Alžírsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v mil. USD

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do ADLR

222

143

133

283

92,76

Dovoz z ADLR do ČR

2

2

33

42

39,136

Bilance

200

141

100

239

53,63

Zdroj: Přeshraniční statistika zahraničního obchodu ČR

 

Dramatický propad v českém vývozu do ALDR byl způsoben zavedením kvót na betonářskou ocel a montáž automobilů v průběhu roku 2019. V prvním případě ADLR usiluje o soběstačnost, k čemuž mu dopomáhá především metalurgický závod na východě země Sider El-Hadjar. V případě montáže automobilů zatím (květen 2020) není situace zcela legislativně vyjasněna. VW Group rozvazuje smluvní vztah s koncesionářem SOVAC, jehož představitelé jsou stíhání pro korupci, během t.r. by měla proběhnout montáž posledního tisíce až dvou kusů osobních vozů, během které bude VW Group hledat nového partnera pro případnou spolupráci. Kvóty se citelně dotkly i jiných zahraničních investorů, Renault, Hyundai, Kia.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz dle meziročního indexu za rok 2019

 

 1 

vozidla motorová, traktory a jiná vozidla

2

zbraně

3

přístroje elektrického záznamu a reprodukce zvuku

4

sudy, barely, výrobky z hliníku

5

výrobky z kaučuku

6

kohouty, ventily

7

sklo a výrobky z něj

8

optické, chirurgické přístroje

9

železo, ocel a výrobky z nich

10

součásti letounů

    

 

Dovoz dle meziročního indexu za rok 2019

1

paliva, oleje

2

reaktory, kotle

3

přístroje elektrického záznamu, reprodukce zvuku

4 motory na servisování

5

regulační technika

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2019 činila bilance vzájemné výměny v oblasti služeb 72 mil. Kč a převládal v ní vývoz z ČR ve výši 153 mil. Kč. Ve vývozu se jednalo hlavně o opravárenství 63,1 mil. Kč), dopravní služby (21,8 mil. Kč) a zpracování zboží (38,4 mil. Kč) a různé podnikatelské služby – technické, odborné a poradenské (15,3 mil. Kč). V dovozu služeb výrazně dominovaly dopravní služby (90,2 %) – jedná se o servisování dopravních zařízení dodaných českou stranou.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice a joint-ventures nejsou zaznamenány, pouze firmy Pamco Int. Praha a Vorrens Praha mají v Alžíru registrovanou bureau de liaison. Komplexní seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

 

Česko-alžírské hospodářské styky představují zejména obchodní výměna a opravy dodané techniky. Podíl nepřímých dodávek zboží a služeb (hlavně přes západoevropské firmy) by mohl v procentech dosahovat i dvouciferné hodnoty.

 

Ekonomická spolupráce je tradičně pilířem vztahů, obchodní relace mezi ČR a Alžírskem se vyznačuje výrazným kladným saldem ve prospěch ČR. V roce 2019 klesl český vývoz do Alžírska dramaticky o celých 65 % – důvodem bylo nastavení kvót na dovoz betonářské oceli a montáž automobilů. V prvním případě jde o celkem úspěšnou snahu Alžírska o budování soběstačnosti a v druhém případě o dosud nevyjasněnou situaci ohledně podmínek zahraničních investic v automobilovém průmyslu. V roce 2018 se vývoz do Alžírska oproti předešlému roku zdvojnásobil. Téměř 75% exportní položkou jsou stroje a dopravní prostředky, citelný byl pokles vývozu automobilů Škoda (o 40%). Nezanedbatelný nebyl ani pokles vývozu pneumatik (o 59%) a železa a oceli (53%).

 

Dovoz z Alžírska je výrazně kolísavý a jeho výše závisí na tom, zda ČR v daném roce odebere alžírskou ropu. Ta je pak dominantní položkou s podílem přes 90% na celkovém dovozu z Alžírska. Dovoz jiných položek je zanedbatelný.

 

Zbožová struktura českého vývozu napovídá, které firmy na alžírský trh aktivně dodávají. Suverénně nejvýraznější českou vývozní položkou byly tradičně osobní automobily Škoda, které se na exportu podílely takřka z poloviny. V rekordním roce 2014 se do Alžírska vyvezlo 11 841 osobních automobilů, ale v roce 2016 po zavedení dovozní kvóty již jen 3 667. Za účelem kompenzace poklesu prodeje postavil v roce 2017 v provincii Relizane místní zástupce VW, firma SOVAC, montovnu vozů skupiny VW. Jedním z kompletovaných modelů je Škoda Octavia a nedávno spuštěný model Fabia. Přínos takových montážních závodů (rovněž například Renault, Hyundai, Kia) ale zatím zůstává za očekáváním, ať již ohledně jejich cen, počtu vytvořených pracovních míst, transferu technologií (na místě jen jednoduché úkony) či dopadu na státní pokladnu zvýšením dovozu vybavení, a stal se předmětem vnitropolitického boje.

 

Za dominující Škodou Auto Mladá Boleslav jsou významnějšími vývozci ještě Mittal Steel Ostrava, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Flash Steel Ostrava, CommScope Modřice, Škoda Power Plzeň, Aircraft Kunovice, Aero Vodochody Aerospace Odolena Voda, Strojimport Praha, Cebalsol Velim, Omnipol Praha, Pamco Int. Praha a Continental Barum Otrokovice. Dvě české firmy mají v Alžírsku vlastní zastoupení formou kontaktní kanceláře (bureau de liaison), a to Pamco Int. Praha a Vorrens Praha, obě pro dodávky vojenského materiálu, zejména náhradních dílů pro vojenskou a leteckou techniku. Některé jiné české firmy zde mají místního zástupce. Na trh pronikají i firmy s rychloobrátkovým zbožím, jako je firma EMCO, pro kterou je Alžírsko druhým nejvýznamnějším trhem v Africe, a která zde v roce 2019 otevře balírnu. Zajímavou obchodní spolupráci zde má i firma Chlumtex, která do Alžírska již 7 let úspěšně vyváží úklidový materiál a v roce 2019 žádala o B2B dotaci na založení výrobního hubu, ze kterého může obsluhovat další africké trhy. Postupně se uplatňují i firmy z oblasti ICT s licencemi na různé softwary.

 

Alžírský trh nabízí i pro české firmy řadu příležitostí. Žádané jsou zejména hutnické výrobky, stavební a těžké stroje pro povrchovou těžbu, zemědělské stroje a zařízení, lékařské přístroje a zdravotnický materiál a potravinářské stroje. Možnosti existují i při rekonstrukci ropných rafinerií, elektráren či v rozvoji energetické sítě a také v dodávkách čistíren odpadních vod, spaloven a dopravní techniky, a rovněž při těžbě břidlicového plynu. Velkou příležitost představuje zemědělství, kde je cílem ADLR potravinová soběstačnost (zatím se téměř vše dováží). Mezi perspektivní lze počítat výrobu základních potravin, rozvoj zemědělských technik a technologií, biotechnologií, lesnictví, akvakulturu, veterinární péči či rozvoj venkova. Alžírsko upřednostňuje technologie, odborné postupy a investice před pouhým dovozem. Strategie českých firem by se měla ubírat investičním směrem a (povinným) partnerstvím s místními podniky v duchu investičního zákona 49/51.

 

Z institucionálního pohledu jsou obchodní vztahy upraveny zejména Asociační dohodou mezi EU a Alžírskem, která vstoupila v platnost v roce 2005, a která vzájemný obchod značně liberalizovala. Několikaměsíční zákaz dovozu přibližně 850 položek, který byl v lednu 2019 nahrazen zvláštním seznamem téměř 1100 položek se zvýšenou celní sazbou (30 až 200 %) se však logice obchodní spolupráce stanové asociační dohodou protiví do té míry, že DG Trade zvažuje aktivaci článku 100, který hovoří o mezinárodní arbitráži.  

 

V roce 2012 pak vstoupila v platnost nová Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou ČR a vládou ADLR, která mj. postuluje pravidelné pořádání smíšených komisí.

 

Samostatnou kapitolou je obchod s vojenským a bezpečnostním materiálem. Alžírsko disponuje největším armádním rozpočtem v Africe, čímž se potenciálně stává atraktivním partnerem českých společností obranného a bezpečnostního průmyslu. To mj. potvrdila i návštěva delegace alžírského Ministerstva národní obrany v ČR, která měla v květnu 2014 možnost seznámit se s produkcí takřka dvaceti českých firem. Alžírské ozbrojené síly mají v poslední době zájem zejména o sofistikovanou techniku a know-how. Rovněž během své návštěvy Alžírska o rok později identifikoval ministr obrany některé oblasti již existující či potenciálně zajímavé spolupráce. Jedná se např. o letouny L-159 a L-39NG (Aero Vodochody), modernizaci a náhradní díly (PAMCO), nákladní auta (TATRA Trucks), lehké zbraně (Česká zbrojovka Uherský Brod), modernizaci systému PVO KUB (RETIA Pardubice), purifikaci vody (EKOSystems), vybavení pro speciální síly (REDO), opravu vrtulníků Mi (LOM Praha), vzdělávání (Vojenská akademie Brno, Vojenská škola ve Vyškově), dále pak oblast kybernetické bezpečnosti, vojenského lékařství a protichemické ochrany. Těmto otázkám se budou věnovat Smíšená komise dle čl. 5 Dohody o spolupráci v oblasti obrany, experti, popř. přímo jednotliví potenciální výrobci/dodavatelé.

 

Vyloučena není ani spolupráce v oblasti turistiky. Pro ČR by se jednalo zejména o větší počet lázeňských hostů z Alžírska (s jistým migračním rizikem), alžírská strana by mohla profitovat ze zkušeností ČR ohledně v podstatě neexistující incomingové turistiky (zásadní problémy: bezpečnost země, cena a kvalita služeb) zejména s ohledem na rozsáhlé alžírské státní investice v rozsahu desítek milionů eur do oblasti lázeňství a hoteliérství.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Alžírskem a Českou republikou je v platnosti několik bilaterálních smluv, většina z nich byla uzavřena ještě za ČSSR. Za dobu existence ČR byly dojednány pouze Dohoda o úpravě dluhu (1995), Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (2012) a Dohoda o spolupráci v oblasti obrany (2015).

 

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany (3.8. 2015). Jejími významnými body jsou rozvoj kontaktů a vztahů mezi ministerstvy pověřenými otázkami obrany, výměna informací a zkušeností, boj proti terorismu, vzdělávání, společná cvičení a zvaní vojenských pozorovatelů k účasti na národních cvičeních a/nebo manévrech, pořizování vojenského vybavení, dodávky náhradních dílů pro údržbu a opravy, vědecký výzkum, partnerství v oblasti obranného průmyslu, převodu technologií a know-how či spolupráce v oblasti geoprostorových technologií. Za účelem provádění Dohody bude vytvořena Smíšené komise.

 

Konzulární úmluva (18.2. 1987) upravuje konzulární styky mezi ČR a ADLR v duchu přátelství a spolupráce v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích.

 

Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (23.11. 1983). Smlouva tvoří rámec pro mezinárodní justiční spolupráci mezi ČR a ADLR. Podle ČR tvoří dostatečný základ a není potřeba ji renegociovat.

Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví (16.9. 1966, změněna výměnou nót ze dne
8.3. 1994 a 19.1. 1995). Smlouva ponechána v platnosti pro případ její potřeby v budoucnu.

 

Dohoda o kulturní spolupráci (15.9. 1964). Smlouva poskytuje rámec pro kulturní spolupráci. Prováděcí protokol podle §11 však neexistuje. Alžírská strana vyjádřila zájem na jeho sjednání. Pro MK ČR však toto zatím není aktuální. Teprve realizace projektů spolupráce v jednotlivých dílčích kulturních a jiných sektorech by mohla vést k otevření jednání o aktualizaci smlouvy.

 

Smlouvy v hospodářské oblasti

 

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (30.7. 2012)

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
o úpravě dl
uhu (4.12. 1995)

 

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (17.5. 1987)

 

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (6.3. 1985)

 

Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky
a Ministerstvem financí Alžírské demokratické a lidové republiky
(23.1. 1981)

 

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
(9.5. 1973)

 

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (16.9. 1964)

 

Memoranda o porozumění

 

Memorandum o porozumění mezi národními archivy obou zemí (17.9. 2017).

 

Memorandum o spolupráci mezi národními knihovnami ČR a ADLR (3.2. 2015).

 

Memorandum o porozumění mezi Národním muzeem ČR a Ministerstvem kultury ADLR (28.8. 2014).

 

Memorandum o porozumění mezi Botanickou zahradou Hamma a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (10.1. 2013).

 

Memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničních věcí (3.3. 2002) předjímá výměnu návštěv, názorů, stanovisek a spolupráci v otázkách oboustranného zájmu. Memorandum zmiňuje taktéž udržování diplomatických kontaktů na úrovni zastoupení v OSN či podporu spolupráce mezi instituty mezinárodních vztahů.

 

Aktuálně rozjednány

 

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic

V roce 2000 podepsána, její ratifikaci ČR již nenotifikovala, nýbrž v souvislosti se vstupem do EU navrhla její úpravy reflektující právo EU, které však nebyly přijaty. Alžírsko považovalo dohodu podepsanou v roce 2000 za platnou, jelikož ji alžírský parlament ratifikoval v roce 2002, a s renegociací dlouhodobě nesouhlasilo. V březnu 2011 byl i tak českou stranou notifikován nový návrh, na který Alžírsko odpovědělo, že nyní přehodnocuje svoji politiku uzavírání investičních dohod a jednání o ní tudíž není na pořadu dne. Při případné renegociaci by ČR musela respektovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1219/2012 platné od 9.1. 2013, podle kterého by musela získat pro takový krok souhlas Evropské komise. Poté by ji musela pravidelně informovat o pokroku v jednáních a nakonec získat závěrečný souhlas s textem určeným k podpisu.

 

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a prevenci daňových úniků s ohledem na daň z příjmu a kapitálového majetku

V 80. letech dojednaný návrh smlouvy nebyl nikdy podepsán. V roce 2011 bylo připravováno 1. kolo expertního jednání o návrhu nové smlouvy, avšak alžírská strana nereagovala. To proběhlo až 4.-7. 12. 2017 v Alžíru. Následovat mělo jednání v září roku 2018, které bylo dosud odloženo na neurčito. 

 

Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Oboustranný zájem vázán na podpis Dohody o spolupráci v oblasti obrany. V roce 2017 česká strana obdržela protinávrh strany alžírské, nicméně NBÚ zatím nedisponuje kapacitami pro zahájení jednání.   

 

Dohoda o bezvízovém styku pro držitele diplomatických a služebních pasů

Dohoda by měla odbourat vízovou povinnost pro držitele diplomatických pasů. Česká strana několikrát urgovala žádost o vyplnění dotazníků MV ČR. Alžírská strana indikovala, že žádný dotazník vyplňovat nebude. Vzhledem k tomu, že alžírští diplomaté disponují schengenskými vízy od jiných států, dohoda by byla výhodnější pro českou stranu. V roce 2016 MZV ADLR indikovalo zájem na sjednání dohody, což je první krok k případnému migračnímu dialogu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojové projekty

Alžírsko nepatří k prioritním zemím české rozvojové spolupráce. Ta se v praxi realizovala pouze prostřednictvím malých lokálních projektů s maximálním rozpočtem
500 000 Kč. V roce 2012 se jednalo o spolupráci s občanským sdružením SOS Bab El Oued, (podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže v chudinské čtvrti v hlavním městě za 491 000 Kč). V roce 2013 byly za prostředky vyčleněné na MLP (300 000 Kč) sester Augustiniánek pod záštitou alžírského arcibiskupství v Centru na podporu vzdělání v Bab El Oued nakoupeny školní potřeby, knihy, nábytek a počítače pro vzdělávací středisko sester augustiniánek pro děti a ženy.

 

ZÚ Alžír s oběma subjekty dlouhodobě spolupracoval, načež pro rok 2016 bylo pro jejich projekty rozpočtováno 400 000 Kč (2x 200 000). Podpora dětí a defavorizované mládeže v duchu vzdělání laického charakteru by měla být obecnou prioritou, aby se nevytvářelo podhoubí pro migraci, sociální nepokoje, kriminalitu, radikální náboženskou manipulaci. Pro rok 2017 byla ZÚ Alžír přidělena stejná částka. V roce 2019 měl být realizován projekt naučné turistické stezky v okrese Jijel, kde má ČR mimojiné úspěšnou obchodní spolupráci (firma Exmont Energo zde dodává elektrické motory do tepelné elektrárny na základě tendrů státního podniku Sonelgaz). Alžírské úřady realizaci neschválily a vzhledem k byrokratické zátěži z této strany nebudou v regionu projekty tohoto typu dále realizovány.

 

Rozvojová stipendia Alžírsku v posledních letech poskytnuta nebyla, v ČR žádní vládní stipendisté nestudují. ZÚ Alžír se ale setkává s dotazy na možnosti studia v ČR, zájemci však často předkládají nedůvěryhodné žádosti. Alžírsko je zapojeno do programu studentské mobility Erasmus Mundus.

 

Spolupráce ve školství, vědě a kultuře

Karlova univerzita v Praze (Přírodovědecká fakulta) a Botanická zahrada Hamma v Alžíru podepsaly Memorandum o porozumění, a to 10.1. 2013. V české Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK v Praze již probíhá vědecký výzkum rozmnožování dvou endemitních alžírských rostlinných druhů.

 

Dne 28.8. 2014 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Národním muzeem ČR a alžírským Ministerstvem kultury. Obě strany stanovily hlavní témata spolupráce a konkrétní projekty by měly být definovány v samostatných smlouvách. Jedním takovým byl i výzkum na archeologickém nalezišti Siga. Ten alžírská strana zrušila v 2017 a nabízí alternativní projekty, a spolupráce při budování laboratoře pro digitalizaci kulturního dědictví. V roce 2015 i 2016 proběhly návštěvy českých odborníků v Alžírsku. Postoj alžírské strany v roce 2017 negativně ovlivnily opakované změny ve vedení jejího Národního centra pro archeologický výzkum.

 

Dne 3.2. 2015 podepsaly Memorandum o spolupráci i Národní knihovna v Praze
a Národní knihovna v Alžíru
. Vyjma informatizace, digitalizace knih, výměny expertů, je presumována i účast na knižním veletrhu v Alžíru. Začátek spolupráce by měla tvořit výměna národních bibliografií. Česká strana může především nabídnout zkušenosti s moderními metodami digitalizace fondů, alžírská strana pak odborné zhodnocení arabských knih uložených v NK ČR.  

 

Dne 17.9. 2017 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi národními archivy obou zemí. Mimo spolupráce v oblasti archivnictví byly identifikovány možnosti restaurování a konzervační techniky ve spolupráci s Ústavem restaurování a konzervačních technik VŠCHT v Praze a Institutem restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, ukládání archiválií a péče o ně, rešerše filmových záznamů z historie ADLR, odborné publikace, stáže. 

 

Kulturní spolupráce sehrává významnou roli vzhledem k důležitému postavení kultury v alžírské společnosti. ZÚ Alžír se při kulturních akcích soustřeďuje ve spolupráci s hostiteli především na klíčové velké události se širokým dopadem na místní publikum.

 

Kulturní akce v Alžírsku v roce 2017

 • Evropský kulturní festival – jazzová formace Emil Vyklický Grand Moravia Trio (05)
 • Mezinárodní kulturní festival symfonické hudby – Eliška Pražáková, Sylva Čmugrová, Stanislav Gallin (10)
 • Mezinárodní knižní veletrh (10-11)
 • Mezinárodní veletrh jazyků a kultur (12)

 

Kulturní a sportovní akce v Alžírsku v roce 2018

 • Zápas fotbalových internacionálů ČR (04)
 • Evropský kulturní festival – skupina Mydy Rabycad (05)
 • Mezinárodní kulturní festival symfonické hudby (10)
 • Mezinárodní knižní veletrh (10-11)
 • Mezinárodní veletrh jazyků a kultur (12)

Kulturní akce v Alžírsku v roce 2019

 • Evropský kulturní festival – promítání filmu Něco z Alenky
 • Mezinárodní kulturní festival symfonické hudby
 • Mezinárodní knižní veletrh
 • Výstava fotografií ke 100. výročí revoluce 1989 v Paláci kultury
 • Vystoupení pianisty prof. Klánského
 • Vystoupení varhanisty Marka Kozáka

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem