Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 2 – Informační One-Stop-Shop

Tento projekt vychází z faktu, že exportérům je jedno, která instituce jim poskytuje informace o podpoře exportu a internacionalizaci, chtějí se dostat k informacím, jednoduše, rychle a pohodlně. Za tímto účelem se navrhuje zřízení informačního One-Stop-Shopu (jako jedné ze složek Exportní front-office), který exportérům maximálně usnadní přístup a rozšíří možnosti, jak se dostat ke všem informacím, které potřebují vědět o zahraničním obchodě.

Projekt je zaměřen především na synergie – tj. maximální využívání již existujících zdrojů informací a jejich poskládání tak, aby byly co možná nejkomfortněji a nejefektivněji využívány exportéry.

Cílová skupina

Tento projekt je zaměřen na všechny kategorie exportérů, nejlépe však bude svědčit experimentálním a začínajícím exportérům, neboť zjednodušuje přístup k exportním službám.

Činnosti

 • webový rozcestník k exportním informacím (umístěným momentálně na různých webech)
 • online autodiagnostický formulář pro exportéry a navigátor po exportním rozcestníku
 • společný marketing One-Stop-Shopu a rozcestníku
 • propojení informací o exportu a informací o inovacích a kreativních průmyslech
 • zlepšení architektury RSS na proexportních webech a registrace k zasílání novinek
 • zajištění kontaktu s exportními institucemi přes CzechPointy
 • zpřístupnění jednotné databáze podniků – exportérů a dodavatelů
 • informační zdroj pro kanceláře exportní front-office v regionech i pro zahraniční síť
 • širší zpřístupnění vzdělávání formou webových záznamů, webinářů, konzultací prostřednictvím internetu apod. – online vzdělávání

Vazba na SMK

Tento projekt odpovídá přístupu vyjádřeném v projektech 1-1 a 1-3 SMK.

Aktéři

MPO

Gestor, správa a řízení 1 – 9

MZV, CT, CI, CTou, ČC, ČEB, EGAP, Celní správa

Poskytnutí informací pro tvorbu rozcestníku a autodiagnostického dotazníku, spolupráce na 7 – 9

Inovační centra, MK

Provázání One-Stop-Shopu na zdroje webových informací o inovacích a kreativním průmyslu

Spolupráce

Aby tento projekt poskytoval exportérům komplexní přehled informací, je vhodné, aby vyjma přístupu k informacím veřejných institucí činných v podpoře exportu obsahoval jasný přístup i na webové stránky EEN, organizací exportérů i soukromých subjektů, které poskytují informace pro podporu exportu a internacionalizace (samozřejmě za jasně daných pravidel pro zápis i vyškrtávání subjektů z těchto stránek). Samozřejmostí by mělo být zveřejnění informací o službách a zdrojích, které exportérům poskytuje EU a které mohou české podniky využít.

Harmonogram

 • Zahájení: podzim 2012
 • Dokončení: podzim 2013

Zajištění projektu

Tento projekt patří do kategorie quick win řešení – jeho realizace je rychlá, levná, lze ji provádět po částech a její pozitivní efekty se dostaví poměrně rychle. V první fázi je třeba naplánovat a zpracovat online rozcestník přístupu k informační části One-Stop-Shopu, zejména formou komentovaných odkazů na stránky jednotlivých proexportních institucí. Součástí této přípravy i vytvoření autoevaluačního dotazníku pro exportéry, který by jim měl napomoci snadno vybrat pro ně nejvhodnější služby nebo informace.

Ve druhé fázi je důležité obohatit webový rozcestník okomentované odkazy na webové stránky institucí EU (jako je EEN nebo EU SME Center) a stránky soukromých subjektů (včetně organizací exportérů) s obsahem relevantním pro podporu exportu a pro exportéry.
Následně by mělo dojít k širšímu propojení celého rozcestníku na portály s informacemi o inovacích, kreativním průmyslu apod. Celá architektura rozcestníku by měla počítat s možností odběru novinek pomocí RSS nebo jiným obdobným způsobem.

Projekt nemá ambice rušit např. portál BusinessInfo nebo individuální stránky jednotlivých proexportních organizací, spíše k nim jen zřídit jednoduchý a přehledný přístup. V případě, že se to ukáže vhodné, může být rozcestníkem i samo BusinessInfo nebo např. portál www.export.cz. V obecné rovině projekt navazuje na již rozpracované projekty SINPRO, publikace teritoriálních informací na BusinessInfo apod.

Rozcestník by měl být jednotně propagován, spolu s dalšími kanály přístupu k informacím o exportu – jako je například Zelená linka pro export nebo kanceláře CI v regionech. Informace o rozcestníku a přístup k němu by měl být rozšířen na CzechPointy, informace o rozcestníku by se pak měly distribuovat rovněž přes celnice, živnostenské úřady a další místa, kam exportéři pravidelně dochází.

Autoevaluační dotazník a rozcestník pro přístup k proexportním službám veřejných institucí bude díky propojení na exportní back-office výrazným přínosem pro sběr a monitoring poptávek exportérů.

Metriky

 • Počty přístupů
 • Úspora vzhledem k jednotné propagaci
 • Spokojenost uživatelů informačního One-Stop-Shopu a dalších služeb (autoevaluace, RSS apod.)
 • Zvýšení povědomí exportérů o službách podpory exportu

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře I. – Zpravodajství pro export

Pravidelné novinky e-mailem