Andorra: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Andorru spravuje Delegace EU pro OECD, UNESCO, Andorru a Monaco v Paříži.

https://eeas.europa.eu/delegations/paris-oecd-and-un_en

Delegation of the European Union to the OECD and UNESCO in Paris and to the Principalities of Andorra and Monaco

12 Av. d’Eylau,
B.P. 75116 PARIS
Tel.: +33 1 44 05 31 60

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Andorra má s EU uzavřeno několik dohod o spolupráci a obchodu. V roce 1990 byla mezi Andorrou a EHS podepsána Dohoda o celní unii, která vstoupila v platnost v roce 1991. V roce 2004 byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Andorrou, která aktualizovala a obsahově rozšířila dohodu z roku 1990, tím, že založila rámec spolupráce v oblasti životního prostředí, dopravy, kultury, regionální politiky, veterinární péče a regionální politiky. Andorra není součástí schengenského prostoru. Od roku 2003 má však s Francií a se Španělskem podepsanou Dohodu o pohybu a pobytu občanů třetích států, která umožňuje vstup do země všem, kteří mají právo na vstup do Španělska nebo Francie. Tři smluvní státy společně koordinují své vízové povinnosti a Andorra se de facto řídí schengenskými vízovými požadavky. V roce 2004 byla podepsána také Dohoda o zdanění příjmů z úspor, která zajišťuje nastavení rovnocenných opatření na území Andorry podle Evropského společenství, aby bylo možné efektivně zdanit příjmy z úspor formou úrokových sazeb. V roce 2013 byla na popud Andorry zahájena jednání o revizi dohody, která vyústila v únoru 2016 v podpis nové Dohody o automatické výměně informací o finančních účtech, zaměřené na zlepšení mezinárodní daňové spolupráce a zamezení daňových úniků. V rámci daňové reformy, která započala v roce 2012, byla např. zavedena daň z příjmu právnických a fyzických osob ve výši 10 %. EU v prosinci 2018 rozhodla o vyřazení Andorry z tzv. černého listu daňových rájů.

Dříve se na území Andorry platilo jak španělskými pesetami, tak francouzskými franky. Od roku 2002 se zde platí eury. Formálně bylo používání eura stvrzeno koncem roku 2011 podepsáním Dohody o monetární unii mezi EU a Andorrou. Dohoda umožňuje Andoře užívat měnu a od června 2013 i razit vlastní euromince.

 

V březnu 2015 byla zahájena jednání o Dohodě o přidružení s EU (kromě Andorry se společná jednání vedou též s Monakem a San Marinem). Cílem dohody je zajistit jednotnou úpravu pro přístup těchto zemí na vnitřní trh a sladění národního hospodářství s jednotlivými sektorovými politikami EU. Čtyři svobody se tudíž budou vztahovat pouze na vztahy EU a každého z těchto států, nikoli na bilaterální vztahy mezi nimi navzájem. 

 

Země EU tvoří (kromě Číny) zásadního partnera pro andorrský vývoz i dovoz. Španělsko, Francie, Německo či Itálie jsou tradičními odběrateli a zároveň dodavateli andorrské ekonomiky.
Obchodní vztahy se prohlubují také díky současné vlně vyjednávání a postupného uzavírání dohod o ochraně investic, zamezení dvojího zdanění či o výměně informací v daňových záležitostech.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Andorra realizuje svou rozvojovou politiku s cílem efektivity a flexibility, jako její rámec považuje přijaté závěry v Pařížské deklaraci a Akčním plánu Akkry.
Za rozvojovou spolupráci je zodpovědné Ministerstvo zahraničních věcí, které ji věnuje 17,5 % svého rozpočtu. Kromě státní správy se na konkrétních projektech rozvojové spolupráce podílí řada andorrských nevládních a neziskových organizací.

Sektorově rozvojová politika země sleduje tyto cíle: ochrana slabých vrstev obyvatelstva (zejména žen a dětí), správa vodních zdrojů, udržitelný rozvoj, boj proti klimatickým změnám, chudobě a podpora vzdělání.  

Geograficky jsou priority rozmístěny následovně:
Prioritní skupina č. 1 (hlavní priorita): v Africe Burkina Faso, Kamerun, Etiopie, Gabon, Madagaskar, Mali a Středoafrická republika; v Asii Kambodža a Filipíny; v Latinské Americe Kolumbie, Haiti a Dominikánská republika; v Evropě Bosna Herzegovina a Kosovo.
Prioritní skupina č. 2 (střední priorita): v Africe Kapverdy, Maroko, Mozambik, Niger, RDC, Uganda, Rwanda, Benin, Burundi, Komory, Guinea, Guinea-Bissau, Togo a Čad; v Asii Afghánistán, Kyrgyzstán a Nepál; v Latinské Americe Bolívie, Salvádor, Guatemala a Nikaragua; v Evropě Moldavsko.
Prioritní skupina č. 3 (běžná priorita): ostatní země Iberoamerického summitu, Frankofonie a země uvedené na seznamu organizací jako PNUD či Světová banka jako rozvojové.
Detailní informace k vládním programům rozvojové spolupráce (spolu s projekty Agendy 2030) lze nalézt na příslušných webových stránkách, včetně plánu na projekty pro rok 2019:
http://www.exteriors.ad/en/multilateral-affairs-and-cooperation/international-cooperation-for-development

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem