Alžírsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží jsou možné i přímé dodávky konečným odběratelům nebo naopak jednomu výhradnímu zástupci. Na podporu prodeje lze v zemi zřídit vlastní kontaktní kancelář / bureau de liaison. V teritoriu se očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky. Pro místní hospodářskou politiku je zejména charakteristický rozsah sektoru státních podniků, proto se doporučuje sledovat výzvy k tendrům od alžírských státních podniků. Nabídky tendrů lze sledovat na portále BusinessInfo (konkrétně http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/alzirsko.html), nebo přímo na webu www.algeriatenders.com. Další významnou charakteristikou současné hospodářské politiky jsou omezená směnitelnost měny a princip joint ventures 51/49 ve prospěch alžírského partnera. Alžírsko také opatrně jedná o vstupu do WTO a snaží se regulovat dovoz za účelem ochrany domácí výroby a srovnání klesajících příjmů z ropy. Alžírsko stále platí za největšího výrobce a vývozce ropy a zemního plynu v regionu. Současná situace snížených příjmů z ropy však vládu nutí diverzifikovat průmysl a koncentrovat výrobní kapacity uvnitř země. Dalším významným avšak kontroverzním opatřením v obchodní politice je tzv. DAPS (droit additionnel provisoire de sauvegarde), který ukládá na dovoz zboží sazby ve výši 30 až 200 % (míra sejfgardů se za posledních několik měsíců neustále měnila a v tomto ohledu doporučujeme sledovat novinky obchodně-ekonomického úseku na webu www.mzv.cz/algiers).

 

 

Více o podnikatelském prostředí se dočtete česky na portále BusinessInfo, lze také využít detailního průvodce publikovaného alžírskou pobočkou KPMG (zatím je dostupná verze aktualizovaná k lednu 2017), ke stažení na http://www.algeriabusiness.info/wp-content/uploads/2018/03/KPMG-investir-2017.pdf

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všeobecnou dovozní podmínkou je platba akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Specifické podmínky a dokumenty pro jednotlivé položky jsou uváděny v kapitole Procedures and Formalities databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

Celní nomenklatura odpovídá mezinárodnímu harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu i vývozu vykonává celní služba, která má internetové stránky na adrese www.douane.gov.dz.

Domácí trh je chráněn dovozními cly od 5 % do 200 % podle stupně zpracování jednotlivých komodit. Na základě asociační dohody mezi EU a Alžírskem byla snaha cla pro dovozy z EU postupně snižovat. Aktuálně však dochází k jednáním na úrovni Evropské komise ve věci nedodržování asociační dohody a jsou podnikány dílčí kroky, které by mohly vést až k mezinárodní arbitráži v souvislosti s nedodržováním principů stanovených smlouvou. Situace se nicméně dynamicky vyvíjí a lze jen doporučit sledovat aktuality obchodně-ekonomického úseku, případně alžírský tisk viz. bod 7.4.

Celní sazby a případná omezení podle jednotlivých položek jsou uváděny v kapitole Tariffs databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většina podmínek pro zřízení kanceláře, společného podniku a dalších podnikových forem je podobná jako v jiných zemích. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách obchodního rejstříku https://sidjilcom.cnrc.dz a agentury na podporu investic www.andi.dz, s praktickým výkladem na www.kpmg.dz. Nejzvláštnější podmínkou je povinný alžírský partner u nových podniků, limit pro zahraniční podíl ve společných podnicích ve výši 49% a předkupní právo alžírského státu na zahraniční podíl v případě jeho prodeje.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích a HSP jsou běžně využívány. V reklamách jsou však nemyslitelné náboženské motivy. Nejucelenější přehled odkazů na HSP je na internetových stránkách ministerstva spojů na adrese www.ministerecommunication.gov.dz.

 

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na adrese www.safex.dz

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2018 je Alžírsko v ochraně duševního vlastnictví na 113. místě ze 125 hodnocených zemí a na 14. místě z 15 hodnocených zemí severní Afriky a Blízkého východu. Problémy jsou hlavně s uplatňováním předpisů v praxi.

 

Ochrana k právu na průmyslové vlastnictvi

Alžírsko je členem:

  • od roku 1966 Pařížské úmluvy z roku 1883
  • od roku 1972 Madridské úmluvy o registraci značek
  • od roku 1972 Úmluvy z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro potřeby registrace značky

 

Patenty

Udělování patentů se řídí nařízením č. 3-7 z 19. července 2003 o patentování vynálezů, dále úmluvou č. 5-275 z 2.srpna 2005 upravující způsoby udělování patentů. Patent uděluje jeho držiteli právo na exkluzivní výrobu, užívání a prodej výrobku. Trvání patentu je stanoveno na 20 let od data podání žádosti bez možnosti obnovy. Žádost se podává na Institut national algérien de la propriété industrielle INAPI a výsledky jsou publikovány v Bulletin Officiel de la propriété industrielle BOPI.

 

Platnost zahraničních patentů se pak řídí výše zmíněnými úmluvami.

 

Ochranné známky

Nařízení č. 3-6 z 19. července 2003 a výkonné nařízení č. 5-277 z 2.srpna 2005 upravují registraci značek. Dle příslušných nařízení se rozlišují různé kategorie, jako jsou známky produktu, známky služby, ochranná známka (marque collective), ochranná známka, jež je obecně proslulá (marque notoire), výrobní značka (marque de commerce a certifikační značka (marque de certification). Značky jsou rovněž vedeny na INAPI a jejich platnost je na 10 let s automatickým obnovováním. Falšování ochranných známek pak podléhá pokutě až 10 mil. DZD.

 

Průmyslové vzory a návrhy

Podmínky udělování ochrany pro průmyslové vzory a návrhy jsou uvedeny v nařízeních č.66-86 a 87 z 28. dubna 1966. Délka platnosti je stanovena na 10 let, kdy po prvním roce je nutné uhradit příslušnou daň za udržování ochrany. Zpronevěření se trestá až vazbou v době trvání 6 měsíců.

 

Ochranné označení původu

Tzv. Appellation d’origine je v Alžírsku upraveno nařízením č. 76-65 z 16. července 1976. Chráněné označení původu zboží je systém, který se snaží chránit tradiční názvy a značky místních zemědělských produktů. Platnost je stanovena na 10 let a je neomezeně obnovována.

 

Ochrana autorských práv v umění a literatuře

Je upravena v nařízení č. 3-5 z 19. července 2003. Práva tohoto typu lze uplatňovat na Office national des droits d’auteur et des droits voisins ONDA.

 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25 % zvýhodnění. V tendrových podmínkách (cahier de charge vydávaný oproti poplatku) by mohla být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního subjektu investovat v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření společného podniku / joint venture s alžírským subjektem, jenž bude mít v takovém podniku nadpoloviční podíl dle investičního zákona 51 / 49. Podmínky takového tendru pak mají obsahovat seznam společností založených v souladu s alžírským právem, jejichž většinovým vlastníkem je alžírský subjekt, schopných vytvořit společný podnik v daném oboru se zahraničním investorem. Alžírská ekonomika je stále převážně řízena státem a státní zakázky představují objemově i kvalitativně atraktivní příležitost pro zahraniční subjekty. Platební morálka je všeobecně dobrá, jakkoliv dochází k časovým prodlevám, které ovšem souvisí spíše s náročnými administrativními procesy než s neochotou státních podniků pohledávky uhradit. Účast v řízení o veřejné zakázace je vždy zdlouhavý proces, který se může protáhnout na několik let. V první fázi vyhodnocování plnění technických a obchodních kritérií musí subjekt přinejlepším maximálně vyhovět požadavkům – pokud i tak vyhověl a je vyhodnocen jako nejvyhodnější dodavatel daného zboží / služby neznamená to nutně, že bude obchod uzavřen, tato fáze může nastat i o rok později.

 

Odkazy na portály s veřejnými zakázkami:

www.businessinfo.cz/alzirsko

(Vybrané tendry dle frekventovaných položek českého dovozu do Alžírska publikované obchodně-ekonomickým úsekem.)

 

www.algeriatenders.com

(Obchodně-ekonomický úsek disponuju placeným přístupem k databází, a může tak poskytnout detailní náhledy vybraných tendrů.)

 

Ministerstvo obrany

https://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined

 

Ministerstvo zdravotnictví

http://www.sante.gov.dz/index.php/appels-d-offres

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích, název arbitráže Alžírské obchodní a průmyslové komory (www.caci.dz) je Centre de Conciliation, de Médiation et d’Arbitrage a seznam advokátů v Alžíru je uveden na internetových stránkách www.barreau-alger.dz místní advokátní komory.

Problémy a rizika mohou nejspíše vyplynout z kulturních odlišností. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Povolenými platebními podmínkami při dovozu jsou v Alžírsku akreditiv nebo dokumentární inkaso, což technicky způsobuje vysokou platební morálku, ale menší pružnost plateb.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní sliby nejsou zpravidla způsobem vyjádření závazku, ale spíše jen konverzační zdvořilostí. Administrativní postupy jsou v praxi často zdlouhavé a z předpisů je nelze spolehlivě odhadnout. Během měsíce ramadánu je přes den půst se sníženou pracovní aktivitou a každou noc hostina.

Úředním jazykem je arabština, nejvýznamnějším menšinovým jazykem berberština a běžně se používá francouzština. Místního průvodce/tlumočníka pro obchodní jednání lze nejlépe vyhledávat v databázi na internetové adrese www.zijemevzahranici.cz.

Civilní svátky jsou fixní dle našeho (gregoriánského) kalendáře, ale islámské se vůči němu každý rok posunou dopředu zpravidla o 11 dní, protože islámský rok je kratší.


Datum civilního svátku

Datum islámského svátku v roce 2019

Svátek

1.1.

 

Nový rok

19.3

 

Příměří

1.5.

 

Svátek práce

 

6.6.

Konec půstu (měsíce ramadánu) / Aid El Fitr

5.7.

 

Den nezávislosti 

 

11.8.

Svátek oběti / Aid El Adha

 

11.9.

Islámský nový rok (1440)

 

20.9.

Svátek ašúra

1.11.

 

Den revoluce (národní)

 

9.11.

Den narození proroka Mohameda

 

Nejobvyklejší pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a průměrná prodejní doba od 9:00 do 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota s tím, že pátek je více sváteční podobně jako u nás neděle.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Žádosti o víza se podávají na Alžírském velvyslanectví v Praze na formulářích a s poplatky publikovanými na internetové adrese www.algerie.cz. Doporučujeme zpravidla podávat žádost i 3 týdny před cestou. Ve výjimečných případech Velvyslanectví ČR v Alžíru může zaslat zvací dopis, a tím podpořit žádost o alžírská víza.

Pokud cílem cesty není Alžír, ale jiné alžírské město s větším letištěm, je při cestě letadlem praktické letět se společností Air Algérie. Při přesedání z mezinárodního letu na vnitrostátní je však zpravidla třeba kufry vyzvednout a na vnitrostátní let znovu podat. Pro cestující autem je nejbližší přístav trajektů do Alžíru v Marseille. Plavba trvá kolem 20 hodin. Hranice mezi Alžírskem a Marokem je uzavřena (od roku 1994). Přepravavot se do Maroka z Alžírska realisticky lze pouze letecky přímým letem Alžír-Casablance. Přesuny po Alžírsku lze realizovat samostatně či za asistence vojenské či policejní eskorty, tu lze vyžádat přes DREC (Direction des relations extérieures et de coopération) alžírského Ministerstva obrany. O eskortu je vhodné žádat při cestách na jih země.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci „cestujeme“.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je pracovní povolení, které zařizuje zaměstnavatel, a pracovní vízum, o které se žádá na Alžírském velvyslanectví v Praze.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko zaplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v řádu stovek Kč, někdy i méně. Totéž platí i pro předepsané léky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem