Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 12 – Investice a inovace pro export zboží a služeb

Cílem tohoto projektu je, aby Exportní strategie byla účinným komplementem projektů na podporu inovací a projektů zaměřených na přilákání tuzemských i zahraničích investic do českých exportních odvětví zaměřených na zboží i služby. Projekt se sestává ze tří základních částí – služby pro české dcery zahraničních společností (včetně aftercare, rozvoje spolupráce s tuzemskými subdodavateli a posilování dalších investic v ČR, zejména do činností s vyšší přidanou hodnotou), dále vytvoření a následná implementace plánu podpory investic zejména do špičkových výrobních technologií pro export zboží i služeb – pro tuzemské společnosti, a lákání investic a českého a zahraničního kapitálu do vysoce inovativních, proexportně orientovaných společností v ČR.

V rámci tohoto projektu se doporučuje zvýšená koordinace mezi institucemi činnými v oblasti podpory exportu a internacionalizace s orgány (včetně implementačního orgánu SMK), jejichž náplní je podpora investic a inovací tak, aby podpořené inovativní podniky či skupiny podniků vytvářeli své produkty či služby přímo s jasnou vizí jejich odbytu na zahraničních trzích. Z hlediska investic tuzemských podniků se pak doporučuje, aby podpora průmyslu i služeb směřovala přímo na nákup či vývoj špičkových technologií pro export, popřípadě na realizaci inovativních obchodních modelů, inovací v oblasti kreativních průmyslů a akvizice vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pro exportně orientované podniky.

Cílová skupina

Tento projekt se zaměřuje především na exportéry schopné realizovat v ČR proexportní investice – tedy zřejmě především na české dcery zahraničních matek a na tradiční exportéry, nicméně projektu může v zásadě využít jakýkoliv exportér. Jedna z částí projektu je zaměřena na zahraniční investory.

Činnosti

 • identifikace klíčových dcer a posílení individuální aftercare pro rozvoj exportu a posílení dalších investic v ČR (především do činností s vyšší přidanou hodnotou)
 • přitahování zahraničních investic do ČR – včetně společností ze zemí BRICS
 • přilákání tuzemského i zahraničního venture kapitálu (SMK)
 • poskytování informací o možnostech investic do internacionalizace výroby (ve spolupráci se zahraniční sítí a soukromým sektorem) a související rozvoj piggybacking
 • podpora při nákupu a zavádění klíčových technologií do výroby či produkce služeb pro export (po vyhodnocení back-office z hlediska nejnovějších trendů; vhodné rovněž koordinovat s projektem 7 a financováním rozvoje průmyslu s evropských fondů)
 • podpora projektů zaměřených na internacionalizaci a globální rozvoj podniků (inovativní modely řízení, distribuce apod.) ve spolupráci se soukromým sektorem
 • posílení projektů zapojování subdodavatelů s výrobou v ČR do globálních produkčních a distribučních řetězců (včetně řetězců rozvojových zemí – obchod Jih-Jih)
 • pravidelná setkání s novými velvyslanci na ICC ČR
 • fast track pro zahraniční manažery a investory (usnadnění přístupu k vízum do ČR)
 • networking mezi subdodavateli

Vazba na SMK

Tento projekt odpovídá přístupu vyjádřenému v projektu 8-34, 8-35 a 8-37.

Aktéři

MPO

Gesce – 1 – 7, 9, 10

MZV

Gesce – 8, 9, Spolugesce – 2, 3, 4, 7,

MPSV

Spolugesce – 6, 7 (lidské zdroje), 9

MMR

Spolupráce – 3 – 5 (EU fondy)

MV

Gesce – 9 (fast track)

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Spolupráce – 9 (fast track)

CzechInvest

Exekuce – 1, 2, 3, 7, spolupráce – 5, 6

CzechTrade

Exekuce – 4, 5, 6, spolupráce – 2, 7

Spolupráce

V rámci tohoto projektu je vhodná pro subdodavatele zejména spolupráce s EEN (využití jejich zahraniční sítě) a dále se zahraničními subjekty a asociacemi pro spolupráci typu Czech Acquisition Network. Na některých činnostech je vhodná spolupráce s experty ze soukromého sektoru se zkušenostmi v dané oblasti.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: červen 2013

Zajištění projektu

Tento projekt v maximální míře využívá již existujících aktivit MPO a jeho agentur a dává je do souladu s celkovým konceptem Exportní strategie. Z tohoto titulu se neočekává potřeba výrazné investice do zajištění projektu.

Metriky

 • Objem a kvalita nových zahraničních investic (zejména zájem na investic do vysoce inovativních činností), objem těchto investic z BRICS (resp. mimoevropských zemí)
 • Objem investic zahraničního a tuzemského venture kapitálu (SMK)
 • Nárůst exportu společností, které získaly podporu pro nákup špičkové technologie a udržitelnost investice
 • Nárůst exportu inovací a inovovaných výrobků a služeb v důsledku tuzemských nebo zahraničních investic do výroby a služeb v ČR
 • Posílení internacionalizace českých společností, případy úspěšného využití moderních produkčních modelů (při zachování činností s vysokou přidanou hodnotou v ČR)
 • Počet podniků, které se úspěšně zapojily do globálních distribučních řetězců a udržitelnost tohoto zapojení a objem dodávek, počet a objem do řetězců mimoevropských zemí

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře III.

Pravidelné novinky e-mailem