Angola: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Luandě působí Delegace Evropské unie:

Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Edifício Rei Katyavala, Porta C1,
Rua da Liga Nacional Africana s/n, Maculusso, Luanda
Tel.: + 244 925 97 83 32/ 934 57 33 43
E-mail: delegation-angola@eeas.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en

Velvyslancem Delegace EU v Angole je český představitel p. Tomáš Uličný, který hájí zájmy všech občanů, firem a institucí EU.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Angola je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé.

EU je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Angoly a z pohledu dovozů do Angoly je EU dokonce největším dovozcem (největší podíl mají dovozy z Francie). Naopak Angola je pro EU 54. největším obchodním partnerem.

Díky inciativě EBA (Everything But Arms) se angolské výrobky těší volnému přístupu na trh EU. Nicméně se zatím Angola nepřipojila k dohodě EPA (Dohoda o ekonomickém partnerství), která byla uzavřena mezi EU a vybranými členy společenství zemí jižní Afriky – SADC. EPA byla dojednána v červenci 2014 a začala být předběžně prováděna v říjnu 2016. Angola má možnost se k dohodě připojit do budoucna.

Angola podepsala dohodu k FTA s Africkou unií v březnu 2018 a na jaře 2020 se očekává ratifikace dohody v Angole. Angola projevila zájem se připojit do zóny volného obchodu mezi zeměmi SADC (FTA SADC), zaslala žádost k zahájení vyjednávání o přístupu, poslala nabídku tarifů a očekává se, že v červnu 2020 proběhnou první jednání. Podle zkušeností Angoly s FTA SADC se následně rozhodne o přístupu ke stávající EPA EU s vybranými zeměmi SADC. 

Hlavní obchodním partnerem Angoly v EU je Portugalsko a Francie (Francie byla hlavním dovozcem do Angoly v roce 2019 a Portugalsko zůstalo na 3. místě), dalším významným partnerem je Belgie, Holandsko, Španělsko a Neměcko.  

Celková hodnota vývozů EU do Angoly byla v roce 2019 ve výši 2,71 mld. EUR a představovala pokles oproti roku 2018 o 10 %. Důvodem byl neustále trvající problém nedostatku deviz, který se sice zlepšuje, ale v roce 2019 byl ještě významný. EU nejvíce vyváží průmyslové produkty (stroje a zařízení) do Angoly, které se podílí 64 % na celkových vývozech a dále zemědělské produkty s podílem 35 %.

Na straně dovozů Angoly do EU došlo k mírnému nárůstu o 0,8 % na celkovou hodnotu 3,656 mld. EUR v roce 2019. Celkově pak Angola dosáhla pozitivního salda obchodní bilance vůči EU. Hlavními dovozními produkty byla ropa a plyn s podílem 86,46 % a polotovary s 8,2 % na celkovém dovozu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na základě Dohody z Cotonu je Angola příjemcem rozvojové pomoci EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF).

Strategie dvoustranné spolupráce mezi EU a Angolou má za cíl pomáhat rozvíjet ekonomiku, přispívat v boji proti chudobě a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí posilováním institucí a vzděláváním svých obyvatelů. 

EU je v současné době největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Angolu v rámci programu EDF:

  • 2014–2020 – 210 milionů EUR do odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání, udržitelného zemědělství, vody a kanalizace.

Během čvrtého ministerského setkání mezi EU a Angolou, které se uskutečnilo 11. března 2019 v rámci pravidelných jednání pod hlavičkou dohody „EU-Angola Joint Way Forward“, se obě strany zaměřily na široké spektrum oblastí vzájemné spolupráce – ekonomická spolupráce, udržitelný rozvoj, vládnutí a lidská práva, multilaterální a globální výzvy jako je mír, bezpečnost a změna klimatu. Mimo jiné byly podepsané 3 finanční dohody ohledně programů EDF schválených v roce 2018 a půjčka od Evropské investiční banky (EIB). Jednalo se o tyto programy:

  • usnadnění dialogu „Dialogue Facility“ (4 mil. EUR),
  • podpora vysokoškolského vzdělávání (13 mil. EUR)
  • podpora řízení veřejných financí a ekonomického vládnutí (5 mil. EUR)
  • půjčka na podporu sanitace a vohodospodářství od EIB (100 mil. EUR).

Vzhledem k tomu, že je Angola členem seskupení zemí SADC, vztahuje se na ni také regionální indikativní program zaměřený na tyto oblasti:

  • mír, bezpečnost a regionální stabilita,
  • regionální hospodářská integrace,
  • řízení přírodních zdrojů.

Země může rovněž využívat speciální prostředky na rozvoj regionální infrastruktury (součást financování společných projektů) a dalších regionálních aktivit, například v oblasti migrace, ochrany volně žijících živočichů a planých rostlin, správa říčních a vodních toků, udržitelný rybolov (včetně vnitrozemských vod) a námořní bezpečnost.

Angola se také účastní evropských programů Horizon 2020 (výzkum a inovace, 2014–2020) a Erasmus+ (vzdělávání, výcvik, kultura, mládež a sport).

České firmy se mohou zapojovat do realizace projektů financovaných z EDF. Přístup k tendrům na webových stránkách: Delegace EU v Luandě a stránkách EU k zahraniční pomoci ve všech zemích světa.

Více informací (v češtině): Portál Businessinfo a Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem