Angola: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

▶Důlní, těžební a ropný průmysl

Jednou z prioritních oblastí pro rozvoj Angoly je právě těžební průmysl s cílem podpořit a přilákat zahraniční investory do těžby dalších nerostných surovin vedle ropy a zemního plynu Během posledních let probíhala oficiálně jen těžba ropy, zemního plynu, diamantů a stavebních kamenů (mramoru, žuly, vápence a křemence). Angola však má obrovské naleziště dalších nerostných surovin, kam patří měď, kobalt, zlato, mangan, draslík, hořčík, ametyst, fosfáty, uran, bauxit, železo, zirkon a další.. V roce 2018 a 2019 začala oficiální těžba zlata, železa a i jejich vývoz do zahraničí a rozšířila se těžba stávajících hornin. Koncesionářskou společností v těžbě nerostných surovin je Ferrangol, který ve spolupráci zejména se zahraničními investory rozvíjí dané projekty a také poptává těžební techniku. Pro těžbu diamantů se pak jedná o koncesionáře Ediama a v ropném průmyslu pak figuruje instituce ANPG.. Mezi hlavní zahraniční investory v těžbě ropy patří British Petroleum (BP), Chevron, ENI, ExxonMobil, Vaalco, Pluspetrol,, Repsola Total. Jedinou angolskou společností, která těží ropu, je Somoil. České podniky se mohou účastnit výběrových řízení uvedených mezinárodních společností či koncesionářských angolských firem a dodat širokou škálu těžební techniky.  

Energetický průmysl

Angolská vláda má za cíl v rámci svého plánu na podporu energetiky „Angola Energia 2025“ zdvojnásobit přístup k elektřině do roku 2025. V plánu je zvýšení kapacity výroby elektrické energie včetně využití obnovitelných zdrojů energie a dále rozšíření, zlepšení propojení a celkově vylepšení rozvodné elektrické sítě. V Angole mají největší podíl na výrobě elektřiny vodní elektrárny (80 %) a zbytek je rozdělen mezi tepelné elektrárny a na elektrárnu s kombinovaným cyklem, která vstoupila plně do provozu v roce 2019. Provozovatelem elektráren je státní instituce PRODEL – Empresa de Produção de Electricidade. České podniky mohou nabídnout turbíny, elektrické vybavení elektráren a další techniku či kompletní dodání elektráren na klíč přes výběrová řízení PRODEL a angolské ministerstvo vody a energetiky.

Obranný průmysl

Angola má zájem budovat vlastní obranný a bezpečnostní průmysl a hledá výrobní společnosti, které by ji pomohly tento záměr uskutečnit formou společných podniků. Zejména ji zajímá výroba nábojů a dále výstavba středisek pro základní opravu vojenské techniky. Vedle toho poptává generální opravu staré sovětské techniky (letadla, tanky), cvičné letouny a drobnější vojenskou techniku. Angola patřila mezi země s největšími výdaji na obranný průmysl, což se s krizí změnilo a výdaje omezuje.

Plasty a gumárenský průmysl

V souvislosti se zájmem o rozvoj mnoha průmyslových odvětví a potřebou zajistit nákladní dopravu se projevuje zvýšená poptávka po pneumatikách pro nákladní vozidla, zemědělská vozidla a vozidla na speciální účely. Z pohledu plastů se v Angole objevuje hned několik angolských i zahraničních firem, které v místě vyrábí plastové produkty v návaznosti na rychle se rozvíjející nápojový průmysl a další ekonomické aktivity, plastové potrubí, trubky pro stavebnictví a matrace různých vlastností.

Strojírenský průmysl

Angola vykazuje zvýšenou poptávku po strojích a vybavení zahrnující obráběcí stroje, tvářecí stroje, výrobní a automatizovaní linky pro svůj rozvíjející se průmysl, kam patří výroba stavebních materiálů, metalurgie, výroba plastů, kabelů, chemický průmysl, zpracování dřeva a textilní průmysl. Vedle dodání daných technologií mají angolské podniky zájem o předání know-how a technologických znalostí. Dříve české podniky měly zaručený odbyt v dodání ocelových trubek a dalších ocelových produktů, nicméně to se omezilo s rozvojem oceláren v Angole od roku 2015.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zdravotnictví je také potenciální oblastí pro odbyt českých produktů a to, pokud jde o zdravotnické vybavení, nástroje, tak i léky. Zlepšení zdravotní péče a její kvality patří mezi hlavní priority angolského prezidenta, a proto se také v této oblasti začíná významně investovat. Aktuální stav a kvalita zdravotnických zařízení je na nízké úrovni a to včetně těch nejdražších nemocnic hlavního města. V Angole jsou tři typy nemocnic a mezi nejrozšířenější patří běžné veřejné nemocnice, které jsou poddimenzované, nemají dostatečnou kapacitu, dostatek lékařů a tím pádem neposkytují kvalitní zdravotní péči. Dalším typem jsou soukromé nemocnice, které však nemají takový úspěch mezi Angolany. Nejlepšími nemocnicemi a současně také nejdražšími jsou veřejné nemocnice vlastněné státními podniky, které poskytují vyšší kvalitu a lepší podmínky, nicméně pro většinu angolského obyvatelstva jsou zcela nedosažitelné. Nejvhodnější formou vstupu českých podniků na angolský trh je přes spolehlivého místního distributora či založením svého zastoupení v Angole, jehož zástupce se bude starat o odbyt a servis.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoj zemědělství a potravinářství představuje hlavní prioritu vlády prezidenta João Lourença. Cílem je rozvinout v podstatě všechny oblasti zemědělské činnosti a zpracovatelského průmyslu, aby se Angola stala méně závislou na dovozu potravin ze zahraničí. V posledních dvou letech se jí podařil významný pokrok v této oblasti a angolské produkty získávají na oblibě a roste jejich škála. Angolská vláda se také snaží omezovat vysokými cly dovoz potravin a nápojů, které se v zemi již vyrábí. Naopak nižšími cly či zcela nulovými se snaží podpořit dovoz zemědělské techniky, traktorů, strojů a různého vybavení, aby se podpořila místní výroba. Hlavní investiční a obchodní příležitosti jsou v pěstování a zpracování tropického ovoce; dodání traktorů a příslušenství, zemědělských strojů a vybavení; dodání hnojiv či výroba organických hnojiv; produkce semen pro následný prodej; pěstování kukuřice, obilí (s pěstováním obilí se v Angole teprve bude začínat), manioku, cukrové třtiny, sóji, rýže a kávy; zpracování kukuřice na mouku, výroba palmového a sójového oleje; dodání náčiní na skladování a uchování úrody; dodání techniky pro kácení a zpracování dřeva; dodání krmných směsí či jejich výroba v místě; živočišná výroba a navazující zpracování mléka, sýrů a dalších mléčných produktů, zpracování masa, výroba uzenin; chov kuřat na maso a slepic na vajíčka.

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8408 – Motory pístové, vznětové, s vnitřním spalováním

HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj.

HS 8428 – Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací stroje (např. výtahy, eskalátory, dopravníky, teleferice)

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8430 – Ostatní hnací, třídicí, nivelační, škrabací, hloubicí, podbíjecí, zhutňovací, těžební nebo vyvrtávací stroje, pro půdu, nerosty nebo rudy; stíhače a piloty; sněhové pluhy a sněhové frézy

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Energetický průmysl

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8410 – Vodní turbíny, kola a jejich regulátory

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8503 – Části a součásti motorů, elektr. generátorů, soustrojí, apod.

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Obranný průmysl

HS 8802 – Ostatní letadla (např. vrtulníky, letouny), kosmické lodě

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9303 – Ostatní střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9313

HS 9305 – Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny, ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Plasty a gumárenský průmysl

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Strojírenský průmysl

HS 4202 – Lodní kufry, cestovní kufry, kufříky, školní brašny, pouzdra, vaky ap.

HS 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky

HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

Strojírenský průmysl

HS 8462 – Tvářecí stroje na opracování kovů, buchary, lisy ap.

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8479 – Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8517 – Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1107 – Slad, též pražený

HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla tepelná

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

 

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LDC

Angola se aktuálně nachází ve složitém období, kdy se jí stále nedaří zvítězit nad devizovou krizí a postupně sílí sociální tlaky z důvodu růstu chudoby. Angolský prezident při svém nástupu do funkce v roce 2017 slíbil mnoho změn, aby dostal zadluženou, zkorumpovanou a na ropě závislou ekonomiku do nové formy. Na období 2018-2022 byla přijatastrategie Angoly v Národním rozvojovém plánu (PDN), který vychází z dlouhodobé strategie Angola 2025. PDN 2018-2022 zahrnuje 6 strategických cílů: a) lidský rozvoj a blahobyt, b) udržitelný a inkluzivní ekonomický růst, c) rozvoj infrastruktury, d) upevnění míru, posílení demokratického a právního státu, řádná správa věcí veřejných, reforma státu a decentralizace, e) harmonický rozvoj teritoria, f) zaručení územní stability a integrity a posílení její úlohy v mezinárodním a regionálním měřítku. Jednotlivé cíle v sobě integrují i sektorové strategie.

Školství a zdravotnictví

Lidský rozvoj a blahobyt je hlavní prioritou angolské vlády a v rámci této priority se angolská vláda zaměřuje zejména na zlepšení kvality a dostupnosti veřejného školství a zdravotnictví. Podle ukazatele lidského rozvoje (Human Development Index) se Angola se umísťuje na 149. pozici ze 189 zemí světa a nachází se lehce nad průměr ostatních zemí subsaharské Afriky. Angola má poměrně kvalitní soukromé školy a nemocniční zařízení, které jsou však nedostupné většině angolského obyvatelstva. Státní školy i zdravotnická zařízení bojují s nedostatkem kvalitního personálu, nemají kvalitní techniku a mají nedostatečný rozpočet. Angola v rámci svého plánu navrhla postupné zvýšení výdajů ze sociálního rozpočtu na školství z 12,4 % na 20 % a na zdravotnictví z 8,5 % na 15 %. Příležitostmi pro české společnosti může být zapojení do některých projektů na vybavení nemocnic a na budování nových škol.

Sektor zemědělství

V souvislosti s cílem dosáhnout udržitelný a inkluzivní ekonomický růst se Angola snaží diverzifikovat svou ekonomiku a omezit dovozy zejména potravin, na kterých je stále závislá. Zemědělský sektor skýtá velký potenciál pro investory, neboť je stále pouze 8 % zemědělské půdy skutečně obděláváno. Zavedení nových výrobních a zpracovatelských technologií umožní Angole samostatnou zemědělskou produkci. České firmy se mohou zapojit do projektů na školení a předání svých zkušeností v zemědělské činnosti napříč mnoha obory a následně na to navázat dodávkou zemědělských technologií. Právě praktické dovednosti a znalosti angolským podnikům chybí a omezují je v jejich rozvoji.

Vodohospodářství a sanitace

Angola má obrovské zásoby vody a umísťuje se na 2. místě v Africe po Demokratické republice Kongo. Povrchová voda je však znečištěná a řešením jsou buď technologie na čištění povrchové vody anebo výstavba hlubinných vrtů a studní. Vedle toho kanalizace je zavedena jen ve větších městech a pomoc je vítaná nejen s její údržbou, ale i s jejím rozšířením na další oblasti.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní všeobecný veletrh FILDA, který se koná každoročně v červenci. Akce je pod záštitou Ministerstva ekonomie a plánování Angoly a pravidelně se účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko a nově i Polsko a Maďarsko). V roce 2020 se veletrh uskutečnění od 14. do 18. 7. ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo (ZEELB). Realizátorem veletrhu je angolská společnost Eventos Arena. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách: www.filda.co.ao či na emailu: geral@eventosarena.co.ao, geral@filda.co.ao

V souvislosti s šířením corona viru byl zrušen veletrh Expo Namibe a FIMMA.

V Angole se dále koná hned několika dalších veletrhů a výstav:

  • 25. – 28. 3. 2020 EXPO NAMIBE – 1. ročník veletrhu, který představí potenciál regionu a možnosti pro podnikání. Veletrh je spojen s oslavami moře – Festas do Mar.
  • 29. 4. – 2. 5. 2020 FIMMA 2. ročník veletrhu zaměřeného na dřevařský průmysl a na nábytek, který se uskuteční na Baía de Luanda.
  • 13. – 16. 5. 2020 ALIMENTÍCIA Angola – 7. ročník veletrhu EXPOSICAO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO, BEBIDAS, HOTELERIA, RESTAURACAO E FRANCHISING mezinárodní veletrh potravinářství, nápojového průmyslu, hotelnictví, restaurací a franchisingu v Luandě na Baía de Luanda. Organizátorem je společnost EVENTOS ARENA.
  • 27. – 30. 5. 2020 FIB – FEIRA INTERNACIONAL DE BENGUELA – 10. ročník mezinárodního veletrhu provincie Benguela, který se uskuteční na Estádio de Ombaka. Organizátorem je EVENTOS ARENA ve spolupráci s provinční vládou Benguely.
  • 5. – 8. 6. 2020 AMBIENTE ANGOLA 2020 – 7. ročník veletrhu Feira Internacional de Tecnologias Ambientais – mezinárodní veletrh technologií životního prostředí, který se uskuteční na Baía de Luanda. Má za cíl podpořit kruhovou, zelenou a modrou ekonomiku a týká se sektorů vodohospodářství a energetiky, průmyslu, městského plánování a stavebnictví, ropného průmyslu, těžebního průmyslu, obchodu, zemědělství a lesnictví. Veletrh se uskuteční ve spolupráci s Ministerstvem kultury, turistiky a životního prostředí Angoly.
  • 14. – 18. 7. 2020 FILDA 2020 – 36. ročník mezinárodního všeobecného veletrhu FILDA ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s Ministerstvem ekonomie a plánování.
  • 14. – 17. 10. 2020 Cidade de empreendedor – 2. ročník výstavy zaměřená na podnikání, která se uskuteční na Baía de Luanda.
  • 23. – 26. 10. 2020 EXPO INDÚSTRIA 2020 – 5. ročník výstavy průmyslu a současně i PROJECTA – 17. ročník veletrh stavebnictví ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Angoly.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem