Argentina: Zahraniční obchod a investice

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance (v mld. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Export

71,935

56,752

58,428

61,559

 

65,115

Import

65,249

59,787

66,899

65,483

49,125

Saldo

6,686

– 3,035

-8,471

-3,924

15,990

Zdroj: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-40

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura argentinského vývozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Brazílie

10 0989 0399 09711 29110 371
Čína5 3874 6694 5924 4827 049
Spojené státy3 4354 4914 5174 2784 060
Chile2 4052 3062 6213 0373 053
Indie2 0032 2032 0812 0501 960
Nizozemí1 2141 1831 3921 7021 806
Indonésie1 0801 2431 0741 2831 623
Španělsko1 3641 6481 5041 5891 426

Uruguay

1 2331 1391 2031 2271 149
Paraguay1 0559831 1391 2531 016
Německo1 3441 2721 1651 052939

Teritoriální struktura argentinského dovozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

 

2015

2016

2017

 2018

2019

Brazílie

13 04413 60517 87015 57310 156

Čína

11 861

10 48912 32912 0869267

Spojené státy

7 937

6 985

7 6357 6976 217

Německo

3 129

3 0543 2293 3502 766

Paraguay

422

7121 0882 1751 647

Bolívie

1 468

871

1 2491 4421 380

Itálie

1 376

1 4361 6751 5591 126

Mexiko

3 129

1 7852 0811 8771 125

Španělsko

960

9211 4521 431977

Francie

1 453

1 5531 3451 110884

Zdroj:
https://datos.gob.ar/dataset/sspm-exportaciones-fob-por-pais-region
https://datos.gob.ar/dataset/sspm-importaciones-cif-por-region-pais

Tři největší obchodní partneři Argentiny jsou již roky stejní: Brazílie, Čína a USA. Ostatní partneři následují až s velkým odstupem.

Vzhledem k hospodářské krizi, koronavirové krizi, volatilitě směnného kurzu a devizovým předpisům ve vztahu k cizí měně dovozy klesají po dobu osmnácti po sobě jdoucích měsíců.

Podíl EU na argentinském vývozu a dovozu není velký, pohybujeme se v rozmezí 15 – 20 % vývozu a dovozu. Ze členských států EU je největším partnerem Německo, dále Itálie, Španělsko a Francie. Nejdůležitějšími faktory jsou dlouhodobost obchodních vztahů a potřeba Argentiny dovážet průmyslové a spotřební zboží (Německo, Itálie), kulturní blízkost a společná historie (Španělsko). S EU jako obchodním partnerem má Argentina rostoucí deficity, v posledních letech v řádu 2-3 miliard USD ročně.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Argentina je primárně zemědělskou zemí. Argentina je také bohatá na nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu, kde okolo 25 % tržeb z vývozu primárních produktů. 45 % exportu jsou zemědělské nebo potravinářské výrobky a 29 % exportu je spojeno s průmyslovou výrobou.  Hlavními položkami jsou potraviny pro lidskou a zvířecí spotřebu, cereálie, automobily a součástky, jedlé tuky a oleje, minerální paliva, maso, perly a vzácné kovy, semena, chemikálie, jaderné reaktory a kotle, plasty.

Pro svůj rozvoj musí Argentina dovážet především kapitálové statky, protože domácí průmysl spoustu výrobků a strojů vůbec nevyrábí. Kapitálové zboží proto představuje 19 % všech dovozů. Zboží k dalšímu zpracování reprezentují 35 % dovozů, spotřební zboží 13 %, paliva a maziva 10 %. Nejvíce se dováží automobilů a jejich dílů (14,5 %), jaderných zařízení a kotlů (12 %) elektrických zařízení (10 %), produktů organické chemie (3,7 %), plastů (3,6 %) a farmaceutických výrobků (2,7 %).
Zdroj: INDEC

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Embassy Zona Franca S.A. (Depósitos Mercadería General e I.M.O.)
Buenos Aires
Web: www.grupoembassy.com.arr

SELSA
Buenos Aires
Web: www.selsa.com.ar

AMDEK Argentina Zona Franca La Plata
Ensenada
Web: http://www.bazflp.com/

America INTERCORP S.R.L.
Los Tilos
E-mail: americaintercorp@uolsinectis.com.ar

COTIA Almacenes La Plata
Buenos Aires
Web: www.cotia.com.ar

Depósito Franco Paraguayo
Buenos Aires
E-mail: depositofrancoparaguayo@yahoo.com.ar

Depósitos Francos Internacionales S.A.
Buenos Aires
Web: www.depositosfrancos.com

LOGRO Zona Franca S.A.
Endenada
E-mail: logrozonafranca@netverk.com.ar

ZOFRACOR S.A. – Zona Franca de Córdoba
Estación Juárez Celman
Web: www.zofracor.com.ar

Zona Franca Mendoza
Lujan de Cuyo
Web: www.zfmendoza.com.ar

Zona Franca Bioceanica de Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Web: http://www.zonafrancacr.com.ar/zona%20franca%20cr.htm

Zona Franca de La Plata
La Plata
Web: www.zonafranca.com.ar, http://www.bazflp.com/

Zona Franca de Santa Fe, Villa Constitución
Villa Constitución
Web: www.zfs.org.ar

Zona Franca Tucuman
Banda del Río Salí
E-mail: zftucuman@infovia.com.ar

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V roce 2019 se hospodářská situace v Argentině radikálně zhoršila, což vedlo ke snížení vykázaných investic. V červenci 2019 byl zaznamenán pokles o 10 % ve srovnání s předchozím rokem. Mnoho investic muselo být vzhledem k makroekonomickým podmínkám a změnám vládních řízení ponecháno v režimu stand-by. Většina investic směřovala do těžby plynu v oblasti Vaca Muerta. Ačkoli v Argentině existují velké průmyslové a finanční skupiny, většina velkých investic se nemůže obejít bez zahraničních investorů.
Ačkoli bylo oznámeno, že v letech 2015 až 2019 bylo v Argentině investováno celkem 145 miliard dolarů v 1 295 různých projektech, číslo nerozlišuje mezi těmi, které byly nakonec uskutečněny a těmi, které nikoliv.

V posledních letech je aktivní Čína, která argentinské vládě nabízí finance na investice do prioritních projektů (jaderná energie, solární parky, nákladní železnice Mendoza – Buenos Aires, plynovod v Entre Ríos).

S výjimkou obranného průmyslu jsou zahraniční investoři stavěni na stejnou úroveň jako domácí. Servis investorům poskytuje agentura pro podporu investic – Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional – https://www.inversionycomercio.org.ar/es/home

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční kapitál má stejné postavení jako kapitál domácí. Argentina je členem mezinárodních pojišťovacích společností jako je Multilateral Investment Guarantee Agency a Overseas Private Investment Corporation, které sice pokrývají rizika investorů, včetně rizik politických, avšak pojišťovny odmítají tato rizika na sebe brát. Argentina je rovněž členem International Center for the Settlement of Investment Disputes, což dává investorovi teoretickou šanci dovolávat se svého práva u mezinárodní nezávislé arbitráže.

ČR podepsala s Argentinou dohodu o ochraně investic v roce 1996. 

Podpora zahraničních investic
Argentina je členem Mezinárodní agentury pro bezpečnost investic (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA), Organizace soukromých investic (Organización de Inversiones Privadas en Ultramar – OPIC) a Mezinárodního centra pro řešení sporů v oblasti investic (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones – CIADI).

Mezi nástroje podpory investic patří:

  • zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
  • zóny volného obchodu
  • všeobecné investiční pobídky
  • sektorové investiční pobídky

Zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
Ve všech provinciích existují tzv. zvláštní režimy pro podporu průmyslové výroby, které jsou nástrojem podpory investic do výrobních odvětví. Většina z těchto režimů se skládá z daňových úlev, preferenčních poplatků za energie, podpory v oblasti infrastruktury a vybavení, ulehčení procedury při administrativních úkonech, např. při koupi a převodu majetku a slev při poplatcích za tyto administrativní úkony a preferenčního přístupu k těmto investorům při zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé provincie mají pro tyto účely vlastní zákony. tzv. leyes provinciales, které platí jen na jejich území. Mezi těmito zákony jsou značné odlišnosti a k těmto normám je třeba přistupovat velice pečlivě, protože některá zvýhodnění mohou převyšovat i ty incentivy, které nabízí Argentina na celonárodní úrovni. 

Zóny volného obchodu
V Argentině existuje celkem 27 celních zón s tím, že každá provincie musí mít alespoň jednu.

Všeobecné investiční pobídky
V roce 2004 byl schválen zákon č. 25 924, tzv. „Režim investičních pobídek pro nové hmotné statky a infrastrukturu“. Součástí tohoto režimu jsou například i některé daňové výhody (např. zrychlená návratnost daně z přidané hodnoty, možnost zrychleného odepisování, nižší daň z přidané hodnoty – 10,5 % místo obvyklých 21% apod.) a celní výhody (nulové clo na dovoz výrobních zařízení a hmotných statků, nespadají-li pod zákon č. 24 051 o nebezpečném odpadu a pod zákon 2 400 o chemických látkách a jsou-li vyrobené v zemích Mercosuru). Pro dovoz nových hmotných statků nevyrobených v zemích Mercosur je stanovena daň 3 %.

Dále je v rámci těchto pobídek možný tzv. zvýhodněný leasingový režim na pronájem s možností opce na koupi.

Sektorové pobídky:

Zvláštní režim pro lesnictví (zalesňování) – řídí se zákonem č. 25 080/2000.
Zvláštní režim na podporu důlní těžby – je řízen zákonem č. 24 196. Tento zákon je postupně doplňován o další zvýhodnění, protože těžba nerostných surovin patří k investičním prioritám argentinské vlády.
Zvláštní režim pro podporu automobilového průmyslu.
Zvláštní režim na podporu vývoje softwaru (zákon č. 25922). Je umožněn až 70 % daňový odpočet z výše odvedených sociálních plateb, až o 60 % je možné snížit vypočtenou daň ze zisku.
Zvláštní režim pro průmyslové podniky podnikající na území provincie Tierra de Fuego.
Zákon 27 191 na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Za sektorové pobídky lze považovat i program RenovAR, který podporuje vznik nových zdrojů elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vláda v něm poptává výrobní kapacity podle regionálního a energetického členění a investoři nabízejí výstavbu nových kapacit, za předem garantované ceny. Nejlepším nabídkám jsou přiděleny jednotlivé poptávky a firmy mají 18 měsíců na postavení zdrojů a jejich připojení do sítě. Např. rozvoj solárních projektů vláda podpořila osmnáctiměsíčním osvobozením od dovozních cel na výrobky používané při výstavbě solárních elektráren.

Argentina má národní agenturu pro lákání investorů – Argentina Investment and Trade Promotion Agency.  Jednotlivé provincie disponují vlastními kapacitami pro jednání o investicích, investoři by proto měli jednat jak na národní tak i provinční úrovni o míře investičních pobídek a zajištění investice.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem