Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 4 – Služby pro exportéry (front-office služby)

Poskytování služeb Exportní front-office má fungovat na principu One-Stop-Shop – tj. že minimálně ve fázi prvního kontaktu by mělo být jedno, na kterou instituci se exportér obrátí – u všech by měl dostat rovnocennou radu a servis. Cílem projektu je, aby každá proexportní instituce byla schopna exportérovi poradit nejefektivnější a nejekonomičtější způsob, jak získat to, co od proexportních institucí potřebuje. To se vztahuje například na případy, kdy určitou službu poskytuje česká instituce jako zpoplatněnou, zatímco některá organizace EU poskytuje i pro české podniky tutéž službu zdarma. V případě fungování formou One-Stop-Shop by se měl exportér od jakékoliv proexportní instituce dozvědět o obou zmíněných možnostech, aby si mohl vybrat tu, která je pro něj výhodnější.

Z hlediska obsahu poskytovaných služeb navazuje tento projekt na vzdělávání a poradenství, které v současné době poskytují exportérům CzechTrade, CzechInvest, MPO (Jednotné kontaktní místo) a MZV, cílem úprav v rámci tohoto projektu je spíše jejich koordinace a zpřehlednění (tzv. balíčkové programy). Součástí projektu je i posílení spolupráce se soukromým sektorem na poskytování proexportních služeb a vzdělávání. Spolupráce se soukromým sektorem, kdy veřejné instituce mají spíše roli koordinátora a garanta kvality, je ostatně běžnou praxí v celé řadě států EU, jak ukázala analýza zahraničních příkladů poskytování vzdělávacích a poradenských služeb pro export. Spolupráce by měla mít pozitivní dopady na kvalitu, odbornost a dostupnost poskytovaných služeb.

Seskládání proexportních činností do balíčků je běžnou praxí v řadě států Západní Evropy, neboť jednotlivým exportérům usnadňuje orientaci v tom, jaké proexportní služby jim mohou různé proexportní instituce nabídnout a jak tyto služby mají přispět k jejich rozvoji. Klasickým příkladem balíčkových služeb je irský First Flight program, dánský Born Global a Born Creative nebo britský High Value Opportunity program. Součástí jednotlivých balíčků je obvykle cílené proexportní vzdělávání, služby spojené s umístěním výrobků na trhu a dále služby spojené se zahraniční prezentací výrobku a s networkingem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou v rámci tohoto projektu jsou zejména experimentální exportéři, born global/creative, tradiční exportéři a v oblasti vzdělávání i absolventi a začínající exportéři.

Činnosti

 1. manuály dobré praxe inovovaných výrobků a služeb pro export a inovací – případové studie; zvýšení dostupnosti proexportních a internacionalizačních služeb na dálku (e-Learning, webináře, videokonference)
 2. interdisciplinární kurzy pro studenty – vzdělávání pro export (zaměřené na technické školy, obchod a zemědělství), včetně jazykového vzdělávání a stáží v zahraničí (spolupráce škol, podniků a proexportních institucí), celoživotní vzdělávání a rekvalifikace pro export
 3. exportní vzdělávání a poradenství pro export služeb a kreativní průmysl (včetně balíčku Born Creative)
 4. koordinace exportní front-office i s Jednotným kontaktním místem ve vztahu k exportu do zemí EU27 a ProCop (spolupráce a společný marketing)
 5. vkládání poptávek do SINPRO (jako CRM a vstup pro back-office) a propojení na informační one-stop-shop
 6. technologické a kreativní inkubátory a akcelerátory v zahraničí, podpora internacionalizace start-upů (provázání exportních služeb s rozvojem inovací a jejich exportem či využitím pro export), koordinace poradenských služeb pro export se službami v oblasti ochrany patentového vlastnictví poskytovanými ÚPV
 7. vzdělávání ve využívání evropských a mezinárodních nástrojů a služeb v oblasti podpory exportu a internacionalizace (EEN, pobídky pro exportéry aj.)
 8. příprava balíčkových služeb – ze stávajících poradenských, vzdělávacích, ale i networkingových aktivit (mise, veletrhy a výstavy aj.), stanovení standardů a pravidel pro jejich poskytování
 9. balíčkové poradenské služby (High Value Opportunity Program, First Flight, Born Global, Born Creative, Upgrade experimentálních exportérů), semináře a ad hoc poradenské služby (nezařazené do balíčku nebo na míru exportéra, klastru či aliance
 10. balíčkové poradenské služby (High Value Opportunity Program, First Flight, Born Global, Born Creative, Upgrade experimentálních exportérů), semináře a ad hoc poradenské služby (nezařazené do balíčku nebo na míru exportéra, klastru či aliance
 11. adaptace nabízených služeb dle regionálních strategií (projekt 3)
 12. spolupráce se soukromým sektorem a experty při poskytování poradenských služeb a vzdělávání

Vazba na SMK

Tento projekt navazuje v některých svých částech funkčně na projekty 8-34 a 8-35.

Aktéři

MPO

Gestor, exekuce 4, 8, 11, dohled nad realizací 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, koordinace 2

MZV

Spolugesce nad 2, 3, 8, 11, spolupráce na 5 a 9

CzechInvest

Exekuce 1, 6, 9, 10, spolupráce 8

CzechTrade

Exekuce 3, 5, 6, 7, 9, 10, spolupráce 8

ČEB, EGAP, CTou, ÚPV, Celní správa

Spolupráce v oblasti některých služeb, koordinace činností (ČEB, EGAP – financování, CTou – export služeb v cestovním ruchu, filmu aj., ÚPV – služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, Celní správa – poradenství v oblasti cel)

MŠMT, MPSV

Spolugesce a exekuce 2 a 3

Spolupráce

Z hlediska základních služeb One-Stop-Shopu (diagnostika – určení potřeb exportéra, základních konzultací a poskytnutí kontaktů) se jeví jako vhodná spolupráce s EEN, která disponuje vlastní sítí kanceláří a s organizacemi exportérů. Vzdělávací projekty zaměřené na lidské zdroje pro export by měly být koordinovány se vzdělávacími institucemi, kraji a samosprávami (zpětná vazba), popřípadě s mezinárodními organizacemi studentů (např. AIESEC). Koordinace s exportéry by měla probíhat v rámci řídící akomunikační platformy.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: červen 2013

Zajištění projektu

Tento projekt vychází ve velké míře z již existujících služeb poskytovaných zejména CzechTrade, CzechInvestem, MPO a MZV, nicméně kombinuje je do funkčních celků tak, aby byly maximálně jednoduché, vstřícné a srozumitelné pro exportéry (tzv. balíčky – programy zaměřené specificky na určitou kategorii exportérů). Z tohoto důvodu se předpokládá, že projekt bude možné zajistit prostřednictvím stávajících proexportních institucí a jejich zaměstnanců a ve spolupráci se soukromým sektorem.

Ostatně spolupráce se soukromým sektorem a její posílení je jedním z klíčových prvků tohoto projektu. Spolupráce se soukromým sektorem, kdy veřejné instituce mají spíše roli koordinátora a garanta kvality, je ostatně běžnou praxí v celé řadě států EU, jak ukázala analýza zahraničních příkladů poskytování vzdělávacích a poradenských služeb pro export. Spolupráce by měla mít pozitivní dopady na kvalitu, odbornost a dostupnost poskytovaných služeb.

Důležitým aspektem tohoto projektu je širší pojetí vzdělávacích služeb pro export jako příležitosti k posílení výchovy k podnikatelství a ke zvyšování kvality dostupných lidských zdrojů pro zahraniční obchod.

Metriky

 • Zvýšení objemu exportu v podnicích, které absolvují některý z rozvojových balíčků služeb, popř. zahraniční inkubátor nebo akcelerátor
 • Zvýšení zaměstnanosti v podnicích, které absolvují některý z rozvojových balíčků služeb, popř. zahraniční inkubátor nebo akcelerátor
 • Spokojenost exportérů s poskytnutými službami (poradenství i vzdělávání)
 • Míra využití manuálů dobré praxe, vzdělávacích kurzů a služeb dostupných online a spokojenost uživatelů
 • Rozvoj nabídky kvalitních služeb pro exportéry poskytovaných soukromými i veřejnými institucemi
 • Uplatnění absolventů kurzů pro začínající exportéry (studenty, absolventy, rekvalifikace) na trhu práce (v zahraničním obchodě)
 • Úspěšná realizace exportu v oblasti inovací a inovovaných výrobků a služeb s využitím služeb proexportních institucí, úspěšnost při podpoře exportu služeb a kreativních průmyslů

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře II.

Pravidelné novinky e-mailem