Alžírsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

Alžírsko (arabsky الجزائر‎‎ , Alžírská demokratická a lidová republika) je stát na severu Afriky a na pobřeží Středozemního moře. S rozlohou 2 381 741 km² je největší zemí v Africe a desátou největší na světě. Země je prezidentskou republikou s 48 provinciemi. Od roku 1999 byl prezidentem Abdelazíz Buteflika, který na svůj post rezignoval v dubnu 2019.  Aktuálně (ke květnu 2019) v zemi vládne prozatimní úřednická vláda a z pozice prezidenta ad interim Abdelkader Bensalah. Hlavním a největším městem je Alžír.

 

Administrativní členění

Alžírsko má 48 provincií, tzv.vilájetů, 553 okresů (daïras) a 1 541 obcí (baladiyah). Původní administrativní rozdělení Alžířané převzali v roce 1962 po francouzské správě, kdy 15 původních departamentů bylo přejmenováno na vilájety. Později byl jejich počet rozšířen na 31 a v roce 1983 bylo vytvořeno 17 dalších. Každý vilájet, okres a obec je pojmenován po svém sídle, které je obvykle i největším městem. Právě tak získalo Alžírsko i název po Alžíru. Rozlohou je největší vilájet Tamanrasset (556 200 km²) v jižní části země a nejvíce obyvatel žije ve vilájetu Alžír (přes 2 947 000).

 

Adrar Béchar Chlef Ghardaia Mouskar Oran Sidi Bel Abbes Tindouf
Ain Defla Biskra Constantine Guelma Medea Ouarghla Skikda Tipasa
Ain Temouchent Blida Djelfa Illizi Mila Ouem El Bouaghdi Souk Ahras Béjaia
Alger Borj Bou Arredj El Bayadh Jijel Mostaganem Relizane Tamanrasset Tissemsilt
Annaba Bouira El Oued Khenchela MSila Saida Tébessa Tizi Ouzu
Batna Boumerdes El Tarf Laghouat Naama Sétif Tiaret Tlemcen

 

Ekonomický přehled

Páteří alžírského hospodářství je ropa, zemní plyn, fosfáty, polymetalické rudy, rtuť a wolfram. Dalšími důležitými odvětvími jsou zpracování železa a oceli, energetický průmysl. Alžírsko dispnuje třetími největšími ložisky břidlicové ropy a plnu na světě. Čtvrtina lidí se pohybuje v zemědělství, které ale tvoří jen 13 % HDP – je třeba mít na pamětí, že 4/5 rozlohy země jsou pokryty pouští a orná půda se vyskytuje prakticky jen v pobřežní části. Alžírský trh v mnoha ohledech není saturován a nabízí mnoho příležitostí pro investice a dodávky zboží a služeb (viz. Mapa oborových příležitostí). Alžírskou měnou je alžírský dinár – měna s omezenou směnitelností, která je uměle nadhodnocována, paralelně tak vzkvétá černý trh nabízející neoficiální kurz s výraznou odchylkou od oficiálního kurzu stanoveného BNA.

Při návštěvě ruského prezidenta Vladimíra Putina v roce 2006 bylo Alžírsku ze strany Ruska odpuštěno 4,74 miliard dolarů výměnou za nákup bojových letadel, vzdušných obranných systémů a jiných zbraní v ceně 7,5 miliard dolarů od společnosti Rosoboronexport. Ruská strana tak dodává odhadem 70 % veškerého zbrojního vybavení. Armádní rozpočet je totiž nejvyšší v Africe a připadá na něj celá čtvrtina státního rozpočtu.  V roce 2011 bylo v Alžíru dáno do provozu druhé metro na africkém kontinentu, pro které se plánuje rozšíření a modernizace platebního systému. Neustále dochází k rozšiřování železničních tratí, plynovodů a podobně. Alžírsko nabízí příležitosti především objemných státních zakázek na výstavbu, modernizaci či opravy infrastruktury a veřejných zařízení.

 

Alžírsko v roce 2019

 

  Konkurenceschopnost WEF Exportní riziko Doing Business Index
pořadí 86/137 4/7 157/190

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Alžírská demokratická a lidová republika
 • francouzsky: République algérienne démocratique et populaire

Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.cg.gov.dz v sekci Gouvernement.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 42,6 mil.
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva za posledních 5 let: 2,1 %

S počtem obyvatel kolem 42,6 milionů je Alžírsko 34. nejlidnatější zemí světa. Zároveň jde rozlohou o 10. největší zemi světa a největší zemi na africkém kontinentu. Alžírsko se také vyznačuje nízkou hustotou zalidnění – přibližně kolem 15,9/ km2. V hlavním městě Alžíru žije 3,7 milionů obyvatel, zatímco v jeho širší metropolitní části až 5,5 milionů – jde tak o nejhustěji osídlené místo v zemi.

V minulosti zemi ovládaly arabsko-berberské kmeny, jejichž převážná většina se zdržovala v severní pobřežní oblasti a v oázách v poušti. Dodnes lze v zemi nalézt až 1,5 milionů kočovníků a polokočovníků. Pro Alžírsko je typická mladá společnost, kde 1 člověk ze 4 nedosáhl věku 15 let. Typickým rysem je také nerovnost pohlaví ve prospěch žen v některých profesích (př. 70 % právníků a 60 % univerzitních studentů jsou ženy.).

V Alžírsku žije 96 000 utečenců a žadatelů o azyl, z nichž naprostá většina jsou migranti ze Západní Sahary. Mimo ně se v zemi zdržuje také na 35 000 čínských dělníků a 165 000 utečenců ze Západní Sahary žije v utečeneckých táborech při marocké hranici. Významný podíl na etnicky rozmanité demografii má 600 000 až 2 miliony alžírských Turků, přímých potomků janičářů, známých jako kouloughi.

Největší diaspora Alžířanů žije ve Francii a čítá kolem téměř 2 milionů Alžířanů. Odhaduje se, že kolem 11 milionů Alžířanů je gramotných ve francouzském jazyce, a Alžírsko tak platí za druhou největší frankofonní zemi světa.

Demografické složení:

 • 50,6 % muži
 • 49,4 % ženy

Věkové složení:

 • 28,4 % do 14 let věku
 • 63,1 % ve věku 15–59 let
 • 8,5 % ve věku 60 a více let

Národnostní složení:

 • 70–75 % Arabové
 • 20–25 % Berbeři
 • 5–10 % Beduíni a ostatní

Náboženské složení:

 • 99,0 % muslimové (sunnité)
 • 1,0 % křesťané, židé a ostatní

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP/obyv. v USD

4 404

4 129

4 225

4 044

4 081

Roční růst HDP v %

3,7

3,2

1,3

1,4

1

Míra inflace v %

4,8

6,4

5,6

4,3

2

Míra nezaměstnanosti v %

11,2

10,5

11,7

11,7

11,4

 

Základem ekonomiky je stále ropa a zemní plyn  (Alžírsko má 10. největší zásoby zemního plynu, 3. největší zásoby břidlicového plynu, a je 6. světovým vývozcem plynu), které tvoří 30 % HDP, a kolem 60 % rozpočtových příjmů, následně 95 % zisku z vývozu. Vzhledem k poklesu cen ropy se alžírská vláda dlouhodobě snaží o podporu diverzifikace ekonomiky. Několikaměsíční zákaz dovozu a navýšení cel předvedly své limity. Za dobu zákazu dovozu celkem přes 800 položek tak Alžírsko ušetřilo skromných 489 milionů USD. Dovozu je ale stále nepřímo bráněno skrze pravidlo „domiciliation bancaire“, kdy importér žádá několikeré povolení k dovozu, jeho finanční prostředky jsou nadměrně dlouho blokovány a do procesu zasahuje vzdor dobrým zvykům nad rámec své působnosti ABEF (Association professionnelle des banques et des établissements financiers). V teritoriu se i po odstoupení dlouholetého prezidenta Abdulazíze Boutefliky, a prozatím nejasné politické situaci (ke květnu 2020) očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky vyznačující se udržováním rozsáhlého sektoru státních podniků, omezením směnitelnosti měny, opatrným jednáním o vstupu do WTO a snahou o regulaci dovozu za účelem ochrany domácí výroby a devizových rezerv po větším poklesu cen vyvážené ropy. Alžírská vláda tako poprvé (ke květnu 2020) po mnoha nabídkách připouští možnost sanování rozpočtu s pomocí zahraničních půjček u mezinárodních multilaterálních organizací.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. DZD 

2015

2016 

2017

2018

2019

Příjmy

4 552,5

5 011,6

5 635,5

3 114 6 240

Výdaje

7 656,3

7 297,5

6 883,1

6 556 7 773

Saldo

– 3 103,8

– 2 285,9

– 1 247,6

– 1095,19

– 1 533

Mimorozpočtové příjmy

2 886,5

1 387,9

 

   

Celkové saldo

– 217,3

– 898,0

 

– 1095,19

– 2 436

 

Rozpočtový zákon pro rok 2020 (LF2020) byl schválen vládní radou 25. září 2019. Oproti loňskému roku se počítá s výrazným poklesem výdajů na sociální zabezpečení a investiční výdaje o 20,1 %, taktéž s poklesem kvazimandatorních výdajů avšak o pouhých 1,2 %. V příjmové části dochází k poklesu příjmů z olejářského průmyslu o 4,1 % (vzhledem k poklesu obratu v olejářskému průmyslu o téměř 19 %). Schodkový rozpočet se ustálil na -7,2 % HDP. Dle slov premiéra N. Bedouiho bylo cílem zákona dosáhnout růstu ekonomiky na úrovni 1,8 % a i nadále zachovat sociální charakter státu (odtud pouze mírné snížení výdajů na platy státních zaměstnanců), v jehož zájmu jsou prioritně vzdělávání a zdravotnictví. V průběhu roku 2020 LF2020 dozná změn, respektive dodatků, v kontextu probíhající dvojí krize – šíření pandemie COVID-19 a historicky bezprecedentnímu propadu cen ropy.

 

Rozpočtový zákon rovněž připouští možnost externího financování strukturálních projektů u multilaterálních finančních organizací, jejichž je Alžírsko členem, tj. Africké rozvojové banky a Islámské rozvojové banky.  Na rozdíl od sousedních zemí se této možnosti alžírská vláda dlouhodobě bránila, nicméně tenčící se zásoby zásoby zahraničních devíz, které se dlouhodobě pohybují pod hranicí 80 miliard USD, nutí Alžírsko i k tomuto opatření. Alžírský ministr finance Loukal ale zatím finální rozhodnutí o realizaci externích půjček odkládá na rok 2021. Předcházet mu zcela určitě bude i odpovídající právní ustanovení. Tento krok je hlasitě podporován ze strany nezávislých odborníků. Z druhé strany dosavadní existence opatření expanzivní monetární politiky, které povoluje tisk alžírských dinárů až do roku 2022, se u odborníků s pochopením nesetkává. Dosud emitovaná částka (6 556 mld DZD) byla plně využita do konce roku 2019.

 

Nové instituce

Pod dohledem alžírského ministerstva financí byla zřízena mezirezortní skupina složená z ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra a ministerstva bydlení a turismu. Jejím hlavním cílem bude konkretizace mechanizmů, které zajistí správný a včasný výběr příjmů do státní kasy, tj. Implementace rozpočtového zákona.

Byla také zřízena pozice Komisaře pro obnovitelné energie a energetickou účinnost, jenž je pověřen zavedením národní strategie využívání alternativních zdrojů energie, jejím monitoringem a evaluací. Pro výkon funkce bude komisaři přidělen poradní sbor složený z vědců, odborníků, ale i zástupců občanské společnosti a zástupců soukromého sektoru, kteří se dlouhodobě věnují enviromentálním otázkám.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Údaje v mld. USD 

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo běžného účtu

– 27,3

– 26,2

– 21,9

-26,9

– 27,7

Saldo kapitálového účtu

– 0,2

0,2

 

– 16,9

 

Platební bilance

– 27,5

– 26,0

– 21,8

– 17

– 25

Devizové rezervy

143,0

113,0

97,3

88,6

62

Výše veřejného dluhu je kolem téměř 40 % hodnoty HDP. Prohloubení zahraničního dluhu je téměř jisté (méně pozitivní předpovědi uvádí i více než 60 %), protože není zcela evidentní, jak Alžírsko zafinancuje mnohamiliardové investice do infrastruktury a energetiky bez zahraničních investic a nástroje PPP. Na základě zkušeností ze 70. a 80. let.

 

Cena barelu a devizové rezervy

Podle analytiků ceny ropy ještě několik měsíců zůstanou relativně nízké vzhledem k přebytku nabídky a relativně nízké poptávce. Státní rozpočet počítá s konzervativní cenou 50 $ za barel, která nechává veřejným financím rezervu. Rozpočet je ovšem nevyrovnaný a bude vyžadovat měnové financování. Aby rozpočet došel kýženého bodu zlomu, a příjmy a výdaje tak byly v rovnováze, cena ropy by musela dosáhnout přes 100 $ za barel. Rovnováha běžného účtu platební bilance je zase ohrožena v případě, že cena ropy oněch 80 $ za barel přesáhne. Následkem toho se tenčí devizové rezervy, a snižuje se tím cena alžírského dináru, což vede rozevírání nůžek mezi oficiálním kurzem a kurzem na černém trhu. V důsledku toho by pak mohla posílit černá ekonomika, případně by došlo k dolorizaci ekonomiky, kdy ekonomické subjekty v zemi již nedůvěřují místní měně a všechny transakce provádí přímo v devizách. I podle nezávislých expertů je alžírský dinár přeceňován, jeho devalvace pak logicky povede ke zvýšení inflace, proto by úpravy měly probíhat postupně, aby byla zachována vnitrostátní produkce.  

Devizové rezervy za poslední 4 roky významně poklesly ze 194 miliard dolarů (2014) na pouhých 88 miliard dolarů v červnu 2018. V roce 2019 se devizové rezervy odhadují na méně než 62 miliard USD s průběžným poklesem v nadcházejících letech.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém tvoří centrální banka Banque d’Algérie řízená měnovou a úvěrovou radou (Conseil de la Monnaie et du Crédit) jmenovanou prezidentem republiky, 20 komerčních bank, 10 specializovaných finančních institucí a 5 kontaktních kanceláří zahraničních bank.

 

Hlavní alžírské státní komerční banky představuje Banque Extérieure d’Algérie a Banque Nationale d’Algérie. Hlavními zahraničními komerčními bankami v Alžírsku jsou Société Générale Algérie a BNP Paribas El Djazaïr. Přehled bank je uveden na internetových stránkách centrální banky www.bank-of-algeria.dz.

 

Hlavními pojišťovnami jsou Société Nationale d’Assurance, Compagnie Algérienne des Assurances, Compagnie Algérienne d’Assurance et de RéassuranceCompagnie Internationale d’Assurance et de Reassurance. Přehled pojišťoven je uveden na internetových stránkách oborového orgánu www.cna.dz Conseil National des Assurances.

 

Alžírská centrální banka vůči dovozcům uplatňuje princip zvaný domiciliation – detailní prověřování solvability dovozce, jeho vazby na jeho alžírské klienty apod. Celý proces trvá přibližně 3 měsíce a v širším smyslu jde o prevenci před devízovými úniky z Alžírska, kdy v minulosti řada místních obchodníků masivně vyváděla svůj kapitál, což je jeden z faktorů, který zemi přivedl do ekonomické krize.

 

Během politicky nestabilního roku 2019 docházelo k častým problémům s proplacením úvěrů a uskutečňováním mezinárodních transakcí na straně alžírských bank, čímž je porušován mezinárodní bankovní systém. Pro bližší informace a aktuální vývoj kontaktujte obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Alžíru.

 

Reforma správy bankovního sektoru

V rámci přípravy rozpočtového zákona pro rok 2020 se vláda pochopitelně nemohla nezastavit nad otázkou reform zkomírajícího bankovního systému, které je často a odůvodněne médii propírané téma. Reforma správy alžírských státních bank předpokládá profesionalizaci Správní rady státních bank. Do té přibyde nezávislý expert vybraný na základě objektivních kvalifikačních kritérií a znalosti finančního prostředí. Výběrová řízení budou uveřejněna začátkem roku 2020. Nezávislý člen správní rady má dle návrhu zlepšit interní kontrolu, zajistit principy transparentnosti, lépe definovat role v bankovní instituci, ale především přimět ředitele bank k iniciativě a podnikavosti (a té po masivním honu na čarodejnice již opravdu mnoho nezbývá).

Také se navrhuje rozdělení rolí Správní rady a Generálního ředitele (CEO), který bude zodpovědný jen za operativní management banky. V neposlední řadě se navrhuje také zavedení systému kontroly veřejných finance s důrazem na transparentnost. Všechna opatření jsou navrhována v souladu se strategickou reformou bankovního sektoru jako celku, která rozhodně neopomine nutnost digitalizace, a i tak často zmiňované rozšíření nabídky půjček a dalších finančních produktů. V tomto kontextu budou od nyní probíhat častější konzultace mezi ministerstvem financní, Centrální bankou Alžírska a Asociací bank a finančních institucí (ABEF), které jsou pověřeny úkolem zpracovat detailní plan realizace reforem.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem ročního příjmu následovně:

Pásmo v DZD

Daňová sazba v tisících DZD

100 – 300 mil

100

300 – 500 mil

250

500 – 700

350

700 mil a více

500

Daň ze zisku 19 % u výroby, 23 % ve stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních činností. Pro roční obrat do 30 mil. DZD je místo toho možnost paušální daně z obratu ve výši 7 % u výroby a 12 % u ostatních činností. Srážkové daně z dividend a podobných příjmů mají sazby od 10 do 50 %.

 

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19 %, pro některé položky snížená na 9 % a řada položek a činností je od této daně osvobozena. Na některé výrobky jsou stanoveny spotřební daně, například na motorová vozidla (30 % – 60 %, dále roční daň za provozování osobního vozu ve výši 1500 DZD, jiných typů vozů pak ve výši 3 000 DZD, provozování vozu nerezidenty pak ve výši 6 000 DZD), pohonné hmoty, tabák (17 DZD / balení), alkohol a některé lahůdky. Četné daňové zatížení je spjato i s ochranou životního prostředí, z toho důvodu byla zavedena daň za průmyslový odpad ze zdravotnických zařízení (60 000 DZD / tuna, z toho 50 % jde přímo na vrub státního rozpočtu) Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy www.mfdgi.gov.dz

 

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 26 % jejich hrubé mzdy a za zaměstnance dalších 9 % z jejich hrubého příjmu. V důsledku šíření pandemie COVID-19 a s cílem ochránit ekonomicky neslabší skupiny obyvatel byl minimální plat stanoven na 20 000 DZD, a měsíční platy do výše 30 000 DZD nepodléhají odvodům daní z příjmu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem