Austrálie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Název státu:

 • Australské společenství
 • Commonwealth of Australia 

Aktuální složení australské vlády (od 27.8. 2018):

 • Premiér – Scott Morrison
 • Vicepremiér – Michael McCormack
 • Ministryně zahraničních věcí – Marise Payne
 • Ministr obchodu a investic – Simon Birmingham
 • Ministr financí – Mathias Cormann
 • Ministryně obrany – Christopher Pyne
 • další složení vlády

Pozn.: v Austrálii proběhly parlamentní volby ve dnech 18-19. května 2019. Nové složení vlády bude známo až ke konci května 2019.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Počet obyvatel: 25 101 900 (září 2018)                                   
 • Průměrný roční přírůstek: 1,6 % (přirozený přírůstek + migrace)   

Demografické složení:

 • 18,8 % věk 0 – 14 let
 • 65,5 % věk 15 – 64 let
 • 15,7 % věk 65 let a více

Národnostní složení:

 • 70 % potomci britských a irských přistěhovalců
 • 15 % přistěhovalci z ostatních evropských národů
 • 12 % přistěhovalci asijského původu                                                                    
 • 2,5 % původní obyvatelé – Austrálci

28,5 % australského obyvatelstva (cca 7 mil.) je narozeno mimo území Austrálie. Nejvíce z nich pochází z UK (4 %), Nového Zélandu (2,3%), Číny (2,6 %), Indie (2,4 %) a Filipín (1,1 %) a Vietnamu (1 %).

 

Náboženské složení:

 • 61 % křesťané
 • 22, 3 % bez vyznání
 • 7,2 % muslimové, hinduisté, buddhisté, židé

Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v Austrálii v srpnu 2016.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Porovnání hospodářských agregátů – pětileté období
 

2014

2015

2016

2017

2018

HDP (v mld. USD)

1  497,3

1  219,6

 1 256,6 1 379,5 1 351,7

Přírůstek HDP (v %)

2,5

3,0

2,5

2,4

2,8

HDP (v USD/1 obyv.)

61 104,5

50 943,2

51 430,0

55,707

55 925,9

Míra inflace (v %)

3,0

1,5

1,5

1,9

1,9

Míra nezaměst. (v   %)

5,9

5,8

5,7

5,5

5,0

Úroková míra (v %)

2,50

2,00

 1,50

1,50

1,50

Zdroje: (Australian System of National Accounts, DFAT, Reserve Bank of Australia, Treasurer, Trading Economics, IMF)

Aktuální statistické údaje ukazují, že australská ekonomika rostla meziročně o 2,8 % – růst je nižší, než byla očekáváno (pro rok 2018 byl odhadován růst HDP ve výši 3,1 %). Ve 4. čtvrtletí byl zaznamenám vůbec nejnižší růst za poslední roky, poprvé od roku 2006 se ekonomika v rámci ukazatele HDP/obyvatel dostala do recese. Příčinou je výrazný propad v zemědělské produkci a jejích vývozech – Austrálii již několik let sužují sucha. Byl také zaznamenán nízký růst výdajů domácností na spotřebu. OECD označila za hlavní ekonomická rizika pro Austrálii jednak ceny za ubytování a zároveň vysokou zadluženost domácností. Tempo růstu zadluženosti domácností ve 4.Q. 2018 kleslo, nicméně kvůli klesajícím cenám za nemovitosti došlo k mírnému snížení majetku domácností. Ceny nemovitostí klesly o 4,5 % v roce 2018 (od jejich vrcholu v září 2017), v Sydney o 9,5 % od července 2017 a v Melbourne o 5,8 % od listopadu 2017. Přesto ceny nemovitostí v těchto městech stále zůstávají o 50 až 60 % vyšší oproti roku 2012. Pokles cen nemovitostí je způsoben zejména sníženou poptávkou z důvodu vysokých cen, snížením zahraničních investic následkem zavedení nového zdanění zahraničních kupců a zvýšenou nabídkou nemovitostí.

Míra nezaměstnanosti se ke konci roku 2018 pohybovala na úrovni 5,0 %, růst mezd dosáhl 2,1 % a již několik let je považován na nedostatečný. Za důvody jsou považovány přechod ekonomiky po těžěbním boomu, klesající zapojení v odborech a neochota firem zvyšovat mzdy. Od 1. července 2018 došlo ke zvýšení minimální hodinové mzdy o 3,5%, tj. na AUD 18,93/hodinu.

Míra inflace se pohybovala kolem  1,9 %, namísto očekávaných 2 %. Maxima dosáhla v 3 . Q (2,1 %). Centrální banka odhaduje růst inflace v následujícím období do roku 2020 mírně nad 2,25 %.

V oblasti monetární politiky Rada centrální banky snížila během roku 2016 úrokovou míru na úroveň 1,5%. Tato výše úrokové sazby zůstala zachována i v roce 2018 a na zasedáních RBA je nadále rozhodováno o jejím ponechání. Dle RBA pomáhá hospodářskému růstu, snižování nezaměstanosti a udržování inflace v mezích inflačního cíle. 

Zpráva IMF z 20. února 2018, která se zabývá vývojem ekonomické situace v Austrálii, uvádí, že Austrálie je stále ještě ve fázi přechodu z ekonomiky zaměřené na těžební boom a s ním spojeného období ekonomického růstu. Ekonomika se ještě plně nevrátila k plné zaměstnanosti a inflace zůstává pod inflačním cílem. Nevyrovnanost trhu s bydlením a vysoké zadlužení domácností se staly zranitelnostmi hospodářského systému. Průměrný růst je nižší od doby finanční krize. Výhledově, současný vysoký růst zaměstnanosti a vyšší výdaje na budování infrastruktury představují podmínky pro akceleraci růstu.

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Státní rozpočet se v Austrálii sestavuje pro fiskální rok od 1.7. do 30.6. Následující porovnání je tedy ponecháno za finanční, nikoliv kalendářní roky.

Státní rozpočet – srovnání za posledních 5 let
 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Příjmy (v mld. AUD)

384

405,3

416,9

433,5

473,75

513,8

Výdaje (v mld. AUD)

420,3

434,6

450,6

459,7

488,58

500,9

Saldo (v mld. AUD)

-36,2

-29,1

-33,7

-29,4

-14,8

7,1

Zdroj: http://www.budget.gov.au/

Australský rozpočet na rozpočtový rok 2019-2020 byl předložen dne 2. dubna 2019.

Zadlužení a rozpočet

 • předložen byl rozpočet s přebytkem 7,1 mld AUD. Rozpočet se dostal do přebytku po více než deseti letech. Čisté zadlužení dosáhne 356 mld AUD (19,2 % HDP) v letech 2018-19, během následujících let by mělo být postupně snižováno – v letech 2020-21 na 16,8 % HDP
 • ve střednědobém horizontu je v letech 2028-29 předpokládáno snížení dluhu na 2,1 % HDP.

Ekonomika

 • HDP poroste z 2,1 % v letech 2016-17 na 3 % v roce 2019-2020
 • obnova důvěry ve finanční system (v návaznosti na zprávu Královské bankovní komise)

Firmy

 • z loňského roku prodloužena možnost okamžitých odpisů majetku do výše 20,000 AUD, podpora malých podniků – snížení daňové zátěžě na 27,5 % pro malé a střední podniky s obratem do 50 mil. AUD a snížení na 25 % v roce 2021-22

Vzdělání

 • pravidelný příspěvek na financování škol – 19,9 mld. pro rok 2019 a až 32,4 mld. AUD v roce 2029
 • 453 mil. AUD na podporu předškolní docházky pro rok 2020
 • 17,7 mld. AUD pro university
 • 30,2mil. AUD pro Local School Community Fund

Životní prostředí

 • 2 mld. AUD k redukci skleníkových plynů – Climate Solution Fund
 • 6,3 mld. AUD na pomoc oblastem postižených suchem
 • 232 mil. AUD na pomoc povodněmi postiženým farmářům v severním Queenslandu

Rodinná politika

 • podpora růstu populace
 • 386 mil. AUD do programu „More Active“ na podporu sportovního vyžití
 • 528 mil. AUD na ochranu handicapovaných osob (ustavení Královské komise k násilí, zneužití, zanedbávání a využívání lidí s handicapem)
 • 284 mil. AUD na asistenci úhrad základních životních nákladů a energií pro ohrožené domácnosti
 • 282 mil. AUD na podporu bydlení pro seniory, 10 000 balíčků domácí péče
 • podpora bezpečného a kvalitního bydlení + 60 mil. AUD na výstavbu rezidenční infrastruktury
 • 18 mil. AUD na přezkoumání zneužívání seniorů (National Plan to Respond to the Abuse of Older Australians)
 • 737 mil. AUD na podporu duševního zdraví, včetně 461 mil. na pomoc mladým Australanům
 • 328 mil. do programu v boji proti domácímu násilí na ženách a dětech (National Plan to Reduce Violence against Women and their Children)
 • 337 mil. AUD na strategii v boji proti drogám (Comprehensive Drug Strategy)

 Zdravotnictví

 • zvýšení financování Medicare o 4,8 mld AUD během příštích 3 let, investice do nových léčebných přípravků až do výše 2,4 mld během dalších 4 let
 • 14,000 dalších balíčků domácí péče pro seniory (součást 5 mld AUD zvýšení péče o seniory během příštích 4 let)
 • zlepšení života válečných veteránů, zpřístupnění zdravotní péče

Daň z příjmu

 • okamžitá daňová úleva pro jedince s nízkým středním příjmem, v letech 2018-19 plné zvýhodnění obdrží 4,9 mil. obyvatel
 • 1 mld. AUD na podporu činnosti Tax Avoidance Taskforce – kontrola odvodu daní nadnárodních společností a velkých podniků

Bezpečnost/zahraniční vztahy

 • kybernetická bezpečnost – posílení zajištění vládních IT systémů

Energetika a obnovitelné zdroje

 • 14,7 mld. investice do projektu Snowy Hydro 2.0  (rozšíření stávající kapacity)
 • studie proveditelnosti zavedení malých rozvodných sítí, které by zabezpečily spolehlivý přísun energie do regionálních oblastí

Investice do infrastruktury ve státech Victoria a NSW

 • 100 mld AUD v rámci federálního infrastrukturního plánu

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Deficit běžného účtu platební bilance se ve 4. Q 2018 snížil o 1,581 mld AUD oproti 3.Q. 2018. Finanční účet v roce 2017-18  vykázal příliv ve výši 54  mld. AUD, deficit kapitálového účtu se zvýšil na úroveň  522  mil. AUD. Čisté zahraniční zadlužení Austrálie bylo ke konci roku 2018 ve výši 1 082,9 mld. AUD.

Platební bilance – srovnání posledních pěti let (v mil. AUD)

 

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Běžný účet

-48 697

– 59 489

-73 589

– 42 414

– 40 683

Kapitálový účet

-355

– 517

-667

-509

-522

Finanční účet

48 456

52 794

75 602

43 770

54 300

Zdroj: Australian Bureau of Statistics  

Devizové rezervy australské centrální banky RBA (v mld. AUD)

Rok k 31. 12.

 

2013

47,97

2014

54,47

2015

56,08

2016

65,83

2017

85,35

2018

64,29

Zdroj: Reserve Bank of Australia

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Činnost bankovního sektoru je upravena zákonem Banking Act 1959. Bankovnictví prošlo od počátku 80. let procesem deregulace a privatizace včetně účasti zahraničních bank.

Finanční trhy jsou regulovány australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia, RBA). Od roku 1992 je liberalizován přístup zahraničních bank, jejichž pobočky tvoří téměř polovinu více než 50 v Austrálii registrovaných bank. Pobočky zahraničních bank se mohou účastnit operací na kapitálovém trhu. Komerční banky poskytují kromě půjček pro podnikatelskou a privátní sféru veškerou škálu služeb včetně pojištění a burzovních operací.

Finanční služby jsou velmi efektivní s pružným platebním systémem a využívající řadu výhod elektronizace včetně praktického systému platebních a úvěrových karet (EFTPOS).

Hlavní komerční banky jsou podle velikosti základního kapitálu National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac a ANZ Banking Group. Čtyři největší banky Austrálie jsou označovány jako „velká čtyřka“. S těmito bankami udržují korespondenční styk hlavní české banky (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank).

Existuje několik menších bank a další finanční instituce, jako jsou družstevní záložny. Mnoho velkých zahraničních bank má v Austrálii zastoupení.

V listopadu 2017 premiér Malcolm Turnbull oznámil ustavení tzv. „královské komise“, která měla vyšetřit dlouhodobě přetrvávající závažná pochybení bankovního sektoru.  4. února 2019 byla po roce vyšetřování vydána závěrečná zpráva o stavu australského bankovního sektoru. 76 doporučení, která jsou součástí závěrečné zprávy, reagují zejména na neetické a nelegální odměňovací pobídky či upřednostňování zisku nad zájmy zákazníků. Výsledek šetření má negativní dopad na reputaci bank (“velká čtyřka”), nicméně zpráva nepřinesly žádné návrhy strukturálních změn. Jediným zřetelným výsledkem je posílení role regulačních orgánů a zřízení fondu odškodnění pro zakázníky.  

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční rok v Austrálii trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

Austrálie má třístupňový systém zdanění a to konkrétně ze strany federace, států a také na lokální úrovni. Federálními daněmi jsou např. daň z příjmu, GST či spotřební daň. Mezi daně vybírané jednotlivými státy patří např. payroll tax, různé stamp duties (např. daň z převodu pozemků) nebo daň z motorvých vozidel. Na lokální úrovni se pak jedná o tzv. rates.

V porovnání s ostatními ekonomikami OECD je daňové zatížení nižší. 

Přímé a nepřímé daně

Stejně jako u většiny států OECD tvoří převážnou část výběru daní daně přímé (64 %). Do této kategorie se řadí daně z příjmů, celkových mezd (payroll) a zisků (profits). Zbývající část výběru daní pochází z nepřímých daní jako je DPH (zde  GST), cla (excise duties, custom duties) a daně z nemovitostí (property tax). V porovnání celkového zdanění příjmu jednotlivců, který zahrnuje daň z příjmu, daň na sociální zabezpečení a daně z celkových mezd, se Austrálie umístila v rámci OECD mezi státy s nejnižšími hodnotami.

Federální fiskální systém

47 % z celkových příjmů tvoří daň z příjmů jednotlivců (personal income tax). Ta v sobě slučuje gross income tax withholding, gross other individuals’ income tax a individuals’ refunds. Další 3 % připadá na superannuation taxes a 1% na fringe benefits payments. 19 % příjmů tvoří příjmy z daní společností (company income) a z petroleum resource rent taxation. 9 % činí daň z nemovitostí. Daň z prodeje (GST) činí 13 %. Zbytkových 8 % zabezpečují cla (excise and customs duties). (Australian Government tax mix).

Daň z příjmu

Jedná se o progresivní daň, která se odvíjí od výše příjmu jednotlivce. Jinému zdanění podléhají rezidenti a nerezidenti.

Sazby daně z příjmu platné pro rok 2018-19 pro australské rezidenty

Příjmy

Daň

0 – $18,200

0

$18,201 – $37,000

19 c za každý 1 $ nad $ 18,200

$37,001 – $90,000

$3,572 plus 32,5 % za každý 1 $ nad $ 37,000

$90,001 – $180,000

$ 20,797 plus 37 % za každý 1 $ nad $  90,000

$180,001 and over

$54,547 plus 45 % za každý 1 $ nad $ 180,000

Výše uvedené sazby jsou v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2018-19. Nezahrnují 2 % daň Medicare.

V následujících letech je počítáno s následujícími daňovými úlevami:

 • osoby s příjmy do výše 90,000 AUD získávají nárok na slevu na dani 530 AUD na následující rok, od roku 2022 slevu ve výši 645 AUD,
 • nový (přídatný) nárok na slevu na dani pro osoby s nízkým a středním příjmem do roku 2022: 200 AUD pro příjmy do 37,000 AUD, 200 AUD + 3 % z příjmu pro příjmy 37 001 – 48 000 AUD, 530 AUD pro příjmy 28 001 – 90 000 AUD, 1,5 % příjmu mínus 530 AUD pro příjmy nad 90,000 AUD,
 • od roku 2022 je navrženo posunutí prahů pro daňové zatížení z příjmu: do 18 200 bez daně, 19 % daň pro příjmy 18,201 – 41,000 AUD ročně, 32,5 % pro příjmy 41,001 – 120 000, 37 % daň pro příjmy 120 001 – 180 000, 45 % daň pro příjmy vyšší jak 180 000.

 DPH (GST)

Jedná se o spotřební daň ve výši 10%, kterou je zatížena většina zboží a služeb a aplikuje se během celého procesu dodávky zboží. Austrálie ji zavedla až v roce 2000. V zemích OECD je to čtvrtá nejnižší sazba (po 5% DPH v Kanadě a Japonsku a 8% ve Švýcarsku).

Zdravotní pojištění (medicare levy)

2 % daň zdanitelného příjmu. Daňová kompenzace (offset) může výjimečně snížit výšku tyto daně. Jedná se o nepovinnou daň pro nerezidenty.

Daň z odvodu do penzijního fondu (superannuation funds taxation)

Do fondu je přispíváno odpočtem z daně z příjmu v hodnotě 9,5%.

Spotřební daň

Spotřební daň (excise duty) na benzín i naftu představuje  41,6 centů za litr, na LPG  13,4 centů za litr. Spotřební daně na alkohol jsou detailně popsány na stránkách Australian Taxation Office, spotřební daně na tabákové výrobky jsou uvedeny na stránkách Australian Taxation Office.

Zdanění příjmů společností (company income taxation)

V porovnání s minulými roky aktuálně platí nová progresivní úprava zdanění příjmů sppolečností.  Celková hodnota této daně je pro malé podniky 27,5 %, pro ostatní 30 % a týká se všech akciových i neakciových společností typu s.r.o. a pod. (incorporated and unincorporated associations). Malé společnosti byly původně  společnosti s příjmem do 25 mil. AUD ročně, dle nové úpravy je od roku 2017-18 stanoven práh ve výši příjmu 50 mil. AUD ročně. V roce 2020-21 by mělo dojít ke snížení sazby pro malé společnosti na 26 %, v letech 2021-22 dále na 25 %. 30 % sazba pro ostatní zůstává.

Zemědělské daně (agricultural levies)

Aktuální nutnost daně si určuje samo odvětví. Získané prostředky směřují do propagace, výzkumu a rozvoje. K výběru daně pak dochází při prvním prodeji primárního výrobce.

Vyrovnávací daň z vína (wine equalisation tax)

Této dani podléhají vína, medovina, cider a saké. Jedná se o daň ad valorem, která představuje 29% z konečné velkoobchodní ceny, ve výjimečných případech dosahuje úrovně 50% maloobchodní ceny. Výrobci mají nárok na rabat z prvních 350 000 AUD zaplacených v dani za rok (částka snížena od 1. července 2018 z 500 000 AUD)

Daň nezletilých osob

Některé příjmy osob do 18 let podléhají vyššímu zdanění. V případě ročního příjmu nepřesahujícího 1 667 AUD není povinností podávat daňové přiznání (tax return).

Daň z luxusních vozidel (luxury car tax)

Od 1. července 2008 je prodej luxusních osobních vozů zatížen 33 % daní. Práh se každý rok mění, na rok 2017-2018 byl  práh pro kategorii „luxusní“ stanoven pro vozidla s ekonomickým provozem na ceně 75 526 AUD, pro ostatní 65 094 AUD. Pro rok 2019-20  vláda zatím práh nestanovila.

Daň z kapitálových zisků (CGT- Capital gains tax)

Jedná se o součást daně z příjmu osob nebo fondů. Mezi zdaňovaný majetek se počítají nemovitosti, podíly, svěřené jednotky (units in a trust or managed investment fund) a splátky (collectables).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Ve světovém měřítku se v roce 2017 umístila Austrálie na  20. místě největšího vývozce zboží a služeb, v případě dovozu je na 22. místě. Čína, USA a Japonsko jsou australskými největšími    partnery ve vzájemném obchodu. Pokud bychom počítali EU, byla by za Čínou.

Obrat zahraničního obchodu Austrálie se v rozpočtovém roce 2018-2019 zvýšil o 16 % na hodnotu 853,449 mld. AUD. Vývoz dosáhl hodnoty 438,406 mld. AUD, dovoz 415,043 mld. AUD. Bilance australského zahraničního obchodu ve fiskálním roce 2018-2019 skončila přebytkem 23 mld. AUD.

Obchodní bilance zboží a služeb za uplynulá období (v mld. AUD)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

327,673

318,737

312,302

 373,240

438,406

Dovoz

336,759

341,303

349,068

362,244

415,043

Obrat

664,432

660,040

661,370

735,484

853,449

Saldo

-9,086

-22,566

-36,766

10,996

23,363

Zdroj: DFAT

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 23.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem