Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 11 – Služby zahraniční sítě

Cílem tohoto projektu je koordinace řízení a rozvoje služeb, které exportérům poskytuje zahraniční síť ČR v oblasti ekonomické diplomacie a proexportních služeb. Mezi klíčové služby zahraniční sítě patří především činnosti v rámci ekonomické diplomacie, propagace ČR, lobbying za české zájmy, networkingové aktivitami pro exportéry (např. incomingové mise, výstavy a veletrhy atp.) do jednoho funkčního celku.

Zahraniční síť je nejhodnotnější složkou proexportní infrastruktury, kterou ČR má, a z tohoto důvodu je nezbytné, aby její kapacity byly využívány maximálně efektivně s důrazem na posílení pozitivních dopadů na export a exportéry.

Konsolidace služeb zahraniční sítě posílí a zviditelní dopady poradenských služeb a navržených „balíčků“ realizovaných exportní front-office. Zároveň je nutná pro budování image a značky ČR jako spolehlivého a konkurenceschopného obchodního partnera na zahraničních trzích. Zde je důležité poznamenat, že hlavní prioritou je prosazení českých výrobků a služeb v zahraničí, druhořadá je pak formální jednotná prezentace ČR v zahraničí.

Součástí projektu je i přijetí charty ekonomické diplomacie a rovněž systému pravidel pro řešení problémů, kterým čeští exportéři čelí v zahraničí (včetně programů prevence a možností vytváření sítí pro řešení problémů na pracovní úrovni typu SOLVIT). V rámci koordinace zahraničních misí, výstav a veletrhů, lobbingu, networkingových aktivit, propagace ČR atp. je nutno spolupracovat s komorami, asociacemi, svazy, Enterprise Europe Network, EU SME Centre a dalšími subjekty reprezentujícími podnikatelskou veřejnost.

Ve službách zahraniční sítě by se měla v širší míře uplatnit i spolupráce se zahraničními kancelářemi (zastupitelské úřady, komory, kanceláře exportních agentur aj.) jiných států a EU. Tento typ spolupráce se již v řadě případů ad hoc osvědčil jako prospěšný pro české exportéry.

Cílová skupina

Tento projekt bude mít přínosy pro všechny skupiny exportérů. Zásadní přínosy lze očekávat zejména v případě tradičních exportérů a v případě born globals/creative – což jsou exportéři, jejichž vývozní aktivity využijí ve zvýšené míře služby zahraniční sítě. Nicméně přínosy z projektu poplynou i experimentálním a začínajícím exportérům, dceřiným podnikům zahraničních společností apod.

Činnosti

 • koordinace zahraničních misí a příprava zúčastněných subjektů (v propojení s řídící a koordinační platformou – projekt 8)
 • systematizace účasti na veletrzích a výstavách sjednocením pod jeden rozhodovací orgán a vyhodnocování přínosů oficiálních účastí ČR na veletrzích a výstavách, zajištění maximální informační vytíženosti zahraniční mise, výstavy či veletrhu pro exportní back-office (SINPRO a competitive intelligence)
 • synergie plánu zahraničních misí s plánem veletrhů a výstav a propojení s dalšími aktivitami jako např. propagace a PR České republiky, podpora kreativního průmyslu, projekty High Value Opportunity Program atp.
 • press PR reforem v ČR – Česká republika jako spolehlivý obchodní partner pro zahraniční obchod a investice, medializace českých exportních úspěchů, reforem atp. v zahraničním tisku
 • podpora marketingu a image České republiky v zahraničí
 • vytvoření charty služeb ekonomické diplomacie (podle vzoru západních zemí EU) a pravidel pro lobbying českých zájmů v zahraničí
 • možnost využití obdobného systému jako je SOLVIT i v jiných zemích, vytvoření manuálu nejčastějších chyb při exportu obsahujícího konkrétní obchodní případy, vzdělávání – programy prevence selhání při zahraničním obchodu
 • vybudování tzv. „point of difference“ pro české produkty a služby v zahraničí
 • doplňování informací z trhu do znalostní báze a sběr poptávek pro české exportéry (propojování v rámci back-office do SINPRO)
 • shromažďování informací o spolehlivých obchodních kontaktech v zahraničí a jejich zahrnutí do databáze exportní back-office
 • prezentace nových velvyslanců před relevantními českými exportéry na teritorium (ICC CR)
 • pravidelná nabídka aktivit pro zahraniční Alumni českých škol a české krajany (se zaměřením na rozvoj obchodu), spolupráce s Čechy v zahraničí

Vazba na SMK

Tento projekt odpovídá přístupu vyjádřenému v projektu 8-35 (Služby pro inovační podnikání).

Aktéři

MPO

Gesce – 1 – 5, 7 – 11, spolugesce – 6 (pravidla pro lobbying)

MZV

Gesce – 6, spolugesce – 1, 3 – 5, 8 – 11

ÚV

Spolupráce – 4, 5

MMR

Spolugesce 5, 8 (CTou)

ZÚ ČR, CT, CI, ČC, CTou

Exekuce projektu

EGAP

Spolupráce při 7 (programy prevence)

Spolupráce

Důležitá je zde opět zejména pravidelná spolupráce a zpětná vazba od samotných exportérů (ideálně v rámci řídící platformy).

V rámci koordinace zahraničních misí, výstav a veletrhů, lobbingu, networkingových aktivit, propagace ČR atp. je nutno spolupracovat s komorami, asociacemi, svazy, Enterprise Europe Network, EU SME Centre a dalšími subjekty reprezentujícími podnikatelskou veřejnost (včetně např. preventivního vzdělávání ve standardech mezinárodního obchodu, arbitráže apod.).

V rámci služeb zahraniční sítě by se měla v širší míře uplatnit i spolupráce se zahraničními kancelářemi (zastupitelské úřady, komory, kanceláře exportních agentur aj.) jiných států a EU. Tento typ spolupráce se již v řadě případů ad hoc osvědčil jako prospěšný pro české exportéry.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: průběžně od 2012 – 2020

Zajištění projektu

V rámci tohoto projektu se již v současnosti provádí jisté změny s cílem lepšího propojení a využití synergií. Projekt předpokládá zejména zlepšení služeb, které v současné době MPO, MZV a jejich zahraniční sítě provozují, nalezení synergií mezi jejich činnostmi tak, aby měly co možná nejpozitivnější efekty na podporu exportu. Tato opatření budou účinná jedině v případě řádného propojení s dalšími exportními službami jako například vhodná propagace na webu (rozcestníku) či zakomponování těchto konsolidovaných služeb do ucelených programů „balíčků“ exportních služeb.

Důraz se musí klást zejména na posílení prvku koordinace a vytvoření pravidel pro oblast přípravy obchodních misí, výběru veletrhů a výstav napříč všemi institucemi, které je realizují, což by mělo být jednou z aktivit exportní back-office.

Potřebné je taktéž zakotvení pravidel pro zvýšení míry aktivity českých diplomatických a politických reprezentantů v oblasti marketingu a brandingu ČR a českých značek v zahraničí a lobbyingu za české ekonomické zájmy v oblasti B2G a G2B – implikuje vytvoření charty služeb ekonomické diplomacie.

Co se týče budování image, značky a PR press aktivit ČR na mezinárodní úrovni, je třeba, aby se úsilí proexportních institucí soustředilo na jádro problému, kterým není logo nebo volba barev, které ČR reprezentují, ale zajištění, aby ČR byla vnímána jako spolehlivý exportní partner a cíl pro zahraniční investory. Za současné ekonomické krize je třeba intenzivní tah na branku – nalezení oblastí, v nichž má ČR nebo čeští exportéry v určité zemi nebo regionu konkurenční výhodu schopnou odlišit ČR od jiných zemí (point of difference) a kolem této výhody cíleně a systematicky vybudovat značku ČR.

V oblasti řešení problémů se zde navrhuje zavedení minimálních standardů a dobré praxe při poskytování pomoci při řešení problémů s exportem a vytvoření manuál nejčastějších chyb při exportu a příkladů úspěšného i neúspěšného řešení exportních problémů.

Metriky

 • Povědomí o ČR jako spolehlivém obchodním partnerovi a zemi vstřícné k investorům v cílových teritoriích
 • Spokojenost českých exportérů se službami zahraniční sítě, povědomí o těchto službách
 • Úspory nákladů plynoucí z koordinace a odstranění duplicit v rámci organizace zahraničních misí, výstav a veletrhů
 • Zvýšení informační výtěžnosti ze služeb zahraniční sítě pro další rozvoj podpory exportu a internacionalizace
 • Případy úspěšných zásahů v oblasti hájení zájmů nebo řešení problémů českých exportérů
 • Úspora nákladů a zvýšení produktivity opatření realizovaných v rámci marketingu, image a budování značky ČR v zahraničí

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře III.

Pravidelné novinky e-mailem