Angola: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na angolský trh se liší v závislosti na podobě nabízeného produktu či řešení. Obecně pro vstup rychloobrátkového zboží, strojů a vybavení je nezbytné mít v Angole svého distributora, který bude mít v místě zázemí, sklad, servisní středisko a bude kdykoliv k dispozici pro zákazníky. Kontakt s angolskými odběrateli probíhá osobně a nikoliv na dálku. Na první kontakt přes email či telefon potenciální partneři v Angole nereagují a nemají důvěru. K získání důvěry je potřeba osobního jednání a i pomoc ze strany státních institucí. Při kontaktu se státními institucemi je potřeba počítat s vysokou mírou byrokracie a sepsáním oficiálního dopisu s konkrétní žádostí, na který navazuje osobní jednání v Angole (nikoliv jednání po emailu či telefonu). Z pohledu dodání technologických celků na klíč se doporučuje využít služeb některé z konzultačních společností či mít svého zástupce na místě, který by aktivně vyhledávál možné poptávky a tendry angolských a zahraničních firem či státních institucí.  Osobní přístomnost daného zástupce či konzultační společnosti je důležitá zejména k navázání kontaktů a zajištění efektivnosti a pomoci s administrací a řízením projektu. Angolské společnosti také projevují zájem o vytvoření společných podniků (joint-venture) se zahraničními firmami, které by jim podaly nezbytné know-how, vybavení a také financování pro jejich projekt.

Důležité je nezanedbat důkladné prověření partnera, pokud na něj již nejsou jiné reference. Pokud dojde k prvnímu oslovení ze strany angolské společnosti je potřeba si vyžádat její registrační číslo (nejlépe scan oficiálního dokumentu – tzv. Diario da República – kde jsou uvedené informace o registrované společnosti) a licenci k obchodním aktivitám v Angole (tzv. Alvará Comercial vystavená Ministerstvem obchodu Angoly). Uvedené dokumenty je následně možné si nechat ověřit přes Velvyslanectví ČR v Pretorii, které má Angolu na starosti. V Angole nejsou žádné veřejné obchodní rejstříky k dispozici a často ani angolské společnosti nemají webové stránky. K prověření finanční stability společnosti či dalších konkrétních parametrů pak slouží služby za úplatu poskytované např. Angolskou podnikatelskou konfederací (Confederação Empresarial de Angola – CEA).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Poslední verze angolského celního sazebníku vstoupila v platnost v srpnu 2018 a byla sladěna s pravidly Mezinárodní celní organizace, aby pomohla k větší diverzifikaci angolské ekonomiky a k rozvoji národního výrobního sektoru. Vedle toho byla přijata nová pravidla ke zjednodušení administrativy spojené s dovozem a vývozem a ke zrychlení procedur v přístavech a na letištích v Angole. Celní sazebník zahrnuje 2 261 sazeb a při poslední aktualizaci bylo 100 zvýšeno a 400 sníženo. Hlavními změnami bylo zvýšení celních sazeb pro produkty, které se již v Angole vyrábějí – základní potraviny, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, minerální vody, hovězí a kozí maso. Zvýhodněný pak byl například dovoz léků, učebnic a součástek pro automobilový průmysl, který začíná přinášet investice do země. Z pohledu vývozního cla bylo zavedeno 5 % na nezpracované nerostné suroviny, 20 % na produkty nevyrobené v Angole a vývoz služeb snížen na 0,5%. Mezi zakázané vývozy pak byly zařazeny kmeny stromů a speciální vývozní režim se pak týká produktů kulturního dědictví. Z pohledu dovozu jsou speciální podmínky aplikované na dovoz cementu a nových chemických směsí. Celní sazby se pak celkově pohybují od 2 % do 50 %.

Přehled k celním sazbám pro vývoz do Angoly poskytuje databáze Evropské komise, kde je možné najít i více podrobností k vývozu pod jednotlivými HS kódy produktů: Market Access Database. Vedle toho angolské ministerstvo financí prostřednictvím své Celní a daňové správy – Administração Geral Tributária (AGT) poskytuje informace k výši cel, online simulátor je však aktuálně nedostupný. 

Pro dovoz produktů do Angoly je potřeba, aby místní dovozní společnost měla obchodní licenci od Ministerstva průmyslu a obchodu Angoly, která se nazývá Alvará Comercial a dále dovozní licenci, která se vydává na každý dovoz zvlášť. Certifikace EU jsou v Angole většinou angolskými úřady uznávané. Pro dovoz zboží přes přístavy v Angole (nejvýznamnější a největší je přístav v Luandě – Porto de Luanda) je nezbytné využít služeb zkušeného místního či zahraničního speditéra, který zajistí veškeré náležitosti spojené s nákládáním zboží (přes proclení, vyřízení nezbytných dokumentů až po případné uskladnění apod.).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Realizaci investic včetně zřízení pobočky, obchodního zastoupení a joint-venture s místním angolským partnerem upravuje investiční zákon č. 10/18 z 26. června 2018 (detaily viz kapitola 2.6.). Vedle toho k tomuto účelu také slouží agentura na podporu vývozu a investic AIPEX, která podle individuálních přání firem poskytne konkrétní návod a svou podporu. Agenturu AIPEX lze zkontaktovat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Pro zřízení podniku v Angole již není vyžadováno, aby angolští státní příslušníci měli povinný minimální podíl 35 % na základním kapitálu společnosti.

Typy společností:

 • Sociedade por Quotas: společnost složená ze dvou či více partnerů, jejichž kapitál je dělen kvótami.
 • Sociedade Anónima – akciová společnost: základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie, které lze volně obchodovat bez veřejné listiny.
 • Sociedade em nome colectivo – společnost s ručením omezeným: nejrozšířenější typ společnosti
 • Empresa em nome individual – jedná se o fyzickou osobu, která se rozhodla podnikat bez dalších společníků
 • Sociedade unipessoal por quotas: společnost, v níž celý kapitál, který je rozdělován prostřednictvím kvót, drží jediná osoba (fyzická či právnická osoba).

Kroky k založení společnosti

1) Zvolení jména společnosti a jejího ověření – název společnosti musí být ověřen v Guiché Único da Empresa (nebo v Balcão Único do Empreendedor). Po vytvoření názvu společnosti se uděluje Osvědčení o přípustnosti (Certificado de Admissibilidade). Tento dokument vyhrazuje právo na užívání názvu společnosti po dobu 180 dní, než dojde k samotné registraci názvu.

2) Platba registračního poplatku – platba probíhá přes Guiché Único da Empresa a cena se různí podle typu společnosti, pohybuje přibližně ve výši 12 000 kwanza (asi 22 USD – směnný kurz se stále mění, je potřeba přepočítat podle aktuálního kurzu k danému dni). Tato čáska v sobě zahrnuje i poplatek na publikaci společnosti v oficiálním dokumentu – Gazette.

3) Vyřízení nezbytných dokumentů:

– NIF (české DIČ): je daňové číslo používané v Angole k jednoznačné identifikaci účetní jednotky při finančních transakcích a platbách daní. Žádost se podává na Direccao Nacional dos Impostos.

– Stanovy společnosti: hlavní dokument společnosti, který představuje sociální pakt mezi partnery společnosti a reguluje vše nezbytné. Je potřeba je notářsky ověřit.

4) Samotná registrace společnosti – v této fázi je potřeba připravit veškeré dokumenty, které slouží k registraci společnosti u Guiché Único da Empresa.

Mezi tyto dokumenty patří:

 • dokumenty totožnosti společníků/akcionářů/podnikatele;
 • originál osvědčení o přípustnosti názvu podniku a 2 kopie;
 • 3x kopie potvrzení o udělení NIF (české DIČ);
 • 4x stanovy společnosti;
 • doklad o zaplacení registrace

Po úspěšné registraci společnost obdrží obchodní certifikát (Certidão Comercial).

5) Vyřízení obchodní licence – Alvará Comercial – o obchodní lincenci se žádá na angolském ministerstvu průmyslu a obchodu přes tzv. Guiché Único. Jedná se o právní dokument, který platí na území státu Angoly a opravňuje vykonávat obchodní činnost a poskytovat obchodní služby.

Pro vyřízení této obchodní licence je nezbytné:

 • originál obchodního certifikátu
 • dokumety totožnosti společníků/akcionárů/podnikatele
 • doklad o zaplacení poplatků za licenci (cena se pohybuje od 10 000 – 350 000 kwanzas (přibližně 19-636 USD)

Po předložení veškeré dokumentace angolské ministerstvo průmyslu a obchodu zašle přihlašovací údaje do elektronického systému SILAC, ve kterém je potřeba vyplnit a zaslat nezbytnou dokumentaci. Následně ministerstvo zašle emailem oznámení k vyzvednutí obchodní licence. Celý proces může trvat 15-45 dní.

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V současné moderní době se nabízí mnoho cest, jak nejlépe připravit reklamní kampaň, která nebude příliš nákladná. Je možné využít reklamy prostřednitví facebooku, instagramu či youtube. Vedle toho tradiční forma reklamy prostřednictví televize, rozhlasu, billboardu, časopisu či novin je také stále žádoucí formou propagace produktu či služby. Hlavní televizní stanicí je veřejnoprávní TPA, která má největší sledovanost a tedy i největší dosah. Vedle televize je možné uplatnit reklamu v místním tisku, který má dosah v rámci velkých i menších angolských měst a není tak závislý na elektrické energii, která je v zemi zatím nedostatečně distribuována.

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní veletrh FILDA v Luandě, který se koná každoročně v červenci. Akce se pravidelně účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko). Termín uskutečnění pro rok 2020 je od 14. do 18. 7. ve Speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo. Veletrh spadá pod Ministerstvo ekonomie a plánování Angoly a je realizován společností Arena Eventos. 

V Luandě se dále koná i několik specializovaných veletrhů: průmyslový veletrh Expo Indústria společně se stavebním veletrhem Projekta (říjen), potravinářský Expo Alimenticia (květen), veletrh k technologiím životního prostředí AMBIENTE Angola (červen), veletrhy v jednotlivých provinciích – např. Mezinárodní všeobecný veletrh v Benguele FIB (květen) a další. Konkrétní termíny všech veletrhů na rok 2020 lze nalézt v páté kapitole: Kalendář akcí.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Angola má základní právní ochranu práv duševního vlastnictví. Národní shromáždění Angoly přijalo v srpnu 2005 na ochranu průmyslového duševního vlastnictví Pařížskou úmluvu. Ministerstvo průmyslu Angoly spravuje práva k duševnímu vlastnictví – ochranné známky, patenty a užitné vzory na základě zákona o průmyslovém vlastnictví č. 3/92. Ministerstvo kultury reguluje autorská práva, literární a umělecká práva na základě autorského zákona č. 4/90.

Angola je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Pověřenou institucí je Institut práv průmyslového vlastnictví – Angolan Industrial Property Institute (IAPI).

Zákonná úprava v oblasti duševního vlastnictví prochází v Angole revizí, aby byla více v souladu s mezinárodní úpravou. Očekává se tedy v nejbližší době nový zákon o průmyslovém vlastnictví, který připravuje IAPI.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou publikovány zásadně jen ve státních novinách Jornal de Angola (je možné si předplatit možnost zhlédnutí novin v elektronické podobě) a v regionálních denících a věstnících. Jsou tam uváděny i tendry zahraničních společností s působností v Angole.  

V Angole zatím neexistuje elektronický systém zadávání veřejných zakázek, a proto je potřeba při zájmu o účast využít služeb některé z konzultačních společností či mít svého zástupce přímo v Angole. S veřejnými zakázkami je spojeno velké množství administrativních úkonů, předložení dokumentace v portugalštině a často i bankovní záruky vystavené angolskými bankami v místní měně kwanza. Reakce na veřejné zakázky je často vyžadována písemně dopisem doručeným na místo předkladatele a nikoliv jen zasláním emailu.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Angole platí ještě více než kdekoliv jinde, že obchodním sporům je třeba předcházet. Soudnictví stále nemá dostatečnou kapacitu, je pomalé, nevýkonné a není stále zcela zaručena nezávislost soudních řízení. V porovnání s ostatními zeměmi subsaharské Afriky je Angola pod jejich průměrem a to z pohledu jak času, tak i nákládů. 

V Angole není určený soud pro řešení obchodních sporů, tyto spory řeší většinou provinční soud, např. provinční soud Luandy. Veškerá administrativa probíhá manuálně a není možné zaslat elektronicky dokument či zaplatit přes elektronický systém. Vše probíhá fyzicky a manuálně. 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyk: portugalština

Domorodé jazyky: nejrozšířenějšími jsou umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a některé další bantuské jazyky

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 4. leden – Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce 1961)
 • 25. leden – výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
 • 4. únor – Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
 • únor – Karneval (pohyblivý svátek)
 • 8. březen – Mezinárodní den žen
 • duben – Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
 • 1. květen – Svátek práce
 • 25. květen – Den Afriky
 • 1. červen – Mezinárodní den dětí
 • 17. září – Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí narození; 1922–1979)
 • 2. listopad – Památka zesnulých
 • 11. listopad – Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
 • 25. prosinec – Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší pracovní den.

Prodejní doba:

 • pondělí až pátek 8:00–18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra mají polední přestávku)
 • sobota 8:00–12:30, nákupní centra do 18:00
 • neděle 9:00–13:00 (pouze nákupní centra)

Otevírací doba bank:

 • pondělí až pátek 8:00–15:00
 • sobota 8:00–12:30

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou provázeny korupcí či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice hrdým národem a jejich projev může být pokládán za aroganci.

Obchodní zvyklosti: Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od evropských poměrů dramaticky odlišné a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či tolerování může vést k prosazení se na místním trhu. Angola prošla ve své historii velmi složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu vystřídala bezprostředně občanská válka a její důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat, do všech oblastí života. Je nezbytné si být stávajících rizik a odlišností vědom, neboť toto povědomí je jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů v teritoriu. Angolané drtivou většinu skutků, které se Evropanovi mohou jevit jako neseriózní, nekonají úmyslně, popř. je takto nevnímají. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, absence zkušeností či válečného dědictví a kulturně podmíněného flexibilnějšího přístupu k faktoru času. Z toho plyne, že je sice nutné být dochvilný, avšak od angolského protějšku dochvilnost spíše neočekávat.

Obchodní jednání: Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými standardy. Výjimky v podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či podnikatelů toto pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek desítky let trvající války, během které nepředstavitelně složité životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití, způsobily vypěstování návyku využít v maximální možné míře momentální situaci, bez ohledu na budoucí vývoj či partnery, natož pak etiku. Přístup k obchodním závazkům se postupně lepšuje v návaznosti na pokroky ve fungování soudnictví včetně obchodního.

Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský subjekt v podstatě nezná kompromisní řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu a pokud se mu to nepodaří, bude hledat jiného partnera. Uvažuje přitom intuitivně. Na etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání většinou vůbec nekoresponduje, je však poměrně překvapivě kladen velký důraz. Jediným univerzálním jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při jednání se vzdělanějšími partnery použít francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti s portugalštinou pak také španělštinu). Většina jednání je vedena od 9–12 a od 15–18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním prázdninám  nejsou vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden. Vizitky, pokud je ovšem nositel má k dispozici, mají standardní úpravu. Dary se předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko běžnější je pozvání na oběd či večeři do restaurace.

Pracovní návyky: Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další stimuly, jako možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., jsou až na druhém místě. Je to dáno tím, že Angola je země s velmi vysokými životními náklady a v podstatě bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi pořídit téměř všechno, bez nich téměř nic. Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících místní pracovníky či v joint ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze angolských podnicích. I v nich má však jistou noblesu alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná. Pracovní doba ve státních institucích je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12 hodin a po polední přestávce od 14 do 18 hodin.

Vztahy mezi lidmi: Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. Přirozená je úcta ke starším. V jistých kruzích je neméně důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé výjimky neexistují společensky významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy mají velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti tomu pohlaví vliv na obchod nemá. Vztahy podřízeného a nadřízeného jsou velmi respektovány. Angolské firmy jsou značně hierarchizované. Význam osobních styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem.

Hodnoty a normy: V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až na dalších místech zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, morálka, dobré mravy apod. je v zemi s rozbujelou korupcí na všech úrovních problémem.

Význam času: Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o hodinu předem, není ničím výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku bez udání důvodu. Je vhodné schůzku sjednat ve značném předstihu, i několik týdnů předem, a telefonicky ověřit její platnost den před jednáním. Angolští aktéři se při obchodních jednáních zaměřují jednoznačně na přítomnost. Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi abstraktní. Úvod jednání bývá neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů delegací. Vlastní jednání bývají stručná a věcná, následná realizace uzavřených dohod však již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán od počátku důvěryhodně, angolský partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku důvěryhodnost postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat.

Verbální a neverbální komunikace: Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně, což však nekoresponduje s budoucí realizací toho, co se podaří sjednat. Mimika, gestikulace, způsob vyjádření emocí či projevy souhlasu a nesouhlasu jsou po staletích portugalské nadvlády podobné evropským. Společenská konverzace bývá omezena na několik úvodních seznamovacích vět. První jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy dochází k používání křestních jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano.

Interpersonální vzdálenost: Účastníci jednání se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají. Nejčastěji sedí na opačné straně stolu, osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je samozřejmě podání ruky při pozdravu a loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za ruce, byť se jedná o osoby stejného pohlaví.

Oblékání a vzhled: Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno však hlavně ve vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené rozhalené košile. I tyto formy jsou však považovány za formální oděv. V zemi jsou používány výhradně drahé kvalitní značkové oděvy a doplňky včetně velkého množství zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá.

Jídlo a stolování: Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo připravené doma je velkou výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. Pozvání do rodiny je však naopak běžné při velkých oslavách a událostech jako svatba, narozeniny či trachtace. V takové situaci se sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno, likér apod.). I když se situace v oblasti gastronomie po skončení občanské války lepší, počet restaurací v zemi je stále omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně vysoké. Jídlo bývá doprovázeno kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR. Hostitel se kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou přípitky s proslovy. Vstřícnost hosta ke gastronomickým zvyklostem a místním specialitám není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však spíše mezinárodní než místní, takže nebezpečí nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené kulinářské zákazy neexistují, na osobní preference je v omezené nabídce malý prostor.

Víra: Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství (90 % všech věřících; z nich cca 70 % katolíků a 20 % protestantů). Z dob socialistického experimentu však přetrval rovněž ateizmus. Vliv víry na postoje a vztahy lidí je tedy souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou praktikování afrických náboženských kultů (cca 10 % všech věřících).

Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně chudých lidí. Země blahobytu i hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i země sirotků, válečných mrzáků a nevyléčitelně nemocných. Její potenciál je však v nejširším slova smyslu obrovský a nabízí mnoho příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro české subjekty.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou do Angoly vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

Víza: pro občany ČR vystavuje Velvyslanectví Angolské republiky v Berlíně či je možné pro turistická víza využít nově zřízený elektronický systém SME pro podání žádosti o vízum, který platí od 1. 4. 2018. Doporučuje se však před cestou poradit se zástupci Velvyslanectví Angoly v Berlíně.

Po uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Luandě (2010) převzal konzulární působnost v zemi Zastupitelský úřad ČR v Pretorii v Jihoafrické republice.

Od 1. 7. 2010 zastupuje ČR v Angole při vydávání schengenských víz Portugalsko. Žadatelé z Angoly se tedy mohou obracet se svými žádostmi o schengenské vízum při cestě do ČR na portugalský konzulát v Luandě, kde je potřeba se objednat přes systém VFS k pohovoru a předání nezbytných dokumentů. Více informací na stránkách VFS.

Hlavními nebezpečími číhajícími na cestovatele v zemi jsou malaričtí komáři zejména v době horka – listopad-březen (nutný repelent a antimalarika již na letišti v Luandě), obecná kriminalita, nekvalitní síť pozemních komunikací, množství nášlapných min související s válečným dědictvím (v přírodě, mimo velká města).

Vnitrostátní letecká doprava je v Angole hlavním způsobem přepravy osob i materiálu, avšak kvalita a údržba letadel vlastněných některými místními aeroliniemi je pochybná. Nejrozšířejnějšími aerolinkami na území Angoly jsou TAAG. TAAG spolupracuje např. i s Emirates Airlines.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro možnost zaměstnání českých občanů je potřeba vyřídit pracovní vízum, které se podává na Velvyslanectví Angoly v Berlíně. Vyřízení pracovního povolení pro cizince je však často problematické, protože jsou povinné limity pro zaměstnávání angolských pracovníků. Zaměstnávání cizinců je často spojeno s prokázáním jejich odborných a technických znalostí, aby byl dostatečný důvod pro jejich zaměstnání. 

Pomoc s konkrétními požadavky pro zaměstnánní občanů ČR při realizaci investic v Angole poskytne agentura AIPEX

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Angole se nachází 3 typy nemocničních zařízení – soukromé, veřejné v rukou státních podniků a běžné veřejné nemocnice. Obecně využití běžných veřejných nemocnic se nedoporučuje. Další dva typy nemocnic jsou na lepší úrovni, nicméně ceny jsou velmi vysoké.

Nejlepší a nejdražší kliniky jsou veřejné nemocnice v rukou státních podniků – klinika Girassol, klinika Multiperfil a klinika Sagrada Esperanca.

Soukromé nemocnice: Luanda Medical Center, Medigroup

Z pohledu kvality i ceny je doporučováno využít při závažnějších onemocnění zdravotní služby v JAR či v Evropě.

Očkování: Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje očkování proti žluté zimnici. Doporučeny jsou nadto také vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Je nutná antimalarická prevence (repelent a vhodný oděv již na letišti v Luandě; krátkodobým cestovatelům se doporučuje užívat vhodná antimalarika). Před cestou do země je důležité konzultovat kliniku cestovní medicíny. Je vhodné vybavit se před cestou zdravotním pojištěním, nejlépe takovým, které v naléhavých případech zahrnuje letecký odvoz ze země.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem