Austrálie: Vztahy země s EU

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Austrálie a EU mají shodný přístup k řadě důležitých otázek mezinárodního významu. Rozdíly jsou však patrné v oblastech imigrační a vízové politiky, vzdělávání (problematika uznávání vysokoškolských diplomů a titulů členských zemí EU v Austrálii), v obchodní politice se řeší problémy především v zemědělství (australská sanitární a fytosanitární opatření). Austrálie negativně vnímá bariéry v přístupu svých produktů na trh EU, zároveň však uplatňuje striktní karanténní opatření bránící přístupu zahraniční produkce na australský trh.

Australské Ministerstvo zemědělství, vody a životního prostředí se zájmem na facilitaci obchodu po dobu trvání pandemie COVID-19 zavedlo dočasné opatření, kdy bude od 3.4.2020 do 1.7.2020 uznávat elektronické dovozní certifikáty pro fytosanitární a zvířecí produkty. Nové opatření vychází vstříc exportérům zahradnických plodů, řezaných květin, rostlin a rostlinných produktů, stejně jako zvířecích produktů do Austrálie, pro které mohou být certifikáty v papírové podobě obtížně dosažitelné z důvodu výpadků v mezinárodní dopravě a doručovatelských službách. Department of Agriculture, Water and Environment of Australia oznámil platnost tohoto dočasného opatření do 1.7. 2020 s možností prodloužení. Více informací je možno nalézt přímo na stránkách Department of Agriculture, Water and Environment of Australia.

První významný mezník ve vztazích Austrálie a EU představovala společná deklarace z r. 1997, která zakotvila základy vzájemné ekonomické a politické spolupráce. Realita vzájemných vztahů však postupně překonala obsah Deklarace i následného společného komuniké z r. 2002 a Austrálie a EU se proto dohodly na jejich nahrazení novým smluvním dokumentem, který by odrážel aktuální stav spolupráce a na jeho základě upravoval vzájemné vztahy v dalším období. Nový rámcový dokument EU-Austrálie (EU-Australia Partnership Framework), na němž se dohodli předseda EK Barosso a australský premiér Kevin Rudd v Bruselu v dubnu 2008, byl podepsán 29.10.2008 v Paříži.

Rámcový dokument o spolupráci klade oproti předchozím smluvním dokumentům důraz zejména na spolupráci v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu, spolupráci v regionu Asie a Tichomoří, vzdělávání, vědě a technologii a spolupráci v oblastech životního prostředí, klimatických změn a energetiky.

Smluvní dokument obsahuje Akční plán zahrnující 6 cílů:

  • posílení dialogu a spolupráce v oblasti společných zahraničně politických a globálně bezpečnostních zájmů
  • podpora obchodu na multilaterálním základě
  • rozšíření bilaterálního obchodu a investičních vztahů
  • posílení spolupráce a koordinace v regionu Asie a Tichomoří
  • spolupráce v oblasti energetiky a klimatických změn
  • posílení spolupráce ve výzkumu, vzdělávání, inovacích a výměně expertů

Zatímco v roce 2008 se připravovala smluvní základna pro další spolupráci mezi EU a Austrálií, tak k rozmachu vzájemných vztahů došlo v roce 2009 (za CZ a SE PRES). Byla dosažena úprava textu v kapitole o klimatických změnách, která více reflektuje stanovisko EU, byly dohodnuty pravidelné konzultace na ministerské a expertní úrovni v oblasti ekonomiky a obchodu. Za přínos pro EU je považována skutečnost, že se podařilo prolomit negativní stanovisko Austrálie k zapojení EU do regionálních pacifických programů rozvoje infrastruktury. Došlo i k podstatnému nárůstu vzájemných návštěv.

Během oficiální návštěvy premiérky Gillardové v Bruselu v říjnu 2010 došlo ke shodě o formalizaci rozvíjející se vzájemné spolupráce prostřednictvím kvalitativně vyššího dokumentu, který bude mít charakter bilaterální mezinárodní smlouvy uzavřené mezi EU a Austrálií. Jedná se o tzv. Rámcovou dohodu o spolupráci (Framework Agreement). První formální jednání o smlouvě byla zahájena v Canberře 31. 11. 2011. Jednání o Rámcové dohodě s EU (EU Australia Partnership Framework) trvala téměř čtyři roky. Ministryně zahraničních věcí Austrálie Julie Bishopová spolu s vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU Federicou Mogheriniovou oficiálně ukončily jednání v dubnu 2015 v Bruselu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Australia
18 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
AUSTRALIA

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie jako celek patří tradičně k největší obchodním partnerům Austrálie. V období let 1996 až 2008 se v objemu vzájemného obchodu bezpečně držela na 1. místě a ostatní australské obchodní partnery převyšovala především v exportu. V roce 2009 byla však nucena přenechat prvenství v objemu vzájemného obchodu Číně.

Ve fiskálním roce 2018-2019 byla EU (bez Velké Británie) druhým největším dovozcem zboží a služeb do Austrálie po Číně. Celková hodnota dovozu z EU byla 64,0 mld. AUD. EU pak byla na šestém místě ve vývozu zboží a služeb z Austrálie v hodnotě 19,9 mld AUD. Obchod mezi EU a Austrálií měl hodnotu 114,274 mld. AUD a 12,8 % celkového australského mezinárodního obchodu.

Obchodní bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce 2018-19 v hodnotě větší než 80 mld. AUD. Z pohledu služeb si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie v obchodu se službami (24,6 mld. AUD), před USA (17,6 mld. AUD) a Novým Zélandem (6,7 mld. AUD).

EU byla v roce 2018 nejvýznamnějším investorem v Austrálii (1 221,3 mld. AUD), investice z EU představují 34,7 % celkových investic v AU. Přímé zahraniční investice EU do AUS také meziročně vzrostly na 225,7 mld. AUD a představují 23,3 % celkových australských FDI.

EU byla v roce 2018 druhou největší destinací pro australské zahraniční investice (713 mld. AUD). Hodnota australských FDI do EU byla v roce 2018 163,5 mld. AUD a tvořila 23,5 % celkových australských FDI.

V roce 2018-19 vývoz zboží z EU do Austrálie dosáhl hodnoty 56,3 mld. AUD, což je vyšší než v předcházejícím roce. Vývoz do EU představuje 7,1 % celkového AUS vývozu, tj. 33,4 mld. AUD. Z EU do AUS se nejvíce dováží osobní automobily (v roce 2018-19 za 5,4 mld. AUD a léky za 4,2 mld. AUD). Do EU pak ve fiskálním roce 2018-19 mířilo z Austrálie zejména uhlí (4,4 mld. AUD), zlato za 4,3 mld. AUD. Austrálie má velký zájem na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA) s EU. Od dohody se očekává odstranění bariér přístupu na australský trh pro evropské firmy, narovnání podmínek s ohledem na třetí země, které již uzavřené Dohody mají, ochrana zeměpisných označení původu pro evropské výrobce potravin a nápojů, snazší přístup pro evropské firmy na trh australských veřejných zakázek.

V květnu 2018 Rada EU rozhodla o mandátu a zahájení vyjednávání. Dne 18. června 2018 navštívila AUS u příležitosti zahájení vyjednávání dohody komisařka pro obchod Cecilia Malmström. První kolo vyjednávání proběhlo v Bruselu 2.-6. července 2018. Austrálii navštívila 8. srpna 2018 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini. Ve dnech 19. – 23. listopadu 2018 v Canbeře proběhlo 2. kolo jednání. V roce 2019 proběhla další tři kola vyjednávání v Bruselu a Canbeře. Zatím poslední kolo vyjednávání proběhlo v únoru 2020 opět v Canbeře. Datum dalšího kola vyjednávání zatím nebylo stanoveno.  

Zatím poslední šesté kolo vyjednávání proběhlo 10.-14. února 2020 v Canbeře. Jednání pokračují prostřednictvím videokonferencí i přes pandemii COVID-19, původně zamýšlený termín dokončení do konce roku 2020 je spíše nereálný.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Austrálie nefiguruje v destinacích rozvojové pomoci EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem