Austrálie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Zřízení vlastního zastoupení je možné formou:

 • založením dceřiné firmy jako australského právního subjektu,
 • pobočky mateřské firmy jako zahraničního subjektu,
 • firemní reprezentace (reprezentační kanceláře), která nemá oprávnění vstupovat do právních závazků.

Podmínky pro založení a závazky (zejména daňové) se dle jednotlivých typů společností liší. Právní rámec zakládání firem je určován zákonem Corporations Law. Registrace ekonomických subjektů je prováděna zásadně u Australian Securities and Investments Commission (www.asic.gov.au).

Firmy jsou povinny používat na veškeré oficiální firemní dokumentaci daňové a registrační číslo zvané Australian Business Number (ABN – tj. obdoba českého IČO a DIČ), které ASIC vydává. V případě pobočky registrované jako cizí společnost obdrží filiálka číslo ARBN – Australian Registered Body Number. Náklady na registraci společnosti činí 463 AUD. Požadavky na založení firmy zahraničním subjektem jsou stejné ve všech státech australské federace a jsou shodné s požadavky kladenými na místní firmy. Po úvodní centrální registraci firmy u ASIC je třeba ještě zaregistrovat obchodní jméno firmy ve všech australských státech, ve kterých bude firma operovat.

V praxi je v Austrálii využíváno několik forem podnikání, jako např.:

 • společnosti s ručením omezeným (společnost vlastníků – Pty. Ltd. nebo společnost veřejná – Ltd.) – jedná se o naprosto převažující formy podnikání,
 • partnerství (partnership), partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
 • podniky jednotlivce (sole proprietors),
 • trusty (trusts),
 • joint ventures.

Pro podnikání zahraniční společnosti lze využít formy dceřiné společnosti nebo pobočky, pro neobchodní činnost i reprezentační kanceláře. Zahraniční firmy však většinou upřednostňují založení dceřiné společnosti, která má výhodu místního právního subjektu. Založení filiálky jako zahraničního subjektu je z důvodu formálních požadavků na předkládání veškeré účetní dokumentace mateřské firmy v anglickém jazyce z praktického hlediska pro český subjekt nevýhodné. Naopak určitou výhodou této formy je skutečnost, že filiálka nemusí zaměstnávat australského residenta jako jednatele firmy.

Joint ventures, jako forma společného podnikání několika subjektů včetně zahraničních, jsou obvyklou formou účasti na společném projektu po určitou dobu. Z právního hlediska je posuzována tato forma jako partnerství (partnership) na základě partnerské smlouvy.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Z hlediska českých exportních firem mohou být pro podporu prodeje na australském trhu využity následující druhy propagační činnosti:

 • inzerce a publikování v denním a odborném tisku (The Australian, The Financial Review, The Sydney Morning Herald, Sun Herald  + velké množství odborných časopisů vydávaných či aspoň distribuovaných v Austrálii)
 • účast na specializovaných výstavách, a to zejména prostřednictvím australského dovozce nebo v rámci oficiální účasti ČR
 • akce public relations
 • odborné semináře a prezentace.

Pro běžnou akviziční činnost však doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce používaných tištěných propagačních materiálů, výročních zpráv apod. včetně jazykové správnosti ověřené rodilým mluvčím. Je třeba klást velký důraz na preciznost zpracování, správné používání odborných anglických výrazů a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na webových stránkách.

 

V roce 2017 byla podpořena účast českých firem z oblasti strojírenství a energetiky na veletrhu Manufacturing Week a IMARC v Melbourne. V roce 2019 se představily v rámci české expozice na prestižním veletrhu letecké a obranné techniky Avalon 4 české firmy.

Obecně můžeme účast českých firem na velkých profesně zaměřených veletrzích doporučit jako vhodnou formu propagace a případného kontaktu s distributory při vstupu na australský trh, ač náklady na pronájem výstavní plochy jsou v Austrálii velmi vysoké. Podrobný kalendář veletrhů a konferencí je k dispozici na webových stránkách Generálního konzulátu v Sydney.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obchodní spory nejsou v Austrálii příliš častým jevem, což vyplývá z relativně vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. V zájmu předcházení pozdějším nedorozuměním je dobré  při uzavírání obchodních smluv nezapomenout na klauzuli, podle obchodního práva které země se případný spor bude řešit. Australské subjekty však v naprosté většině případů vyžadují řízení smlouvy australským právem.

U aktérů komerčních sporů v Austrálii bývá před soudní cestou dávána přednost řešení obchodních sporů cestou mimosoudní. Spory lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím obchodní arbitráže při Australian Centre for International Commercial Arbitration (www.acica.org.au).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Obchodní styk je určován britskými a americkými zvyklostmi. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost všeobecných světových a případně místních reálií, komunikační schopnosti, profesionální přístup. V obchodním styku je národnostní rozmanitost australského obyvatelstva výhodou, neboť zástupci zahraničních firem jsou přijímáni bez jakýchkoliv předsudků a výchozí pozici pro jednání mají všichni v zásadě stejnou.

Hlavními rysy obchodního jednání jsou konkrétnost a přímočarost. Závěry jednání je zvykem písemně potvrdit, přičemž dohodnuté závěry se plní. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné naplánovat a sjednat předem. Nejsou časté tzv. zdvořilostní návštěvy bez konkrétního obsahu, dává se přednost intenzívním a kratším jednáním. Vizitky se vyměňují bez zvláštního rituálu, spíše pro informaci a ne vždy je mají jednající k dispozici. Australané preferují jednodušší, graficky střídmé vizitky s výrazným a většinou barevně odlišeným logem. Výměna drobných dárků mezi jednajícími stranami je spíše výjimkou. Velmi brzy po seznámení se s protistranou přecházejí Australané k oslovování křestním jménem, což platí i o následné obchodní korespondenci. Důvěru australských partnerů lze získat poměrně lehce, neboť vycházejí z předpokladu, že dlouhodobý obchodní vztah by měl být výhodný pro obě strany. V případě nepoctivého jednání však lze jejich důvěru také stejně lehce a většinou definitivně ztratit.

I přes neformální způsob života se v obchodním styku vyžaduje společenské oblečení, při některých zvláště významných společenských příležitostech je předepsán smoking. Toto však neplatí mimo velká města, venkovské oblasti se vyznačují velkou neformálností.

Státní svátky

Státní svátky jsou jednak federální, jednak každý stát dodržuje své vlastní. Doporučujeme před cestou zkontrolovat na portálu australské vlády

 

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá délka pracovního týdne je mezi 35 – 40 hodinami. Základní pracovní doba začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Banky a pošty jsou otevřeny od 9.30 – 16.00 hod. (v pátek do 17.00 hod.), vybrané hlavní pošty jsou otevřeny v sobotu 9.00 – 12.00 hod.

Prodejní doba je 9.00 – 17.30 hod., ve čtvrtek do 20.00 hod., v sobotu 9.00 – 16.00 hod. Některé větší obchody s potravinami jsou otevřeny včetně soboty a neděle 9.00 – 24.00 hod., vybrané obchody (typu českých večerek) jsou otevřeny 24 hodin denně. Ceny základních potravin se pohybují zhruba na úrovni cenové hladiny západoevropských zemí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR platný minimálně 6 měsíců  od plánovaného data odjezdu z Austrálie a platné australské vízum.

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země. Letenka musí být zakoupena jako „balíček“ a ne jednotlivě.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

O australská turistická víza lze žádat:

 1. prostřednictvím internetu;
 2. prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR;
 3. prostřednictvím australského velvyslanectví ve Vídni.

ad 1) Podání žádosti a udělení víza probíhají prostřednictvím internetu.

Systém pro elektronické udělování víz se nazývá „eVisitors“. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou:

 • turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie
 • pas žadatele musí být vydán Českou republikou
 • žadatel musí žádost podávat mimo území Austrálie
 • žadatel musí být v dobrém zdravotním stavu (nesmí mít tuberkulózu)
 • žadatel musí mít čistý trestní rejstřík

Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku, přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.

Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně několika dní.

Turistické vízum neopravňuje k pracovní činnosti. Za elektronická podání žádosti o australská turistická víza a krátkodobá víza za účelem obchodu se neplatí žádný poplatek.

Informace o podmínkách prodlužování australských víz lze nalézt na webových stránkách.

Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.

Veškeré informace jsou k dispozici na: border.gov.au

Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na homeaffairs.gov

Registrace, přihlašovací povinnost

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu na letišti. Úředník Ministerstva pro imigraci registruje návštěvníky po vyplnění formuláře „Incoming Passenger Card“, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky. Všechny potraviny (v syrovém i konzervovaném stavu) jsou cestující povinni deklarovat; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že karanténní kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fyto-sanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty od 200 do několika tisíc australských dolarů. Karanténní prohlídky s hrozbou sankcí se uskutečňují i při překročení hranic mezi australskými státy, resp. při vstupu do některých ovocnářských oblastí.

Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových látek. Zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100 ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky platí pouze u přepravy léčiv nutných na cestu a výrobků pro malé děti.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Za účelem řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou čeští občané používat jak mezinárodní řidičský průkaz, tak i český řidičský průkaz s překladem po celou dobu svého turistického pobytu. Na silnicích je omezená cestovní rychlost, a to na 50 km/h – 60 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a 110 km/h na speciálně značených rychlostních komunikacích. Limity se v jednotlivých státech a městských čtvrtích liší. Bezpečnostní pásy jsou povinné i na zadních sedadlech automobilu. Přestupky cizinců nejsou dopravní policií tolerovány a jsou vymáhány i na dálku.

Cizinci opouštějící Austrálii mají nárok na vrácení daně ze zboží a služeb (Goods and Services Tax – GST) ve výši 10%. Podmínkou je, že zboží musí být v celkové hodnotě větší než 200,- AUD a musí být zakoupeno v jednom obchodě, ne dříve než 30 dnů před odjezdem z Austrálie. Dále musí být zakoupené zboží zabaleno jako příruční zavazadlo, neboť přepážky pro vrácení GST jsou umístěny na mezinárodních letištích až za prostorem pro odbavení zavazadel. Při vyřizování žádosti je nutné předložit daňový doklad a vlastní zboží ke kontrole.

Vrácenou daň lze obdržet několika způsoby:

 • v hotovosti v AUD přímo na letišti,
 • šekem vystaveným na AUD a zaslaným na adresu příjemce,
 • šekem vystaveným na libovolnou zahraniční měnu a zaslaným na adresu příjemce,
 • bankovním převodem v AUD na určený účet u australské banky, nebo
 • připsáním v AUD na kreditní účet příjemce (pouze VISA, MasterCard, American Express nebo Diners Club).

Kompletní podrobnou informaci o tomto systému lze získat na internetové adrese customs.gov

Austrálie nepatří k zemím s vysokou kriminalitou. Je však třeba věnovat pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávat v autě či bez dozoru. Při pobytu ve velkých městech je vhodné zejména v nočních hodinách dbát zvýšené opatrnosti v některých čtvrtích (např. Redfern či Kings Cross v Sydney).

Z hlediska plánování obchodních cest je dobré pamatovat na skutečnost, že roční období jsou v Austrálii přesně opačně než na severní polokouli (léto je v období měsíců prosinec – únor, zima v období měsíců červen – srpen). Australané si své dovolené vybírají většinou v období hlavních školních prázdnin, tedy v době od 15. prosince do 31. ledna. Z tohoto důvodu se pro služební cesty zásadně nedoporučuje období prosinec/leden, kdy má většina firem prázdninový provoz a bývá velmi složité domluvit obchodní schůzku.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Velvyslanectví České republiky v Canbeře (ZÚ Canberra)
Ing. Tomáš Dub, velvyslanec
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit
O’Malley, ACT 2606
Australia
tel: +61-2-6290 1386
fax: +61-2-6290 0006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz 
web: www.mzv.cz/canberra

působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát Samoa, Šalomounovy ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy

konzulární obvod: Teritorium australského hlavního města (ACT)

Generální konzulát České republiky v Sydney
Ing. Hana Flanderová, generální konzulka
obchodní oddělení
JUDr. Tomáš Kára, konzul
Consulate General of the Czech Republic
169 Military Road
Dover Heights NSW 2030
Australia
tel: +61-2-9581 0111
fax: +61-2-9371 9635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz 
web: www.mzv.cz/sydney

Honorární konzuláty ČR v Austrálii 
Victoria

dočasně uzavřen, plánuje se znovuotevření

Západní Austrálie
Ing. Zdeněk Cihelka
Honorary Consul of the Czech Republic
27 Virgilia Street 
Duncraig, PERTH WA 6023
telefon: +61 8 9246 7102
fax: +61 8 9246 7016

Tasmánie
Milena Mills
Honorary Consul of the Czech Republic
46 Horizon Drive
Sorell, TAS 7172
telefon: +61 3 62693859
fax: +61 3 62693859
e-mail: hobart@honorary.mzv.cz

Queensland
Francis Edward CARROLL
Honorary Consul of the Czech Republic
Shop 6 „Wishard Square“, 290 Newnham Road
QLD 4122 Wishard 
PO BOX 6007
telefon: +61 7 3343 9522
fax: +61 7 3343 4299
e-mail: brisbane@honorary.mzv.cz

Jižní Austrálie
Vera Marie Holt
Honorary Consul of the Czech Republic
68A Marlborough Street, Malvern SA 061
SA 5061 Adelaide
telefon: +61882716220
e-mail: adelaide@honorary.mzv.cz

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

MZV ČR
odbor Asie
Loretánské nám.5
11800 Praha 1

MPO – Odbor mimoevropských zemí
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Pracoviště – Politických vězňů 20
Czech Trade Sydney
Mgr. Alice Fibigrová
Vedoucí zahraniční kanceláře

22. patro, Suite 2201, Tower Two Westfield Bondi Junction, 101 Grafton Street, Bondi Junction
NSW 2022, Sydney
Telefon: +61 9089 7605
Mobil: + 61 474 135 224
Skype: ZKSydney
E-mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz  
Web: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/australie-a-oceanie/australie

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Národní směrové číslo (country code) Austrálie je +61.

Existují čtyři oblastní směrová čísla (area codes):            

 • 2 – Nový Jižní Wales (hlavní město Sydney), ACT (Canberra)
 • 3 – Victoria (hlavní město Melbourne), Tasmánie (hlavní město Hobart)
 • 7 – Queensland (hlavní město Brisbane)
 • 8 – Jižní Austrálie (hlavní město Adelaide), Západní Austrálie (hlavní město Perth), Severní teritorium (hlavní město Darwin)

Celá telefonní síť v zemi využívá osmimístných místních telefonních čísel. 

Důležitá telefonní čísla:

 • policie-tísňové volání – 000  bez poplatku
 • záchranná služba – 000  bez poplatku
 • hasiči – 000  bez poplatku.
 • policie v běžném styku (mimo tísňové volání) -131 444
 • Informace o telefonních číslech: 1223

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Austrálie patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví úzkostlivě střeží a dodržují. Za ochranu práv duševního vlastnictví je v Austrálii zodpovědný úřad pro duševní vlastnictví. Úřad se zabývá jak ochranou patentovou, tak i ochranou obchodních značek, designu výrobků nebo šlechtitelských práv. Bližší informace je možné získat na http://www.ipaustralia.gov.au/.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Austrálie je členem WTO od 1. ledna 1995. 

V rámci WTO Austrálie v roce 2019 přistoupila k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA). Dohoda v účinnost pro Austrálii vstupuje dne 5. května 2019. Dohoda umožňuje lepší přístup k veřejným zakázkám. Přímá účast zahraniční firmy na tendru byla dosud velmi složitá a bez zapojení místního partnera téměř nemožná. Preferenci při výběru mají australské a novozélandské firmy, resp. zboží vyrobené v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Vládních tendrů v Austrálii je často možné se účastnit víceméně pouze prostřednictvím místních dovozců a distributorů, jen zřídkakdy přímo. S aplikací GPA dohody lze očekávat zlepšení situace na trhu veřejných zakázek. 

Od 1. března 2017 platí také další přísnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek na federální úrovni (Commonwealth Procurement Rules). Tato pravidla dále zpřísňují regulační mechanismy týkající se pracovních podmínek, zdraví, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Vyžadováno je také plnění australských standardů a novinkou jsou i paragrafy, které vyžadují posuzování účastníků tendrů s hodnotou vyšší než 4/7,5 (u staveb) mil. AUD z hlediska „širšího ekonomického benefitu“, tj. přínosu pro AU ekonomiku nad rámec zadávaného tendru.

Všechny federální státní zakázky administrované Minsterstvem financí (AusTender) jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu na www.tenders.gov.au. Tendry jednotlivých států  a teritorií jsou vyhlašovány místními vládami. Korektnost tendrového řízení je dána vnitřním nařízením federální vlády (Commonwealth Procurement Guidelines). Austrálie patří k zemím s nejnižší korupcí na světě. Zřejmě proto mají vládní úředníci poměrně vysokou rozhodovací pravomoc. Hlavním kritériem je dosažení dodávky služeb nebo zboží od schopného dodavatele, který zaručí dodání v příslušné kvalitě za akceptovatelnou cenu (value for money policy). Nejnižší cena tedy ještě nemusí být zárukou získání vládní zakázky.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci domácího průmyslu a vládních institucí zejména v klíčových zakázkách, jako je oblast dodávek vojenského materiálu. Nákupy federálního ministerstva obrany jsou vedeny snahou dlouhodobým zapojením australských firem do výzkumu, vývoje a výroby zařízení pro určitý projekt.  

Přehled základních internetových adres pro tendry:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 23.5. 2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem