Analýza konkurenceschopnosti České republikyShrnutí – SWOT analýza

Za dvacet let transformačního procesu urazila ČR velký kus cesty. Vstupem do OECD v roce 1995 se Česká republika symbolicky zařadila do skupiny nejvyspělejších ekonomik světa. Spolu s dalšími státy střední a východní Evropy se ekonomicky integrovala v rámci vnitřního trhu EU. Také díky přípravám na rozšíření byly provedeny některé zásadní reformy, které transformovaly centrálně plánované hospodářství ve standardní evropskou ekonomiku.

Přestože ve srovnání se 139 hodnocenými zeměmi světa dosahuje Česká republika relativně dobrých výsledků, v rámci EU-27 dosahuje pouze průměrné umístění. Spolu s Estonskem nicméně bezpečně předstihuje všechny „nové členské státy“.

Mimo to nepříznivé stárnutí populace v kombinaci se zvyšováním státního dluhu bude ve střednědobém horizontu významně ovlivňovat naši schopnost dosahovat ekonomického růstu. Česká republika proto musí provést nezbytné reformy systému sociální podpory a odstranit zbytečné plýtvání, vyvolávající špatné návyky obyvatelstva. Během uplynulých let hospodářského růstu jsme bohužel nedokázali reformovat nákladný a rigidní penzijní systém.

Na naše energeticky náročné hospodářství bude mít negativní vliv i případný skokový růst cen komodit a energií, který by částečně mohla vyvažovat politika zaměřená na zvyšování energetické efektivity a posílení soběstačnosti přes diverzifikaci energetických zdrojů.

Česká republika je dnes relativně technologicky rozvinutou zemí a je proto řazena mezi ekonomiky, které svůj výkon opírají o schopnost inovovat a vytvářet produkty s vysokou přidanou hodnotou. Budoucí proces ekonomické konvergence závisí na schopnosti další integrace do mezinárodního výrobního procesu. Ačkoliv má ČR dosud díky levné kvalifikované pracovní síle komparativní výhodu při výrobě pracovně náročného zboží, během času se tato výhoda snižuje. Proto musí být dlouhodobá strategie konkurenceschopnosti zaměřená na opatření, jež podporují inovace.

V této souvislosti lze považovat za prioritu rozvoj klíčových technologií, za účelem snížení závislosti na transferech technologií souvisejících s PZI. To by zároveň podpořilo nutné přesměrování výrobní struktury na inovativní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, po kterých existuje vzhledem k omezujícímu předpokladu velikosti domácího trhu, mezinárodní poptávka. Tato změna by odstranila riziko nízké diverzifikace struktury vývozu a zásadním způsobem by přispěla k růstu mezinárodní konkurenceschopnosti a růstu české ekonomiky.

Jak potvrzuje zpráva Světového ekonomického fora, hlavním stimulem celkové produktivity výrobních faktorů jsou politiky v oblasti výzkumu a vývoje a inovací, včetně financování formou rizikového kapitálu. Česká republika značně postoupila v procesu konvergence. Z tohoto důvodu hrají inovační schopnosti primární roli pro další ekonomický růst. Svým poměrem výdajů na VaV dosahuje ČR stabilního pokroku ve snižování rozdílů oproti vyspělým znalostním ekonomikám. Bohužel však efektivita takto vynaložených výdajů je vážným problémem a vyžaduje změnu podmínek.

Politika zaměřená na posílení inovačních schopností a komerčního využití výsledků VaV zaměřeného na diverzifikaci ekonomiky reagující na globální společenské potřeby je nástrojem, jak lze do budoucna zabezpečit prosperitu ČR. Inovace, podnikatelské a investiční prostředí jsou tedy klíčovými oblastmi, ve kterých by měla rozvíjet své konkurenční výhody oproti zahraničním aktérům.

Data uvedená v této analýze nicméně ukazují, že Česká republika má dosud rezervy také v oblasti základních předpokladů produktivity (např. kvalitní instituce a infrastruktura), o jejichž rozvoj usilují při budování konkurenceschopnosti ekonomiky v první fázi rozvoje.Z těchto výsledků je možné usuzovat, že pro Českou republiku je do budoucna zcela nezbytné zvýšit kvalitu veřejných institucí a zaměřit se přitom zejména na oblasti, které mají vliv na inovativnost českých podniků.

Potřeba výrazné kultivace podnikatelského prostředí je samozřejmostí, kterou všechny vyspělé ekonomiky intenzivně vnímají a ČR v tomto ohledu daleko předčí. Za účelem dosažení skutečné konkurenční výhody bude ovšem muset ČR rozvinout konzistentní hospodářskou politiku, která bude jasně formulovat cíle v oblasti inovační politiky.

Samostatná politika inovací, která chápe jako zcela zásadní vztah mezi vývojem a komercializací nového produktu by proto neměla být směšována s podporou základního výzkumu, který je po právu hodnocen zcela odlišnými kritérii. Žádný ze států, který patří mezi špičku v oblasti inovací, nefinancuje tuto oblast většinově z veřejných zdrojů a proto je potřeba zasadit do rámce národního inovačního systému napojení na soukromý kapitál, který sleduje dosažení zisku jakožto naplnění svého základního ekonomického cíle. Je přitom zřejmé, že soukromé investice jsou klíčové pro nastartování ekonomického růstu v období konsolidace veřejných rozpočtů a fiskálních omezení.

SWOT analýza

1. Instituce
2. Infrastruktura
3. Makroekonomická stabilita
4. Zdraví

5. Odborná kvalifikace
6. Efektivita trhu práce
7. Efektivita finančních trhů
8. Technologické prostředí

9. Inovace
10. Podnikatelské prostředí
11. Investiční prostředí

Silné stránky

1. Bezpečnost a celková stabilita institucí
Nezávislost soudů

2. Geografická poloha s výborným přístupem na nejvýznamnější trhy

3. Stabilní bankovní sektor
Stabilní cenová hladina
Nezávislost a kredibilita centrální banky
Vysoká odolnost proti „importu“ inflace

4. –

5. Vysoký podíl středoškolské vzdělanosti

6. Relativně dobrá kvalita regulace v oblasti zaměstnávání
Flexibilita mzdové politiky

7. Přehledná finanční politika

9. Kvalita výzkumných institucí
Inovační kapacita

11. Relativně vysoký kreditní rating
Schopnost přilákat zahraniční investice

Slabé stránky

1. Korupce a zneužívaní veřejných fondů
Nízká transparentnost rozhodování státní správy
Nízká vynutitelnost zodpovědnosti veřejné moci
Délka soudních řízení a vymahatelnost práva

2. Nedostatečná diverzifikace energetických zdrojů
Nedostatečné přeshraniční propojení přenosových soustav
Nízký podíl a kvalita rychlostních dopravních sítí
Slabá dostupnost vysokorychlostního internetu

3. Nízká efektivita hospodaření státní správy
Vysoká závislost na exportu

4. Nízká ekonomická efektivita zdravotnictví

5. Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

6. Strmě klesající úroveň kompetencí žáků základních škol
Nedostatečná podpora pracovního trhu v souvislosti s dalším vzděláváním
Nízký věk dobrovolného odchodu do důchodu
Nezapojování starších generací do vzdělávání
Nízká mobilita pracovní síly

7. Nízká úvěrová efektivita bankovního sektoru
Neochota bank poskytovat investiční kapitál
Nedostatečně tržní prostředí v bankovním sektoru

9. Koncentrace podpory na základní výzkum na úkor aplikovaného výzkumu.

8. Neschopnost zavádět nové technologie bez zahraničního kapitálu
Nízká podpora ICT ve veřejném sektoru, nevýrazné online služby veřejného sektoru
Nedostatečná diverzifikace průmyslových odvětví

10. Procedurální náročnost podnikání

Příležitosti

1. Realizace projektu eGovernment
Elektronizace veřejných zakázek

5. Zvýšení kapacity a kvality vysokých škol (zavedením školného)
Pozitivní trend ve struktuře vzdělanosti (nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí)
Předpoklad růstu vzdělanostní mobility

6. Zvyšování motivace starší generace k setrvání na pracovním trhu

8. Přímé zahraniční investice do ICT sektoru a transfer technologií

10. Další zjednodušování a vyšší provázanost administrativních povinností podnikatelů

11. Integrace kapitálových trhu ve střední Evropě
Revize uplatňování investičních pobídek

Hrozby

3. Nevyrovnaný státní rozpočet a vysoké tempo státního zadlužovaní
Nákladný a neefektivní penzijní systém, v souvislosti s možnými fiskálními dopady očekávaného demografického vývoje

4. Nízká efektivita zdravotnického systému bude zatěžovat veřejné výdaje

5. Nízký zájem o technické a přírodovědní odbory, který neuspokojí potřeby perspektivních odvětví

7. Vysoký podíl zahraničního vlastnictví bankovních institucí

8. Vysoká energetická intenzita výroby

11. Riziko přesunu investičních projektů do zahraničí po ukončení daňového zvýhodnění a ostatních investičních pobídek

Pravidelné novinky e-mailem