Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 3 – Globální diverzifikace exportu

Tento projekt se zaměřuje na koncepční rozvoj ve vztahu k jednotlivým exportním regionům, do nichž chce Česká republika podpořit ve zvýšené míře export. Činnosti v rámci tohoto projektu navazují na činnost teritoriálních odborů MPO a MZV a harmonizují ji s celkovou koncepcí Exportní strategie. V rámci tohoto projektu by měly být využity datové a informační výstupy exportní back-office a informace získané prostřednictvím zahraniční sítě CzechTrade, CzechInvest, MZV a dalších institucí k tvorbě teritoriálních strategií, které budou v maximální míře naplňovat specifické potřeby vývozců do určité oblasti, což bude možné díky propojení informací o tom, kteří čeští exportéři na daném trhu již působí (bottom-up informace z českého trhu), s informacemi o tom, jaké jsou v dané oblasti trendy v poptávce a potřeby trhu (top-down informace ze zahraničního trhu získané především prostřednictvím zahraniční sítě).

Jde tedy o to, aby na každý region byla zpracována strategie nebo určitý plán, který bude odrážet nejen naše klíčová exportní odvětví do dané oblasti, ale i např. potenciál pro export služeb, inovací či inovovaných produktů (aspekt výhledu do budoucnosti). Dílčí, regionální strategie by rovněž měly zohledňovat strukturu českých exportérů do daného regionu (zda se jedná o exportéry tradiční, experimentální atp.) a podle tohoto zjištění adaptovat následně škálu nabízených proexportních služeb.

Rozdíl mezi tímto projektem a nastavením prioritních zemí centrálně na úrovni MPO (viz Exportní strategie 2006 – 2010) je v posílení přístupu orientovaného na poptávku českých exportérů a na uspokojování jejich potřeb (na rozdíl od centralistického plánování cílových zemí pro vývoz). Tento projekt rovněž podporuje přístup specifický pro odvětví a pro typ vývozců – vzhledem k tomu, že v exportních službách neplatí pravidlo „one-size-fits-all“.

Cílová skupina

Tento projekt je zaměřen na všechny kategorie exportérů vzhledem k tomu, že jeho záměr je maximálně reflektovat ve strategických rozhodnutích v oblasti podpory exportu jejich zájmy a potřeby v jednotlivých vývozních regionech.

Činnosti

 • Shromáždění podkladů od exportní back-office pro identifikaci vhodných regionálních celků, na něž je potřeba rozpracovat regionální strategii
 • vyhodnocení databáze exportérů a potenciálních exportérů do daného vývozního regionu (exportní front-office)
 • vyhodnocení poptávky v daném vývozním regionu a jejích výhledů (s využitím foresightu, zahraniční sítě a analytických podkladů back-office), spolupráce s ambasádami a obchodními zastoupeními cizích států v ČR
 • komunikace a koordinace jednání s hlavními dotčenými subjekty ve vztahu k danému regionálnímu celku (sběr dalších podnětů a ověření zájmu exportérů o danou oblast, včetně potenciálu pro uplatnění inovací a export služeb, příležitosti pro internacionalizaci a inovace)
 • zpracování regionálních strategií a plánu jejich promítnutí do služeb front-office a služeb zahraniční sítě
 • komunikace regionálních strategií (včetně způsobu jejich pravidelného vyhodnocování a provázanosti na Exportní strategii, SMK, aj.) řídící a komunikační platformě a exportérům, zveřejnění

Vazba na SMK

Tento projekt rozpracovává dále strategické a operativní řízení a koordinaci back-office, front-office, řídící a komunikační platformy a zahraniční sítě

Aktéři

MPO

Gestor, koordinace a exekuce opatření 1 – 6

MZV

Spolugestor, vstupy z pohledu ekonomické diplomacie a zahraniční politiky 1 – 6, zajištění komunikace se zahraničními zastoupeními v ČR dle 3

CT, CI, CTou, samosprávy, Celní správa a ČSÚ

Dodání podkladů a zpětné vazby; celní správa a ČSÚ (data)

Spolupráce

Tento projekt vyžaduje součinnost a komunikaci s exportéry a jejich organizacemi k ověření reálnosti konkrétních regionálních strategií (zejména s ohledem na strategické plány jednotlivých exportérů). Žádoucí je rovněž spolupráce s EEN, jež disponuje vlastní sítí. Dále se jeví jako vhodné v některých případech prostřednictvím exportní back-office spolupracovat s vědeckými a dalšími institucemi na přípravě podkladů pro zpracování strategií (např. jazyky, teritoriální a odvětvová specifika apod.).

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: leden 2013

Zajištění projektu

Tento projekt patří do kategorie relativně rychlých a levných projektů, které mohou zásadním způsobem přispět k efektivnějšímu fungování proexportních a internacionalizačních činností a služeb. Vzhledem k tomu, že projekt přímo navazuje na teritoriální strategie zpracovávané v rámci Exportní strategie 2006 – 2010 (které pouze rozšiřuje na strategie zaměřené na větší regionální celky a dodává jim komplexnější obsah z hlediska odvětvových specifik a výhledů do budoucna získaných z analýz trendů a foresightu, který zajišťuje exportní back-office), mělo by být jeho zajištění v rámci MPO i MZV (s ohledem na ekonomickou diplomacii) plynulé.

Projekt předpokládá minimálně zahájení fungování exportní back-office a řídící a komunikační platformy. Jednotlivé strategie mohou být realizovány postupně. Výstupy tohoto projektu budou sloužit jako podklady pro rozvoj a implementaci Exportní strategie a k jejímu navázání na další politiky – např. podpora a rozvoj inovací, zahraniční politika, rozvojová spolupráce nebo energetická bezpečnost.

Metriky

 • Kvalita připravených strategií
 • Zpětná vazba od exportérů a dalších dotčených subjektů
 • Úspěšná implementace strategií do služeb front-office a zahraniční sítě

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře I. – Zpravodajství pro export

Pravidelné novinky e-mailem