (např. formou smluvního zakotvení – SLA či obdobná).

Důležitá je zejména pravidelná spolupráce a zpětná vazba od samotných exportérů (ideálně v rámci řídící platformy), na jejímž základě se můžou provádět úpravy zahraniční sítě. Ve vybraných teritoriích (bez přítomnosti ČR) lze na vylepšení infrastruktury české zahraniční sítě spolupracovat s Enterprise Europe Network, EU SME Centre anebo případně zastupitelskými úřady a agenturami na podporu obchodu a investic jiných států (např. V4).

Cílová skupina

Tento projekt je zaměřen na optimalizaci, sjednocení a restrukturalizaci zahraniční sítě – tedy primárně na koordinaci vztahů orgánů veřejné správy, z jejichž nového uspořádání by však měli pozitivně těžit všichni exportéři (mj. i proto, že optimalizace povede k přesunu sil zahraniční sítě do oblastí, kde je jich maximálně potřeba a kde je lze nejefektivněji využít ve prospěch exportu)

Činnosti

 • aktivace a systematický rozvoj sítě příznivců ČR v zahraničí (expati, krajané, bývalí a současní studenti, spolupracovníci českých firem v zahraničí apod.) – ve spolupráci s exportní back-office
 • identifikace faktorů klíčových pro rozhodnutí optimálního rozmístění ekonomických diplomatů (primárně mimo EU) a sjednocených kanceláří CzechTrade a CzechInvest (věcná i teritoriální struktura) a provedení nutných přesunů. Uvažuje se nad integrací CzechTourism.
 • základní struktura sdílení informací, kontaktů a spolupráce na úrovni B2G a G2B (provázání s projektem exportní back-office, rozvoj znalostní báze, apod.)
 • koordinace vzdělávacích aktivit pro ekonomické diplomaty a pracovníky CT, ČC, CI a CTou
 • vytvoření pravidel pro proces otevírání nových zastupitelských úřadů a kanceláří v nových regionech a teritoriích
 • zajištění odpovídajícího rozpočtu a lidských zdrojů pro vhodnou infrastrukturu české zahraniční sítě (včetně využití zahraničních pracovníků)
 • optimalizace sítě Českých center, jejich transformace na České domy (viz Český dům v Moskvě, Dusseldorfu) a posílení jejich orientace na prosazování ekonomických zájmů ČR mimo EU (včetně kreativního průmyslu, designu a turismu)
 • přizpůsobit aktivity (případně založit/zrušit) smíšených komisí českým teritoriálním zájmům a činnostem zahraniční sítě
 • koordinace české sítě se sítí EU v zahraničí (Enterprise Europe Network aj. – viz projekt 9)
 • aktivizace sítě honorárních konzulů v zahraničí
 • spolupráce s exportéry a jejich organizacemi disponujícími vlastní zahraniční sítí

Vazba na SMK

Tento projekt navazuje na SMK pouze koncepčně.

Aktéři

MZV

Gesce – 1 a 2 (s ohledem na ZÚ, ČC), 5, 6 (ve vztahu k ZÚ, ČC), 7, 10, spolugesce – 3, 4, 8, 9, 11

MPO

Gesce – 1 a 2 (ve vztahu k CT, CI), 3, 4, 5 a 6 (ve vztahu k CT a CI), 8, 9, 11, spolupráce – 10

MMR

Gesce – 1 a 2 a 6 (ve vztahu k ZÚ a ČC), spolugesce – 4

MF

Spolupráce – 6

ZÚ ČR, CT, CI, ČC, CTou

Exekuce projektu

Spolupráce

Důležitá je zejména pravidelná spolupráce a zpětná vazba od samotných exportérů (v rámci řídící a komunikační platformy), na jejímž základě se budou provádět úpravy zahraniční sítě.

Ve vybraných teritoriích (bez přítomnosti ČR) lze na vylepšení infrastruktury české zahraniční sítě spolupracovat s Enterprise Europe Network, EU SME Centre anebo případně zastupitelskými úřady a agenturami na podporu obchodu a investic jiných států (např. V4).

Harmonogram

 • Zahájení/restrukturalizace/sjednocení: 2012
 • Rozšíření a přizpůsobení potřebám exportérů: 2013 a násl.
 • Dokončení: 2014, 2020 (finalizace)

Zajištění projektu

Návrh předpokládá – minimálně v první fázi své implementace – především restrukturalizaci stávající sítě zahraničního zastoupení. Jedním z navrhovaných kroků je sloučení zahraničních. zastoupení CT a CI + návrh na redukci duplicitních zastoupení ČR v zemích EU27 (ZÚ, CI, CT, ČC, CTou) a jejich přesunutí do zemí s vyšším potenciálem pro budoucí odbytiště českého exportu (Latinská Amerika, Asie a Afrika).

V rámci tohoto projektu je základním předpokladem zavedení jasných pravidel pro hodnocení jednotlivých teritorií z pohledu budoucího vývoje a potenciálu pro český export a následně výběr a realizace adekvátního zastoupení ČR s cílem minimalizace nákladů a eliminace duplicitních úřadů. S ohledem na prioritní země a země zvláštního zájmu, tedy potřeby čs. exportérů a jejich strukturu.

Dále je nevyhnutné nastavení technických a administrativních vztahů (zejména koordinace aktivit a nastavení sdílení informací) mezi jednotlivými úřady a kancelářemi v zahraničí s důrazem na maximální využití infrastruktury a přenos informací podnikatelské sféře. Včetně rozšíření a dalšího využití stávajících nástrojů (SINPRO).

Nezbytným předpokladem pro efektivní fungování sítě zahraničních zastoupení ČR je i systematické a aktivní budování sítě příznivců ČR v zahraničí a její rozvíjení pro potřeby české ekonomické diplomacie a rozvoje exportu a internacionalizace. V současné době disponují různé složky zahraniční sítě s poměrně rozsáhlou skupinou kontaktů v zahraničí, kterou nicméně nevyužívají naplno a u níž dochází k problémům se sdílením těchto informací napříč různými institucemi. V tomto ohledu je třeba přispět k vytváření efektivních nástrojů práce se zahraniční sítí kontaktů ČR (společná činnost s exportní back-office). Včetně souvisejícího vyhodnocení/ocenění.

Projekt je nutné koordinovat s projektem 3 – vytváření vhodných regionálních strategií pro cílové oblasti českého vývozu, s projektem č. 4 – Služby pro exportéry a projektem č. 11 – Služby zahraniční sítě.

Metriky

 • Zvýšení příležitostí z činnosti na zahraničních trzích
 • Spokojenost exportérů s infrastrukturou českého zastoupení
 • Úspory nákladů plynoucí ze zrušení duplicitních zastoupení (zejména ve státech EU)
 • Nárůst exportu mimo EU v důsledku efektivní podpory
 • Míra využití zahr. zastoupení exportéry a spokojenost s jejich službami

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře III.

Pravidelné novinky e-mailem