Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–20203. Rozvoj obchodních příležitostí

3.1. Propagace a rozšiřování poptávky po českém exportu

Cíl: Usnadnění expanze exportujících na nové trhy, udržení stávajících

3.1.1. Veletrhy a výstavy

Podpora veletržní účasti je žádanou propagační službou mezi podnikatelskou veřejností zajišťující osobní setkání a jednání s relevantními obchodními partnery, kontakt s odbornou veřejností, analýzu nových trhů a jejich specifik, mapování konkurence, popř. udržování si trvalého postavení na trhu. Ze zpětné vazby od firem vyplývá, že podpora státu bývá jedním z důležitých impulzů pro účast na vybraném veletrhu.

V oblasti podpory účasti firem na veletrzích a výstavách v současné době vedle sebe paralelně fungují programy Českých oficiálních účastí, Společné účasti na specializovaných veletrzích a výstavách a individuální účasti v programu Marketing (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK) a komerční akce CzechTrade.

Programy by se navzájem měly doplňovat a pomoci naplňovat strategické záměry Exportní strategie jak v udržování stávajících trhů, tak v pronikání na trhy nové i prostřednictvím využívání oborových příležitostí. Zvýšení konkurenceschopnosti díky modernímu designu nabízí projekt DESIGN. Pro financování těchto programů jsou používány různé zdroje (státní rozpočet, fondy EU) a zároveň je různá i míra spoluúčasti firem.

Pro řízení alokace prostředků na jednotlivé programy je nutné důsledné měření proexportních dopadů jednotlivých programů a kompatibilita/harmonizace tohoto měření. Výběr veletrhů a výstav do společných účastí odráží specifika jednotlivých programů, poptávku ze strany firem, předchozí působení českých firem (opakované účasti) a také oborové příležitosti a teritoriální priority v případě, že veletrh nemá mezinárodní/celosvětový dosah.

Výběr veletrhů do společných účastí by měl probíhat a být koordinován ve spolupráci MPO, MZV, MZe, MO, CzechTrade a ověřen u firemních reprezentací – asociací, svazů. Všechny programy by měly umožňovat účasti firem především z oborů s vysokou přidanou hodnotou, tradičním i nově se prosazujícím. Informace s vyhodnocením programů výstav a veletrhů je součástí každoročně předkládané zprávy o plnění Exportní strategie.

Součástí Českých oficiálních účastí jsou národní výstavy, které by ve vybraných teritoriích (např. Irán, Čína, Brazílie, Indie) mohly přispět k propagaci České republiky a jejího vývozního potenciálu. Otázka realizace těchto výstav, výběr teritorií a jejich koncepce bude posouzena ve spolupráci zainteresovaných ministerstev (MPO, MZV, MZe, MMR, MF, MO) s podnikatelskými reprezentacemi.

Opatření: Vyhodnocování proexportních dopadů jednotlivých akcí a souhrnně celých programů. Sjednocení metodiky zjišťování spokojenosti a měření dopadů.
Gestor: MPO/CzechTrade
Spolupráce: MZV, MZe, SP ČR, MO
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 30. června 2017 (vytvoření metodiky)

3.1.2. PROPED – Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Velmi efektivním a flexibilním nástrojem podpory exportu, konkrétně cíleným na obor a teritorium, se staly Projekty na podporu ekonomické diplomacie v gesci MZV. Projekty ekonomické diplomacie jsou nedílnou součástí proexportních aktivit MZV a každoročně nabízí prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (ZÚ ČR) českým firmám možnost např. navázání či prohlubování kontaktů se zahraničními partnery, předvedení výrobků a služeb na oborových veletrzích i získání nových zakázek.

Projekty ekonomické diplomacie (ED) jsou navrhovány ZÚ ČR a schvalovány k realizaci Komisí pro výběr projektů ED ustavenou MZV. Jsou efektivně cíleny na sektory, které byly pro danou zemi identifikovány jako perspektivní v Mapě oborových příležitostí. Projekty ekonomické diplomacie mají řadu forem, např. matchmakingový seminář, katalogová výstava, konference, podnikatelské fórum, prezentace firem.

Počet realizovaných projektů trvale rostl, ale další rozvoj je omezen dlouhodobě nedostatečným rozpočtem. V roce 2014 ZÚ ČR realizovaly 51 projektů ekonomické diplomacie finanční podporou MZV ve výši 4,5 mil. Kč. V roce 2015 zastupitelské úřady již zrealizovaly 83 projektů ED s finanční podporou MZV ve výši 8,9 mil. Kč, kterými podpořilo více než 730 českých firem. V roce 2016 se realizuje téměř 160 projektů s podporou 16 mil. Kč (tedy více než trojnásobek než před 2 lety), přičemž pro r. 2017 je plánováno další navýšení rozpočtu na projekty ED (na 30 mil. Kč). 

Řešení představuje koncentrace jednotlivých rezortních zdrojů pro projekty ekonomické diplomacie a nastavení systému jejich financování za aktivního přispění jednotlivých resortů. Společné plánování a koncentrované financování projektů ekonomické diplomacie s MPO, MZe, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími rezorty, při těsné realizační spolupráci s CzechTrade a propojení se službami KCE a JZS povede ke zvýšení efektivnosti tohoto nástroje. Souběžně bude dále zlepšena komunikace s firemním sektorem při navrhování projektů s cílem ověřovat potenciál klientů a zvyšovat efektivitu realizovaných projektů.

3.1.3. Prezentace a značka ČR

Jednotná prezentace a budování značky ČR jsou dlouhodobě vnímány jako nedostatečné, i když v minulosti byla podniknuta řada kroků, které měly vést k nápravě tohoto stavu. Dle Exportní strategie 2012–2020 image značky ČR jako spolehlivého obchodního partnera, země vstřícné pro obchod a investice, s kvalifikovanou pracovní silou a inovačním potenciálem není zatím příliš silná. Navíc problematika značky je značně komplexní záležitost, která souvisí s vnímáním státu jako celku (stát jako důvěryhodný aktér mezinárodních vztahů).

Šíření kladného obrazu ČR má vliv nejen na oblast obchodu, ale i cestovního ruchu, kultury, výzkumu, vývoje a inovací a další, z čehož vyplývá, že si Exportní strategie sama nekladla za cíl otázku prosazování značky ČR řešit. Ačkoli v současné době není podrobněji rozpracován koncept značky Česka, existuje komplexní marketingový vizuální styl destinační značky vytvořený agenturou CzechTourism, který byl nabídnut všem rezortům pro široké spektrum propagačních aktivit v zahraničí.

V mezidobí nabízí agentura CzechTourism všem subjektům následující podklady v mezinárodních jazykových mutacích: aktuální videospoty a propagační filmy, tiskoviny představující turistický potenciál Česka, layouty pro tvorbu roll-upů, propagačních předmětů, plakátů, veletržní expozice apod.

Je však zjevné, že je nanejvýš žádoucí, aby byl vytvořen funkční, profesionální a všemi akceptovaný koncept prezentace České republiky, podobně jako je to u jiných zemí, který bude dlouhodobě prosazován. Tento koncept by měl být jednotným rámcem pro kampaně jednotlivých rezortů v zahraničí a kromě dlouhodobé konzistence by měl přinést i úsporu nákladů (nákup médií, kampaně). Je též důležité začít pro propagační účely více využívat jednoslovný název ČR, tedy „Česko“, zejména v jazykových mutacích. Realizace tohoto úkolu se dotýká MZV, MPO, MMR, nad tématem Značka ČR pracuje několik pracovišť z akademické sféry a v mikrosféře přirozeně jednotlivé podnikatelské subjekty.

S propagací České republiky souvisí i incomingový cestovní ruch. Této stránce se věnuje Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020.

3.1.4. Podnikatelské mise

Podnikatelské mise doprovázející nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách patří mezi efektivní nástroje podpory exportu. Cesty ústavních činitelů do zemí s dynamicky rozvíjejícími se trhy se zástupci podnikatelských reprezentací a exportérů pomáhají budovat pozice českým firmám na těchto trzích. Kromě toho, že plní velmi úspěšně roli „otvírání“ dveří pro české exportéry na zahraničních trzích, jsou důležité i z hlediska propagace a posilování dobrého jména a značky ČR.

Osvědčila se realizace i oborových misí u příležitosti různých dalších aktivit jako jsou např. veletrhy, cesty náměstků ministra zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, zemědělství a obrany, které se ukazují jako efektivní a silné působení v tomto směru. Střídavě pod vedením MPO a MZV jsou realizována koordinační setkání zodpovědných resortů s podnikatelskými reprezentacemi s cílem zamezit duplicitě a překrývání podnikatelských misí. Účast podnikatelů na misích zajišťují podnikatelské reprezentace (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR).

Návrhy na realizaci těchto podnikatelských misí vycházejí jak z teritoriálního, tak i oborového zaměření tak, aby efektivně přispěly vývozcům k pronikání na zahraniční trhy. Výsledky každé takovéto mise jsou vyhodnocovány z hlediska přínosu pro české podnikatele, přičemž metodika hodnocení je u různých organizátorů misí odlišná. S cílem dosáhnout racionalizace těchto misí bude připravena standardizace tohoto hodnocení, tak, aby výsledků mohlo být využito pro zlepšování cílů a náplně podnikatelských misí.

Opatření: Posouzení současného způsobu přípravy a hodnocení podnikatelských misí a příprava standardizovaného postupu jejich vyhodnocování
Gestor: MPO, MZV
Spolupráce: SP ČR, HK ČR, hospodářské a obchodní komory
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 30. června 2017 (vytvoření metodiky)

3.2. Obchodní politika

Cíl: Vytváření nových obchodních příležitostí pro české firmy zlepšováním prostředí mezinárodního obchodu

3.2.1. Společná obchodní politika

Společná obchodní politika EU je konkrétním nástrojem pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích, který je zároveň, v porovnání s dalšími nástroji na podporu exportu, velmi specifický. Jednak z toho důvodu, že představuje závazný právní rámec, který upravuje vztahy EU se třetími zeměmi. Jednak proto, že obchodní politika je totožná pro všechny členské státy EU, a tudíž její tvorbu, prosazování, implementaci i monitoring vykonává ČR nepřímo prostřednictvím prosazování svých zájmů v rámci orgánů EU.

Vzhledem k tomu, že se očekává, že se v příštích 10–15 letech bude 90 % světového ekonomického růstu generovat mimo Evropu, musí být EU otevřená a navazovat obchodní vztahy se třetími zeměmi. Evropská komise přijala pro obchodní a investiční politiku EU novou strategii pro roky 2015–2020 nazvanou Obchod pro všechny. Strategie společné obchodní politiky EU přirozeně stanovuje i prioritní zaměření ČR pro následující období.

mnohostranných obchodních vztazích v rámci Světové obchodní organizace bude ČR usilovat o konkrétní zlepšení podmínek mezinárodního obchodu pro české podnikatelské subjekty. Nejbližšími cíli ČR jsou implementace již přijatých závazků, zejména Dohody o usnadňování obchodu (TFA), která přinese zjednodušení celních předpisů a nařízení, revidované Dohody o informačních technologiích (ITA), jež povede k postupnému snížení celních sazeb pro výrobky ICT, a nových pravidel pro vývozní soutěž v zemědělství. 

V rámci probíhajících vícestranných jednání je pak prioritou ČR uzavření Dohody o environmentálním zboží (EGA), vedoucí k liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky s pozitivním dopadem na životní prostředí, a Dohody o obchodu službami (TiSA), jejímž cílem je otevření zahraničních trhů pro poskytovatele služeb. Pro budoucí mnohostranná jednání je nutné volit taková témata a nové způsoby vyjednávání, které umožní sjednání závazků alespoň ve střednědobém časovém horizontu. Další rozšiřování závazných pravidel mezinárodního obchodu podporuje ČR rovněž prostřednictvím přístupů nových členů do Světové obchodní organizace.

V bilaterální oblasti se díky sjednávání prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu zjednoduší přístup českých firem na trhy třetích zemí, sníží se jejich náklady a zajistí se levnější vstupy do výroby. Tyto dohody pokrývají všechny významné oblasti obchodu – zboží, služby, investice, ochranu práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky, odstraňování technických bariér obchodu, sanitárních a fytosanitárních překážek, řeší i spolupráci v regulatorní oblasti (certifikáty, licence apod.).

Hlavní prioritou do budoucna je uzavření ambiciózní dohody o volném obchodu s USA (TTIP) a s Japonskem při zohlednění priorit ČR ve stanovené rámcové pozici. Tyto smlouvy přinesou českým exportérům zjednodušení a zlevnění obchodní spolupráce a snazší přístup na zajímavé trhy. Jednání o obchodních a investičních dohodách či jejich implementace je záležitostí nejen velkých strategických partnerů (USA, Kanada, Japonsko, Čína aj.), ale také sousedních zemí (Gruzie, Moldavská republika, Ukrajina, Tunisko), perspektivních rozvojových zemí (Mexiko, Vietnam, další země uskupení ASEAN, MERCOSUR aj.) i obchodně orientovaných rozvinutých zemí (Austrálie, Nový Zéland).

Výhody dohod o volném obchodu by měly být známé všem zainteresovaným skupinám, a to zejména samotným exportérům, z toho důvodu je velmi důležitá jejich informovanost a aktivní zájem. Komunikace se stakeholdery i exportéry je prioritou, která je v aktuálním období posilována a odrazí se i v nově utvářené evropské Strategii k obchodu a investicím. Konzultace s partnery probíhá prostřednictvím expertního týmu, který se věnuje zejména nejvýznamnější sjednávané bilaterální dohodě o volném obchodu s USA  a ostatním dohodám dle aktuálního vývoje. 

Všechny zúčastněné strany tak mají možnost vyjádřit se ke stavu jednání. Možnost vyjádřit se mají také ekonomické subjekty a další zainteresované skupiny v rámci veřejných konzultací, jejichž smyslem je zlepšit transparentnost a zapojit veřejnost do utváření určitých politik.

Obchodní politika je také nástrojem, který nabízí účinnou pomoc firmám při iniciování či obraně proti opatřením na ochranu obchodu. Cenným nástrojem pro získávání informací je Databáze pro přístup na trh (Market Access Database – MADB), která slouží pro předběžnou analýzu exportních trhů díky informacím o clech a dalších dovozních formalitách pro jednotlivé země a výrobky.

V procesu utváření postoje České republiky k jednotlivým agendám společné obchodní politiky, který vychází z liberálního pojetí obchodu v ČR, hraje kromě MPO důležitou roli i stanovisko dalších rezortů, zájmových skupin, zastupitelských úřadů, asociací, firem či nevládních organizací. Výsledkem je komplexní pozice České republiky, která je prosazovaná v evropských institucích do finální pozice celé EU. Z podstaty činnosti a fungování společné obchodní politiky se jedná o postoje schvalované pro dlouhodobé období.

V tomto procesu je nutné zejména získávání zpětné vazby od firemních reprezentací, jejichž vstupy jsou velmi žádoucí a společně s kvalitními teritoriálními informacemi jsou nenahraditelným podnětem pro podrobnou identifikaci českých zájmů (ofenzivních i defenzivních), a tudíž specifikaci vyjednávací pozice ČR v rámci EU. Aktivizace firem, asociací a komor má ve svém důsledku pozitivní vliv na kvalitu a reálný přínos dohod o volném obchodu pro české vývozce. Začlenění společné obchodní politiky do Katalogu služeb dokládá záměr řešit konkrétní problémy a požadavky firem tímto nástrojem.

3.2.2. Dvoustranné ekonomické vztahy

Smíšené orgány/mezivládní komise/výbory/pracovní skupiny jsou nástrojem pro prosazování exportních zájmů ČR ve vztahu k rostoucím trhům se značným potenciálem a zpravidla s významnou rolí státu v ekonomice země. Význam smíšených komisí spočívá jednak v podpoře individuálních zájmů/projektů konkrétních českých firem, jejichž zástupci se zasedání také podle možností a dohody s druhou stranou mohou účastnit, ale také v prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR včetně obchodní politiky v mantinelech daných členstvím v EU a v souladu se zahraniční politikou ČR vůči danému teritoriu v obecnější rovině, navázání nebo posílení kontaktů s představiteli druhé strany pro současné či budoucí potřeby firem.

Působení komisí propojuje oblasti G2G, B2G, ale může ovlivňovat i prostředí pro B2B odstraňováním překážek obchodu a vytvářením vhodného prostředí pro vzájemný obchod. Plánování zasedání konkrétních smíšených obchodních komisí je navázáno na konkrétní problémy a reálné potřeby firem v daném teritoriu. Zároveň je vhodné koordinovat konání těchto komisí s dalšími aktivitami v daném teritoriu, jako jsou oficiální návštěvy představitelů ČR či podnikatelské mise. Pro posouzení proexportního přínosu jednotlivých zasedání smíšených orgánů je hodnocena část zaměřená na podporu individuálních zájmů/projektů zúčastněných českých firem.

Používá se jednotný dotazník, na jehož základě je možné lépe vyjádřit přínos těchto smíšených komisí. Informace o jednotlivých projektech jsou vkládány do SINPRO, s výjimkou případů, kdy si to příslušná česká firma výslovně nepřeje, a v rozsahu, který nezahrnuje citlivé informace včetně obchodního tajemství. Problémem tohoto způsobu vyhodnocování efektivnosti činnosti smíšených orgánů zůstává stále závislost na ochotě firem sdělovat potřebné údaje, proto je striktně objektivní vyhodnocení velmi složitým úkolem.

Společné orgány jsou hlavním komunikačním nástrojem mezi MPO, partnerským rezortem a podnikateli na obou stranách dané relace. Umožňují či usnadňují řešení dvoustranných problémů, pokud takové nastanou, přípravu ekonomické dimenze státních návštěv či podnikatelský dialog nad rámec řádných zasedání, což je jejich přidaná hodnota.

Opatření:

  1. Pravidelné jednání expertního týmu pro TTIP a obchodní politiku obecně za účelem diskuse se sociálními partnery, akademickou sférou a neziskovými organizacemi o postojích ČR pro jednání v rámci společné obchodní politiky EU.
  2. Trvalé vyhodnocování proexportního přínosu jednání smíšených orgánů a jeho využití k případným následným korekcím jak teritoriálního, tak i oborového zaměření těchto komisí.

Gestor: MPO
Spolupráce: MZV, MZe a další resorty dle charakteru jednání
Koordinace: Meziresortní koordinační porada (náměstků MPO, MZV, MZe, MO a GŘ CzechTrade)
Kontrolní termín plnění: 31. 3. každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

3.3. Vnitřní trh

Cíl: Odstraňování překážek na vnitřním trhu

V rámci podpory exportu na vnitřní trh EU je důležité pokračovat v poskytování tzv. integrované služby pro občany a podnikatele na vnitřním trhu, která v sobě zahrnuje Jednotná kontaktní místa (JKM), službu SOLVIT a Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP). Tyto tři služby jsou součástí celoevropské sítě a v ČR jsou spojeny v jednotný poradenský systém; podnikatelé a občané tak nemusí složitě zjišťovat, na kterou službu se mohou v případě potřeby obrátit.

JKM poskytují informace nezbytné pro zahájení podnikání v oblasti služeb v dané členské zemi. Podnikatelé tak mohou získat všechny potřebné informace a vyřídit nezbytné formality na jednom místě. Vedle 15 fyzických JKM zřízených ve všech krajích na vybraných živnostenských úřadech ČR zajišťuje tytéž služby také elektronická verze JKM (eJKM), která je umístěná na portálu BusinessInfo.cz. V současné době probíhá první fáze modernizace struktury a obsahu eJKM, která by měla být dokončena do konce roku 2016.

Služba SOLVIT nabízí alternativní řešení sporů podnikatelů a občanů s úřady v jiném členském státě, které jednají v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob. ProCoP informuje podnikatele mimo jiné o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobky v neharmonizované sféře zboží národními a evropskými předpisy při jejich uvádění na trh v jiném státě EU. Obdobně lze využít také Kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE (CPR). Ačkoliv je trend využívání uvedených služeb vzrůstající, průběžné zvyšování povědomí o existenci a možnostech jejich využití v rámci široké veřejnosti je velmi žádoucí.

Export do zemí EU usnadňuje dobře fungující vnitřní trh, ČR proto dlouhodobě usiluje na národní i evropské úrovni o odstraňování přetrvávajících a nově vzniklých překážek, které dosud brání využívat jeho potenciál naplno. Zásadním dokumentem Evropské komise určujícím budoucí vývoj vnitřního trhu EU je nová Strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami, která reflektuje celou řadu požadavků ČR prosazovaných ať už samostatně, nebo v rámci skupiny stejně smýšlejících států.

Evropská komise bude své návrhy konkretizovat v návazných dokumentech v letech 2016 a 2017. V nadcházejícím období bude proto ČR usilovat o to, aby návazná opatření byla dostatečně ambiciózní, vedla k dalšímu prohloubení vnitřního trhu a podpoře exportu na vnitřní trh. Klíčové cíle v oblasti vnitřního trhu vymezuje na národní úrovni koncepční dokument „Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015-2020“, který stanovuje priority ČR v oblasti vnitřního trhu EU včetně spolupráce s ostatními státy při jejich prosazování.

3.4. Projekty ekonomické migrace

Cíl: Zajištění kvalifikované pracovní síly pro české firmy ze zahraničí v případě jejich nedostatku na českém trhu práce, zejména pro firmy s exportním zaměřením

Ekonomická migrace je jedním z nedílných aspektů podporujících rozvoj investic, včetně zahraničních, zahraničního obchodu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Migrační politika by měla být efektivním nástrojem pro regulaci migrace kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí tak, aby byl zajištěn dostatečný soulad mezi poptávkou a nabídkou na českém trhu práce, tj. aby byl zajištěn vyrovnaný dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro české společnosti tam, kde chybí domácí pracovní síla příslušné kvalifikace a zároveň by měla motivovat k příchodu vysoce kvalifikovaných pracovníků a zahraničních investorů.

Politika ekonomické migrace by měla být schopná adekvátně reagovat jak na proměnu vnitřních faktorů, souvisejících s dostupností určitých odvětví na českém pracovním trhu, stejně jako na potřebu českých společností a zahraničních investorů působících v České republice získat dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí v případě její absence v ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí realizuje či garantuje několik projektů ekonomické migrace, které mají za cíl nabídnout transparentním způsobem sníženou administrativní náročnost, časovou úsporu a flexibilitu pro vybrané subjekty, na jejichž migraci má stát zájem, neboť přináší do ČR méně dostupné know–how a typicky vytváří vyšší přidanou hodnotu.

Tyto projekty pokrývají široké spektrum společností – zácvik a Pilotní projekt Ukrajina směřují především k proexportně orientovaným společnostem, projekty jako Fast Track či Welcome Package jsou zaměřeny na zahraniční a české investory.  Pro své aktivity MPO využívá také jako konzultační nástroj Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci, složenou ze zástupců podnikatelů.

Ve spolupráci výše uvedených resortů je realizován projekt Fast Track, který urychluje proceduru vnitropodnikových převodů a lokalizací vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a statutárních orgánů investorů ze třetích zemí do ČR.

Cílem dalšího projektu, Welcome Package, realizovaného ve spolupráci s agenturou CzechInvest, je dosažení časových úspor v rámci migračního procesu zaměstnanců a statutárních orgánů zahraničních investorů, kteří pro zahájení podnikání potřebují přemístit know-how činnosti zahraničního investora do ČR.

MZV v roli gestora a MPO v roli spolugestora jsou společně realizátory Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který má za úkol zajistit v případě, kdy nejsou dostupní vysoce kvalifikovaní zaměstnanci na českém trhu práce, snížení administrativní a časové náročnosti vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných ukrajinských zaměstnanců do ČR. Pracovníkům z Ukrajiny střední a nižší kvalifikace v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru je určen Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny.

MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR nad rámec projektů ekonomické migrace reguluje využívání tzv. zácviků, resp. stáží, které umožňují společnostem (typicky exportérům s výrobními podniky v zahraničí), jednodušším způsobem přesunout do ČR své pracovníky za účelem zvyšování jejich dovedností a kvalifikace.

MPO dlouhodobě mapuje nedostatkové obory a pracovní pozice, jež je obtížné obsadit na českém trhu práce. MPSV vypracovalo v červnu 2016 komplexní dokument Analýza nabídky a poptávky na trhu práce.  Vedle toho jsou průběžně analyzovány otázky možného přístupu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců na českých pracovní trh (včetně využití tzv. mode 4 a závazků vyplývajících z mezinárodních dohod). Průběžně pak MPO sleduje a analyzuje potřebu úprav dalších témat ekonomické migrace a usiluje o adekvátní reflexi ekonomických zájmů ČR ve věci migrace.

Opatření: Realizace stávajících migračních projektů, jejich průběžné vyhodnocení a úpravy v případě potřeby, reflexe aktuálních potřeb
Gestor: MPO
Spolupráce: MPSV, MV, MZV
Koordinace: Průběžně dle potřeby
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie

3.5. Investice pro export

Vzhledem k tomu, že zahraniční, ale i tuzemské investice do výroby a služeb určených pro export mají rozhodující význam pro internacionalizaci českých podniků, bude i nadále nutné zajišťovat koordinaci činností MPO, CzechTrade a CzechInvest. Důležité jsou nejen aktivity CzechInvest v oblasti získávání investorů do ČR, ale i programy na podporu inovativních podniků s cílem zaměřit tyto podniky tak, aby měly jasnou vizi směřování své produkce na zahraniční trhy.

Investiční pobídky v r. 2015 znamenají přislíbené investice ve výši 21805,11 mil. Kč a plánovaný počet pracovních míst je 4178. Význam investičních pobídek pro růst exportu vyplývá i z toho, že naprostá většina firem z TOP 10 podle objemu exportu byla investičními pobídkami podpořena (s výjimkou Moravia Steel a Arcelor Mittal).

CzechInvest i nadále systematicky spolupracuje s českými dcerami zahraničních matek, kdy se snaží pomáhat již usazeným zahraničním společnostem s každodenním podnikáním, diskutuje s nimi možnost expanze v ČR a investice do projektů s vysokou přidanou hodnotou.

Prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů EU (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) podporuje proexportní investice tuzemských společností.

Realizací projektu CzechLink probíhá lákání investic do vysoce inovativních exportních podniků v ČR. V rámci tohoto projektu se CzechInvest snaží pomáhat českým společnostem najít zahraničního partnera pro joint venture projekty nebo fúzi či akvizici a takto podpořit růst společnosti a také její export.

CzechInvest podporuje inovativní české startupy při pronikání na zahraniční trhy, a to v rámci projektů CzechAccelerator či pomocí webu czechstartups.org.

Opatření: Zajištění spolupráce CzechInvest a CzechTrade v oblasti podpory inovativních podniků a jejich exportní orientace
Gestor: MPO
Spolupráce: CzechInvest, CzechTrade
Kontrolní termín plnění: 31. března každý rok v rámci Zprávy o plnění Exportní strategie
• Témata: Zahraniční obchod