Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 7 – Klastry a proexportní iniciativy samospráv

Cílem tohoto projektu je zapojit do rozvoje exportu českých podniků ve větší míře samosprávy – zejména větší průmyslová města a kraje. Důvodem pro tento projekt je fakt, že samosprávy mají často daleko podrobnější přehled o schopnostech a potřebách podniků, které působí na jejich území. Samosprávy mohou rovněž efektivně přispět k většímu propojení mezi podniky a vysokými školami (a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi), neboť často jsou s těmito institucemi i s podniky na svém území v pravidelném a těsném kontaktu i s ohledem na formy financování z domácích a EU zdrojů. Regionální či lokální úroveň se jeví jako velmi vhodná pro identifikaci a rozvoj klastrů a vývozních aliancí.

Nástrojem pro realizaci tohoto projektu jsou především mechanismy koordinace a pravidelné výměny informací mezi samosprávami (jak již bylo řečeno zejména s kraji a velkými průmyslovými městy) a ústředními institucemi činnými v oblasti podpory exportu a internacionalizace. Je třeba, aby strategie podpory rozvoje exportu a internacionalizace na úrovni ústředních orgánů státní správa a na úrovni samospráv šly stejným směrem a vzájemně se doplňovaly.

Díky posílené koordinaci a součinnosti v oblasti rozvoje exportu, ale i průmyslu, podnikání a exportně orientovaných služeb by mělo dojít zejména k sladění Exportní strategie a činností na ni navázaných s regionálními rozvojovými strategiemi (popřípadě s rozvojovými plány měst), k vyšší efektivitě fungování podpory klastrů a vývozních aliancí (kterou v současné době provádí CzechInvest a Czech Trade) a k podpoře úsilí celé řady ústředních orgánů státní správy (MPO, MŠMT, MPSV, MMR, MZV aj.) o efektivní propojení vzdělávacího systému s požadavky podniků (ať už se jedná o vzdělávání kvalifikované pracovní síly nebo o zapojení podniků a univerzit do aplikovaného výzkumu).

Je třeba dodat, že zkušenosti ze zahraničí – například ze Spojených států nebo z Německa ukazují, že podpora exportu a internacionalizace na úrovni územních samosprávných celků (včetně inter-regionálních partnerství pro vzájemný obchod) může přinášet velmi efektivní výsledky.

Cílová skupina

Zejména experimentální exportéři, Born Globals/Creative, nicméně projekt prospěje (díky lepší koordinaci politik na centrální a regionální úrovni) v zásadě všem typům exportérů, přínosy by měl projekt mít i pro samosprávy a ústřední proexportní instituce.

Činnosti

 • zřízení pracovní skupiny pro komunikaci s kraji a vybranými samosprávami, reflexe výstupů projektu ve strategických podkladech pro řídící a komunikační platformu
 • analýza příležitostí ke spolupráci na základě rozvojových strategií (strategií konkurenceschopnosti, exportních strategií, rozvojových plánů a dalších iniciativ) krajů a vybraných samospráv a faktorů pro tvorbu exportních klastrů a aliancí na území dané samosprávy (např. fungování institucí VVaI, struktura podniků, složení pracovní síly apod.)
 • vytipování vhodných možností podpory tvorby klastrů/aliancí (v rámci působnosti určité samosprávy nebo i ve spolupráci více samospráv) – cílem je využití synergií mezi vývozem a regionálním rozvojem (a evidence těchto příležitostí v rámci back-office)
 • spuštění vhodných služeb pro klastry a vývozní aliance na úrovní exportní front office i zahraniční sítě
 • koordinace proexportních služeb s podporou inovací s rozvojovými plány center excelence a regionálních projektů na podporu aplikovaného výzkumu, kreativního průmyslu a turismu
 • vzdělávání pracovníků samospráv v oblasti podpory exportu a internacionalizace

Vazba na SMK

Tento projekt navazuje na SMK volně ve vztahu k několika opatřením v pilíři inovace.

Aktéři

MPO

Gesce – 1 – 6

MMR, CTou

Spolugesce (MMR) – 1, 3, spolupráce (CTou) – 5

MŠMT

Spolugesce – 5

MPSV

Spolugesce – 4 (rekvalifikace a celoživotní vzdělávání)

MV

Spolupráce – 6

Samosprávy

Spolupráce – 1 – 6

CzechInvest, CzechTrade

Spolupráce – 2 – 6

MZV

Spolugesce – 6, spolupráce 1, 3, 4

MK

Spolupráce – 1, 5 (kreativní průmysl, synergie s kulturou)

Spolupráce

V tomto případě je nezbytná spolupráce s organizacemi VVaI v regionech, s regionálními radami soudržnosti a dalšími klíčovými regionálními soukromými i veřejnými subjekty (tato spolupráce by se měla odehrávat v gesci krajů/velkých měst). Jako vhodná se jeví spolupráce s EEN (které disponuje vlastní regionální sítí) a prostřednictvím MPO s klíčovými exportéry a jejich organizacemi.

Harmonogram

 • Zahájení: leden 2012
 • Dokončení: Základní parametry spolupráce v průběhu roku 2012

Zajištění projektu

Zajištění projektu bude ve velké míře záviset na nastavení parametrů spolupráce s kraji a vybranými samosprávami (velkými městy), která musí být oboustranně výhodná. Aspekt regionálního rozvoje a obecně spolupráce se samosprávami je klíčová pro efektivní budování poptávkou taženého systému podpory exportu a internacionalizace a přispívá k efektivnímu nastavení komercializace inovací.

Z hlediska zajištění je projekt spíše koordinačního a organizačního charakteru a nepředpokládá výrazné navýšení nákladů ani pro jeden ze spolupracujících subjektů.

Metriky

 • Růst exportu a počtu exportérů na úrovni spolupracujících regionů/samospráv
 • Zvýšení povědomí o možnostech využití proexportních činností veřejných institucí u exportérů a potenciálních exportérů v krajích
 • Zvýšení počtu úspěšně exportujících společností (start-upů, spin-offů) z regionálních inovačních center a jejich udržitelnost (po 3 a 5 letech)
 • Míra zapojení a spokojenost samospráv s průběhem projektu a s aktivitami v jeho rámci
 • Zvýšení efektivity politik regionálního rozvoje díky využití synergických efektů s podporou exportu a internacionalizací a podporou regionálních inovačních center
 • Nárůst exportu a zaměstnanosti v podnicích zapojených do exportních klastrů nebo aliancí využívajících proexportní služby a udržitelnost těchto klastrů/aliancí

Vazba na pilíře

Exportní strategie Projekt spadá do pilíře II.

Pravidelné novinky e-mailem