Alžírsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží jsou možné i přímé dodávky konečným odběratelům nebo naopak jednomu výhradnímu zástupci. Na podporu prodeje lze v zemi zřídit vlastní kontaktní kancelář / bureau de liaison. V teritoriu se očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky. Pro místní hospodářskou politiku je zejména charakteristický rozsah sektoru státních podniků, proto se doporučuje sledovat výzvy k tendrům od alžírských státních podniků. Nabídky tendrů lze sledovat na portále BusinessInfo (konkrétně http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/alzirsko.html), nebo přímo na webu www.algeriatenders.com. Další významnou charakteristikou současné hospodářské politiky jsou omezená směnitelnost měny a princip joint ventures 51/49 ve prospěch alžírského partnera. Alžírsko také opatrně jedná o vstupu do WTO a snaží se regulovat dovoz za účelem ochrany domácí výroby a srovnání klesajících příjmů z ropy. Alžírsko stále platí za největšího výrobce a vývozce ropy a zemního plynu v regionu. Současná situace snížených příjmů z ropy však vládu nutí diverzifikovat průmysl a koncentrovat výrobní kapacity uvnitř země. Dalším významným avšak kontroverzním opatřením v obchodní politice je tzv. DAPS (droit additionnel provisoire de sauvegarde), který ukládá na dovoz zboží sazby ve výši 30 až 200 % (míra sejfgardů se za posledních několik měsíců neustále měnila a v tomto ohledu doporučujeme sledovat novinky obchodně-ekonomického úseku na webu www.mzv.cz/algiers).

 

 

Více o podnikatelském prostředí se dočtete česky na portále BusinessInfo, lze také využít detailního průvodce publikovaného alžírskou pobočkou KPMG (zatím je dostupná verze aktualizovaná k lednu 2017), ke stažení na http://www.algeriabusiness.info/wp-content/uploads/2018/03/KPMG-investir-2017.pdf

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všeobecnou dovozní podmínkou je platba akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Specifické podmínky a dokumenty pro jednotlivé položky jsou uváděny v kapitole Procedures and Formalities databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu

 

Celní nomenklatura odpovídá mezinárodnímu harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu i vývozu vykonává celní služba, která má internetové stránky na adrese www.douane.gov.dz

 

Domácí trh je chráněn dovozními cly od 5 % do 200 % podle stupně zpracování jednotlivých komodit. Na základě asociační dohody mezi EU a Alžírskem byla snaha cla pro dovozy z EU postupně snižovat. Aktuálně však dochází k jednáním na úrovni Evropské komise ve věci nedodržování asociační dohody a jsou podnikány dílčí kroky, které by mohly vést až k mezinárodní arbitráži v souvislosti s nedodržováním principů stanovených smlouvou. Situace se nicméně dynamicky vyvíjí a lze jen doporučit sledovat aktuality obchodně-ekonomického úseku, případně alžírský tisk viz. bod 7.4.

 

Celní sazby a případná omezení podle jednotlivých položek jsou uváděny v kapitole Tariffs databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většina podmínek pro zřízení kanceláře, společného podniku a dalších podnikových forem je podobná jako v jiných zemích. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Obchodního rejstříku https://sidjilcom.cnrc.dz a Agentury na podporu investic www.andi.dz, s praktickým výkladem na webovém portále KPMG www.kpmg.dz.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích a HSP jsou běžně využívány. V reklamách jsou však nemyslitelné náboženské motivy. Nejucelenější přehled odkazů na HSP je na internetových stránkách ministerstva spojů na adrese www.ministerecommunication.gov.dz.

 

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na adrese www.safex.dz

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2018 je Alžírsko v ochraně duševního vlastnictví na 113. místě ze 125 hodnocených zemí a na 14. místě z 15 hodnocených zemí severní Afriky a Blízkého východu. Problémy jsou hlavně s uplatňováním předpisů v praxi.

 

Ochrana k právu na průmyslové vlastnictvi

Alžírsko je členem:

 • od roku 1966 Pařížské úmluvy z roku 1883
 • od roku 1972 Madridské úmluvy o registraci značek
 • od roku 1972 Úmluvy z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro potřeby registrace značky

 

Patenty

Udělování patentů se řídí nařízením č. 3-7 z 19. července 2003 o patentování vynálezů, dále úmluvou č. 5-275 z 2.srpna 2005 upravující způsoby udělování patentů. Patent uděluje jeho držiteli právo na exkluzivní výrobu, užívání a prodej výrobku. Trvání patentu je stanoveno na 20 let od data podání žádosti bez možnosti obnovy. Žádost se podává na Institut national algérien de la propriété industrielle INAPI a výsledky jsou publikovány v Bulletin Officiel de la propriété industrielle BOPI.

 

Platnost zahraničních patentů se pak řídí výše zmíněnými úmluvami.

 

Ochranné známky

Nařízení č. 3-6 z 19. července 2003 a výkonné nařízení č. 5-277 z 2.srpna 2005 upravují registraci značek. Dle příslušných nařízení se rozlišují různé kategorie, jako jsou známky produktu, známky služby, ochranná známka (marque collective), ochranná známka, jež je obecně proslulá (marque notoire), výrobní značka (marque de commerce a certifikační značka (marque de certification). Značky jsou rovněž vedeny na INAPI a jejich platnost je na 10 let s automatickým obnovováním. Falšování ochranných známek pak podléhá pokutě až 10 mil. DZD.

 

Průmyslové vzory a návrhy

Podmínky udělování ochrany pro průmyslové vzory a návrhy jsou uvedeny v nařízeních č.66-86 a 87 z 28. dubna 1966. Délka platnosti je stanovena na 10 let, kdy po prvním roce je nutné uhradit příslušnou daň za udržování ochrany. Zpronevěření se trestá až vazbou v době trvání 6 měsíců.

 

Ochranné označení původu

Tzv. Appellation d’origine je v Alžírsku upraveno nařízením č. 76-65 z 16. července 1976. Chráněné označení původu zboží je systém, který se snaží chránit tradiční názvy a značky místních zemědělských produktů. Platnost je stanovena na 10 let a je neomezeně obnovována.

 

Ochrana autorských práv v umění a literatuře

Je upravena v nařízení č. 3-5 z 19. července 2003. Práva tohoto typu lze uplatňovat na Office national des droits d’auteur et des droits voisins ONDA.

 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25 % zvýhodnění. V tendrových podmínkách (cahier de charge vydávaný oproti poplatku) by mohla být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního subjektu investovat v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření společného podniku / joint venture s alžírským subjektem. Podmínky takového tendru pak mají obsahovat seznam společností založených v souladu s alžírským právem, jejichž většinovým vlastníkem je alžírský subjekt, schopných vytvořit společný podnik v daném oboru se zahraničním investorem. Alžírská ekonomika je stále převážně řízena státem a státní zakázky představují objemově i kvalitativně atraktivní příležitost pro zahraniční subjekty. Platební morálka je všeobecně dobrá, jakkoliv dochází k časovým prodlevám, které ovšem souvisí spíše s náročnými administrativními procesy než s neochotou státních podniků pohledávky uhradit. Účast v řízení o veřejné zakázace je vždy zdlouhavý proces, který se může protáhnout na několik let. V první fázi vyhodnocování plnění technických a obchodních kritérií musí subjekt přinejlepším maximálně vyhovět požadavkům – pokud i tak vyhověl a je vyhodnocen jako nejvyhodnější dodavatel daného zboží / služby neznamená to nutně, že bude obchod uzavřen, tato fáze může nastat i o rok později.

 

Odkazy na portály s veřejnými zakázkami:

www.businessinfo.cz/alzirsko

(Vybrané tendry dle frekventovaných položek českého dovozu do Alžírska publikované obchodně-ekonomickým úsekem.)

 

www.algeriatenders.com

(Obchodně-ekonomický úsek disponuje placeným přístupem k databázi, a může tak poskytnout detailní náhledy vybraných tendrů.)

 

Ministerstvo obrany

https://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined

 

Ministerstvo zdravotnictví

http://www.sante.gov.dz/index.php/appels-d-offres

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích, název arbitráže Alžírské obchodní a průmyslové komory (www.caci.dz) je Centre de Conciliation, de Médiation et d’Arbitrage a seznam advokátů v Alžíru je uveden na internetových stránkách www.barreau-alger.dz místní advokátní komory.

 

Problémy a rizika mohou nejspíše vyplynout z kulturních odlišností. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Povolenými platebními podmínkami při dovozu jsou v Alžírsku akreditiv nebo dokumentární inkaso, což technicky způsobuje vysokou platební morálku, ale menší pružnost plateb.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Kalendář

Civilní svátky jsou fixní dle našeho (gregoriánského) kalendáře, ale islámské se vůči němu každý rok posunou dopředu zpravidla o 11 dní, protože islámský rok je kratší.


Datum civilního svátku

Datum islámského svátku v roce 2020

Svátek

1.1.

 

Nový rok

19.3

 

Příměří

1.5.

 

Svátek práce

 

24.5.

Konec půstu (měsíce ramadánu) / Aid El Fitr

5.7.

 

Den nezávislosti 

 

31.7.

Svátek oběti / Aid El Adha

 

20.8.

Islámský nový rok (1441)

 

29.8.

Svátek ašúra

1.11.

 

Den revoluce (národní)

 

29.10.

Den narození proroka Mohameda

 

Nejobvyklejší pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a průměrná prodejní doba od 9:00 do 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota s tím, že pátek je více sváteční podobně jako u nás neděle.

 

 

Jak oslovit obchodní partnery?

 

Arabská příjmení jsou na vizitkách zpravidla uvedena v kapitálkách. Není tomu tak ovšem ve všech případech, a tak je lepší si pro jistotu oslovování s partnerem vyjasnit. Při prvním kontaktu tedy lze použít jen obecné oslovení pane, paní, slečno. Přepis arabským jmen do latinky se v Maghrebu zakládá zpravidla na francouzské transkripci. Drobné nesrovnalosti v transkripci na různých dokumentech tedy nemusí nutně znamenat, že se jedná o jinou osobu.

 

 

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

 • Muslimský pracovní týden trvá od neděle do čtvrtka. Pátky jsou sváteční a není vhodné si na tento den sjednávat schůzky. Pro čas schůzky je vhodné volit dopoledne po 10. hodině a počítat s často i vleklým průběhem do odpoledne.
 • Pro efektivní komunikaci s alžírskými úřady je dobré se omezit na časové rozpětí mezi 10. a 15. hodinou.
 • Nedochvilnost je sice rozšířená, ale u seriózního partnera ji většinou způsobuje složitá dopravní situace ve velkých městech. Očekává se tedy vždy jistá míry flexibility, a to na obou stranách.
 • Schůzky je dobré sjednávat přímo u partnera v kanceláři, ve výrobě, atd., a udělat si tak byť i povrchní představu o jeho podnikání. Ke schůzkám lze využít i veřejná místa (restaurace, kavárny, hotely). Pro jednání větší delegace se nejlépe alžírský partner může spojit s podnikatelskými asociacemi a požádat o poskytnutí jejich prostor.
 • Alžířané jsou zpravidla pohostinní, ve své zemi partnera rádi pozvou na oběd, večeři apod. Pohostinnost je na nejvýš vhodné oplatit dárkem.
 • Vizitky nejsou samozřejmostí, tak jako webová prezentace.

 

Mnoho Alžířanů vyrostlo v bilingvních rodinách, případně studovalo či pracovně působilo ve Francii nebo jinde ve světě. Úroveň jednání a vystupování alžírských partnerů tak může být na první pohled někdy překvapivě podobná stylu, který známe z Evropy. Určitý kulturní sklon k pragmatismu a odlišný hodnotový systém je ovšem třeba neopomíjet, jakkoliv na něj vystupování partnera ze začátku nenasvědčuje.

 

 

Načasování jednání

 

 • Nevhodným obdobím pro obchodní jednání je postní měsíc Ramadán, kdy se rytmus celé společnosti podřizuje dennímu půstu a přesunutí aktivity obyvatelstva spíše do nočních hodin. Během Ramadánu je navíc zkrácena i pracovní doba zpravidla o jednu hodinu. Alžírští partneři zpravidla reagují se zpožděním a mnozí jsou na dovolené.
 • V Alžírsku se dodržuje řada náboženských svátků, které jsou navíc posuvné. Je vhodné si včas obstarat kalendář svátků pro daný rok a zmíněným obdobím se při plánování schůzek vyhýbat.
 • Pracovní týden je od neděle do čtvrtka. Pátky jsou sváteční (veřejná místa, instituce, obchody jsou zavřené). Jednání doporučujeme sjednávat dopoledne, od 10. hodiny a počítat s vleklým jednáním přes obědový čas.
 • Při setkání se podává ruka, což platí i pro ženy. Někteří Alžířané mohou být velmi familiární, zejména pokud nežijí ve větších městech. V takovém případě budou vyžadovat žoviální vystupování (přátelské poklepávání po ramenech, „francouzský pozdrav“, tj. polibky na levou a pravou tvář). Jednání s partnery mimo velká města budou zpravidla vleklejší a více zaměřená na budování přátelského vztahu.
 • Pro ženy: Je třeba zvolit vhodný oděv, doporučuje se zahalovat ramena a nosit sukni pod kolena. Dále je vhodné příliš neprotahovat oční kontakt s muži a celkově brát v úvahu kulturní rozdíly ve vztahu muž-žena. Machistický styl vystupování vůči ženám je běžnou praxí a není potřeba si ho vysvětlovat osobně.

 

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

 

Českého obchodníka zpravidla překvapí rozvláčnost jednání a neochota bavit se ihned o konkrétních podmínkách obchodu. Předchází vždy rozhovor o mimopracovních věcech. Alžířané jsou velmi hrdí na svou zemi a její potenciál. Je tedy dobré vyhnout se jakékoliv kritice a naopak obdivovat krásy a potenciál země. Z druhé strany si Alžířané rádi vyslechnou vyprávění o zemi původu svého partnera.

 

 

Jací jsou alžírští obchodníci?

 

Soukromý sektor v Alžírsku se v zásadě teprve rozvíjí. Představy alžírských obchodníků o podnikání jsou tudíž často velmi naivní. Alžírský obchodník často přeceňuje své zkušenosti a možnosti. Alžírsko patří mezi rizikové země z hlediska nelegální migrace a není žádným tajemstvím, že řada tak zvaných obchodníků má ve skutečnosti zcela jiné úmysly. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat a nikdy se nenechat nutit k unáhleným rozhodnutím. Zdravý skepticismus je v případě jednání s alžírským partnerem vždy na místě.

 

Alžírští obchodníci zpravidla podnikají ve více oblastech, nebo se o to alespoň snaží. Ne vždy tato skutečnost indikuje, že jde o nesolidního partnera. Rozhodně je vždy minimálně dobré využít dalších kontaktů, které alžírský obchodník často nabízí. Člověk sedící před Vámi sice nemusí být „váš člověk“, ale minimálně vládne rozsáhlou sítí kontaktů.

 

Na konci jednání se zpravidla sjedná další postup a ze strany alžírského obchodníka při rozloučení zazní arabská fráze inšalláh (bude-li si bůh přát). Na toto téma často i sami Alžířané vtipkují a v rámci určitě pověrčivosti se spekuluje, jestli se daná věc stane či ne. Lze na příklad žoviálně poznamenat „Ne, ne, ne, my to dotáhneme do konce.“

 

 

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

 • Při jednání s alžírskými partnery je vhodné se ptát na region, ze kterého pochází. Zejména Kabylci jsou zpravidla velmi hrdí na svůj původ a nemusí se vnímat jako Alžířani.
 • Alžířané se obecně hlásí ke svým berberským kořenům, takže o sobě jen zřídka hovoří jako o Arabech.
 • Islám je sice státním náboženství Alžírska, jeho praxe je u jednotlivců klouzavá. K partnerovi je tedy dobré přistupovat s obezřetností a nepřímými otázkami zjišťovat, do jaké míry vyznává islám, zda konzumuje alkohol apod. Ortodoxní alžírský muslim (muž) může negativně reagovat na jednání se ženou. Obecně zde ovšem socialistická historie posílila vědomí určité rovnosti pohlaví, jakkoliv hluboká kulturní přesvědčení přetrvávají a v krizových momentech vystoupí na povrch.
 • Alžírské podnikatelské prostředí je teprve na počátku svého rozvoje a za určitý kulturní rys lze považovat i míru naivity a přehnaná očekávání. Nyní je velmi módní navrhovat přesun technologického know-how, zakládání společné výroby v Alžírsku, i v případě relativně sofistikovaných produktů. Zde platí prosté „slibem nezarmoutíš“, jakkoliv je dobré naznačit komplikovanost takových kroků a naznačit tak hypotetičnost takové spolupráce.

 

Jak je to s jazykovou vybaveností?

 

Jako jednací jazyk je používána téměř výhradně francouzština, v některých případech arabština konkrétnější pak alžírský dialekt derdža. Malá část alžírských obchodníků mluví anglicky, starší generace pak ovládá ruštinu. V oblasti města Oran se lze setkat s hispanofonními obchodníky. Pro potřeby jednání lze najmout služby tlumočníka a na průběh jednání jeho přítomnost nemusí mít negativní vliv, jakkoliv Alžířané upřednostňují osobní kontakt a přátelské vztahy.

 

 

Jak nakládají alžírští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

 

Alžírští obchodníci jsou žoviální, rádi užívají přátelské fráze a vystupují velmi mile. Postupem času ale při dalších jednáních obchodník zjistí, že jsou v zásadě nečitelní a drží si odstup. Také komunikace na dálku s alžírským partnerem může mít nezvyklé časové prodlevy, i v řádech měsíců. Obvyklé je také neodpovídání na položené otázky a přidržení se obecností, navíc třeba i další a další návrhy na rozšiřování spolupráce, která ale z pohledu českého obchodníka zatím ještě ani nebyla nastavena.

Při jednání s alžírskými úřady je nutné držet se protokolu a absolvovat bez vzdorování často se měnící byrokratické postupy. Alžírští úředníci budou jednat zpravidla velmi suše a bez emocí.

 

 

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

 

V alžírském pojetí islámu je alkohol označován jako makrouh, tj. nedoporučený, ale není haram, tj. zakázaný. V zemi existuje i vlastní státní produkce vín, které lze zakoupit v několika vinotékách. Existují i licencované obchody s lihovinami. Při prvních jednáních je ale dobré se alkoholu vyhnout a čekat, až téma navrhne alžírský partner. Posléze může být alkohol nakonec pojícím prvkem mezi partnery, jelikož v Alžírsku je alkohol stále považován za tabu. Lze ho konzumovat ve vybraných restauracích a zábavních podnicích, případně mezinárodních hotelech.

 

 

Existují nějaká komunikační tabu?

 

Je vhodné se vyhýbat tématům, jako jsou politika, náboženství, alkohol a jiné drogy. Alžírský partner Vám možná bude chtít sdělit svůj názor na politický vývoj v zemi. V takovém případě je dobré ho vyslechnout s empatií a příliš neoponovat, vyjadřovat se k politice spíše obecně, nestranně.

 

 

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

 

Osobní setkání je v jednání s alžírským partnerem zásadní. Pouze minimální procento obchodníků v regionu uspěje bez toho, aby do Alžírska opakovaně přicestovali. Získání víza vyžaduje předložení řady dokumentů a často i zvací dopis. V minulosti se objevily i problémy s udělováním víz, tyto jsou zpravidla odvislé od politického vývoje v zemi a ochoty státních podniků vystavit zvací dopis. K urychlení komunikace doporučujeme používat raději telefon a aplikaci whatsapp než e-mail. Alžírské úřady, ale i obchodníci zcela běžně pro komunikaci využívají fax.

 

 

Jak se obléci na pracovní jednání?

 

Při formálních příležitostech a schůzkách nosí muži i ženy společenský oděv. Tato zásada je dodržována i při obchodních jednáních, zejména jsou-li vedena na vyšší úrovni. Při jednáních v nejteplejších letních měsících je možno sako odložit. Ženy by měly být přiměřeně oblečeny, tzn. sukně pod kolena nebo kalhoty, halenky bez výrazného výstřihu a s rukávy.

 

 

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

 

Počet členů jednacího týmu záleží především na velikosti české firmy. Účast vyššího zastoupení společnosti je žádoucí zejména při jednání na ministerstvech. Věk a genderové složení týmu nehrají zásadní roli, nicméně, větší důvěra je zde nakloněna starším mužům.

 

 

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

 

V regionálním srovnání nejsou Alžířané příliš otevření a pozvání domů pravděpodobně navrhnou až po letitém vztahu nebo u příležitosti oslavy úspěšně zrealizovaného obchodu. V takovém případě je vhodné přinést dárek (květinu, sladkosti, broušené sklo či jiný český suvenýr). Také pravděpodobně nebude vyžadováno zouvání.

 

 

Jak pomáhají pro navázání kontaktů v zemi  služby ekonomické diplomacie – obchodní mise, veletrhy či jiné nástroje?

 

Velvyslanectví zajišťuje specializované mise, prezentace a semináře českých firem na velvyslanectví, kde mají možnost osobního setkání s alžírskými protějšky a navázání obchodním kontaktů. Obchodně-ekonomický úsek také asistuje při přípravě účasti na veletrzích, které jsou v zemi velmi oblíbené.

 

 

Co byste doporučil podnikatelům, kteří se do Alžírska chystají?

 • Sledovat politický vývoj v zemi a často se měnící nařízení upravující zahraniční obchod.
 • Dobře zvážit obchodní rizika.
 • Spojit se s konzultantskou společností a zvážit založení firmy v regionu.
 • Vybavit se dobrou znalostí francouzského jazyka.
 • Při komunikaci s úřady a bankovními domy se obrnit trpělivostí.
 • Z platebních nástrojů akceptovat pouze neodvolatelný potvrzený akreditiv.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Žádosti o víza se podávají na Alžírském velvyslanectví v Praze na formulářích a s poplatky publikovanými na internetové adrese www.algerie.cz. Doporučujeme zpravidla podávat žádost i 3 týdny před cestou. Ve výjimečných případech Velvyslanectví ČR v Alžíru může zaslat zvací dopis, a tím podpořit žádost o alžírská víza.

Pokud cílem cesty není Alžír, ale jiné alžírské město s větším letištěm, je při cestě letadlem praktické letět se společností Air Algérie. Při přesedání z mezinárodního letu na vnitrostátní je však zpravidla třeba kufry vyzvednout a na vnitrostátní let znovu podat. Pro cestující autem je nejbližší přístav trajektů do Alžíru v Marseille. Plavba trvá kolem 20 hodin. Hranice mezi Alžírskem a Marokem je uzavřena (od roku 1994). Přepravovat se do Maroka z Alžírska realisticky lze pouze letecky přímým letem Alžír-Casablanca. Přesuny po Alžírsku lze realizovat samostatně či za asistence vojenské či policejní eskorty, tu lze vyžádat přes DREC (Direction des relations extérieures et de coopération) alžírského ministerstva obrany. O eskortu je vhodné žádat při cestách na jih země, kde evidujeme reziduální terorismus.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci Cestujeme.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je pracovní povolení, které zařizuje zaměstnavatel, a pracovní vízum, o které se žádá na Alžírském velvyslanectví v Praze.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko zaplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v řádu stovek Kč, někdy i méně. Totéž platí i pro předepsané léky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem