Austrálie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Z hlediska českých vývozních podniků je nejdůležitějším subjektem dovozce a distributor na úrovni velkoobchodu. Vlastní prodejní technika a marketingové praktiky na vnitřním trhu jsou většinou přenechány místním maloobchodním subjektům. Vzhledem ke geografické rozlehlosti země a relativní samostatnosti jednotlivých států je třeba volit importéra se zastoupením ve většině australských států a nejlépe zároveň i na Novém Zélandu. Pouze dovoz prostřednictvím významnějších a v oboru zavedených firem přináší dlouhodobé výsledky.

Poněkud jiná je situace u zboží investičního charakteru a strojírenských komponentů. Nedostatečně zajištěná servisní síť, nepružné a nepravidelné dodávky náhradních dílů a nedostatečné reference z vyspělých světových trhů jsou hlavními limitujícími faktory českých firem ve vývozu strojírenské produkce. Pro nejvýznamnější australské firmy ve zpracovatelském nebo těžebním průmyslu připadají v úvahu pouze dodávky od předkvalifikovaných firem se světovými referencemi. Rovněž inženýrské firmy zahrnou do užšího výboru potenciálních dodavatelů pouze osvědčené a investorem schválené dodavatele zařízení a komponentů. Je dobré zaměřit se i na tradice. Československou stojní výrobu si mnozí Australané stále vybavují jako kvalitní.

Základním prvkem úspěšného vývozu na australský trh je vhodný dovozce a distributor. Vzhledem k relativně vysokým obchodním nákladům požadují dovozci/distributoři většinou exkluzivní zastupitelskou smlouvu. Významnější a trvalejší obrat je docilován pouze u těch položek, které jsou realizovány zavedeným místním zástupcem. Při výběru partnera je nutno zvažovat zejména postavení dovozce na trhu, jeho odběratelskou síť a kontakty a zastoupení v ostatních australských státech. 

Studie World Bank Doing Business 2017 umístila Austrálii na 14. příčce na světě v seznamu zemí, které mají nejpřátelštější obchodní prostředí a nejméně náročné regulace. K započetí vlastního podnikání typu společnosti s ručením omezeným jsou zapotřebí pouze dva dny, je  nutné podstoupit dvě administrativní procedury a mít k dispozici 1 % průměrného ročního příjmu na osobu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od 1.7. 2018 je v Austrálii povinné označení původu pro prodávané potraviny. Po dvouletém přechodném období tak vstupuje v platnost nařízení „The Country of Origin Food Labeling Information Standard 2016“. Podrobnější informace lze nalézt na Ministerstvu obchodu, inovací a vědy.

Dovozy nejsou kvantitativně omezeny, licenční režim byl postupně počátkem 90. let zrušen. Poslední kvantitativní omezení platilo do roku 1994 (na dovoz sýrů). Omezení dovozu se týká pouze zboží ohrožujícího zdraví, bezpečnost nebo morální úroveň obyvatelstva. Dovoz zdravotních pomůcek, léčiv, farmaceutických výrobků a preparátů podléhá souhlasu ministerstva zdravotnictví. Zvláštní povolení se vyžaduje též při dovozu zbraní, radioaktivních materiálů, zboží obsahující olovo a u výrobků vyrobených z materiálů z ohrožených druhů živočichů nebo rostlin. Australané si chrání svůj potravinářský trh. Např. pro dovoz masných výrobků platí striktní podmínky týkající se tepelného zpracování.

Australské Ministerstvo zemědělství, vody a životního prostředí se zájmem na facilitaci obchodu po dobu trvání pandemie COVID-19 zavedlo dočasné opatření, kdy bude od 3.4.2020 do 1.7.2020 uznávat elektronické dovozní certifikáty pro fytosanitární a zvířecí produkty. Nové opatření vychází vstříc exportérům zahradnických plodů,  řezaných květin, rostlin a rostlinných produktů, stejně jako zvířecích produktů do Austrálie, pro které mohou být certifikáty v papírové podobě obtížně dosažitelné z důvodu výpadků v mezinárodní dopravě a doručovatelských službách. Department of Agriculture, Water and Environment of Australia oznámil platnost tohoto dočasného opatření do 1.7. 2020 s možností prodloužení. Více informací je možno nalézt přímo na stránkách Department of Agriculture, Water and Environment of Australia.

U řady výrobků se vyžaduje schválení vhodnosti výrobku pro všeobecnou spotřebu na základě zákona o ochraně spotřebitele, a to před zahájením vlastního dovozu do země. Dále jsou vyžadovány atesty spotřebního zboží, které musí odpovídat místním spotřebitelským standardům. Zajištění těchto zkoušek při zavedení dovozu výrobku je časově a finančně velmi náročné. U spotřebního zboží platí, že na obalu musí být v anglickém jazyce vyznačen název a stručný popis zboží, země jeho původu a kontaktní údaje australské dovozní firmy.

Devizová kontrola byla zrušena v roce 1983. Transfery devizových prostředků jsou volné. Při dovozu a vývozu valut nad částku 10 000 AUD v cestovním styku je stanovena oznamovací povinnost u celních orgánů. Taktéž transakce v hotovosti nad hodnotu 10 000 AUD a všechny podezřelé transakce musí být ohlášeny finančními ústavy agentuře Financial Transaction Reports Agency.

Austrálie uplatňuje antidumpingová opatření v případě, že hrozí materiální újma místnímu výrobci nebo je ohroženo založení místního průmyslu v daném oboru u produktů, jejichž dovozní cena je nižší než běžná cena v zemi původu. Australský podnik může svou stížnost hlásit anti-dumpingové komisi, která má 155 dní na vyšetřování, své doporučení pak předkládá ministrovi průmyslu a inovací. V roce 2015 se antidumpingové opatření řešilo v souvislosti s dovozem novinového papíru z Francie, švédské oceli nebo konzervovaných rajčat z Itálie.

Celní správa se zabývá dohledem nad dodržováním autorských práv a ochranou registrovaných obchodních značek. Intelektuální vlastnictví je v Austrálii chráněno několika zákony (Patents Act 1952, Designs Act 1906) a mezinárodními úmluvami, jejichž je Austrálie členem (World Intellectual Property Organization, Paris Convention for Protection of Industrial Property, Patent Cooperation Treaty a další).

Austrálie kontroluje export strategických druhů zboží, zejména pak zbraní a surovin dvojího užití. Kontrola je řízena federálním ministerstvem obrany na základě systému tzv. Customs Prohibited Exports Regulation. Licence k vývozu vydává oddělení ministerstva zvané Strategic Policy and Operations Branch a za finální dodržování těchto pravidel je odpovědná australská celní správa.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení vlastního zastoupení je možné formou:

 • založením dceřiné firmy jako australského právního subjektu,
 • pobočky mateřské firmy jako zahraničního subjektu,
 • firemní reprezentace (reprezentační kanceláře), která nemá oprávnění vstupovat do právních závazků.

Podmínky pro založení a závazky (zejména daňové) se dle jednotlivých typů společností liší. Právní rámec zakládání firem je určován zákonem Corporations Law. Registrace ekonomických subjektů je prováděna zásadně u Australian Securities and Investments Commission (www.asic.gov.au).

Firmy jsou povinny používat na veškeré oficiální firemní dokumentaci daňové a registrační číslo zvané Australian Business Number (ABN – tj. obdoba českého IČO a DIČ), které ASIC vydává. V případě pobočky registrované jako cizí společnost obdrží filiálka číslo ARBN – Australian Registered Body Number. Náklady na registraci společnosti činí 463 AUD. Požadavky na založení firmy zahraničním subjektem jsou stejné ve všech státech australské federace a jsou shodné s požadavky kladenými na místní firmy. Po úvodní centrální registraci firmy u ASIC je třeba ještě zaregistrovat obchodní jméno firmy ve všech australských státech, ve kterých bude firma operovat.

V praxi je v Austrálii využíváno několik forem podnikání, jako např.:

 • společnosti s ručením omezeným (společnost vlastníků – Pty. Ltd. nebo společnost veřejná – Ltd.) – jedná se o naprosto převažující formy podnikání,
 • partnerství (partnership), partnerství s omezeným ručením (limited partnership),
 • podniky jednotlivce (sole proprietors),
 • trusty (trusts),
 • joint ventures.

Pro podnikání zahraniční společnosti lze využít formy dceřiné společnosti nebo pobočky, pro neobchodní činnost i reprezentační kanceláře. Zahraniční firmy však většinou upřednostňují založení dceřiné společnosti, která má výhodu místního právního subjektu. Založení filiálky jako zahraničního subjektu je z důvodu formálních požadavků na předkládání veškeré účetní dokumentace mateřské firmy v anglickém jazyce z praktického hlediska pro český subjekt nevýhodné. Naopak určitou výhodou této formy je skutečnost, že filiálka nemusí zaměstnávat australského residenta jako jednatele firmy.

Joint ventures, jako forma společného podnikání několika subjektů včetně zahraničních, jsou obvyklou formou účasti na společném projektu po určitou dobu. Z právního hlediska je posuzována tato forma jako partnerství (partnership) na základě partnerské smlouvy.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Z hlediska českých firem doporučujeme využít zejména účast na specilizovaných výstavách, a to ideálně opakovaně. Účast na velkých profesně zaměřených veletrzích považujeme za vhodnou formu propagace a kontaktu s distributory při vstupu na australský trh, ačkoliv náklady na pronájem výstavní plochy jsou v Austrálii velmi vysoké. Podrobný kalendář veletrhů a konferencí je k dispozici na webových stránkách Generálního konzulátu v Sydney.

Doporučujeme věnovat velkou pozornost formální stránce veškerých propagačních materiálů, zejména jazykové správnosti ověřené rodilým mluvčím. Je třeba klást velký důraz na preciznost zpracování, správné používání odborných anglických výrazů a pravidelnou aktualizaci uveřejňovaných údajů na webových stránkách.

V roce 2019 se představily v rámci české expozice na prestižním veletrhu letecké a obranné techniky Avalon 4 české firmy. V roce 2017 byla podpořena účast českých firem z oblasti strojírenství a energetiky na veletrhu Manufacturing Week a IMARC v Melbourne.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Austrálie patří mezi země, které ochranu práv duševního vlastnictví úzkostlivě střeží a dodržují. Za ochranu práv duševního vlastnictví je v Austrálii zodpovědný úřad pro duševní vlastnictví. Úřad se zabývá jak ochranou patentovou, tak i ochranou obchodních značek, designu výrobků nebo šlechtitelských práv. Bližší informace je možné získat na http://www.ipaustralia.gov.au/.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Austrálie je členem WTO od 1. ledna 1995. 

V rámci WTO Austrálie v roce 2019 přistoupila k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement – GPA). Dohoda v účinnost pro Austrálii vstoupila dne 5. května 2019. Dohoda umožňuje lepší přístup k veřejným zakázkám. Přímá účast zahraniční firmy na tendru byla dosud velmi složitá a bez zapojení místního partnera téměř nemožná. Preferenci při výběru mají australské a novozélandské firmy, resp. zboží vyrobené v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Vládních tendrů v Austrálii je často možné se účastnit víceméně pouze prostřednictvím místních dovozců a distributorů, jen zřídkakdy přímo. S aplikací GPA dohody lze očekávat zlepšení situace na trhu veřejných zakázek. 

Od 1. března 2017 platí také další přísnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek na federální úrovni (Commonwealth Procurement Rules). Tato pravidla dále zpřísňují regulační mechanismy týkající se pracovních podmínek, zdraví, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Vyžadováno je také plnění australských standardů a novinkou jsou i paragrafy, které vyžadují posuzování účastníků tendrů s hodnotou vyšší než 4/7,5 (u staveb) mil. AUD z hlediska „širšího ekonomického benefitu“, tj. přínosu pro AU ekonomiku nad rámec zadávaného tendru.

Všechny federální státní zakázky administrované Minsterstvem financí jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu na www.tenders.gov.au. Tendry jednotlivých států  a teritorií jsou vyhlašovány místními vládami. Korektnost tendrového řízení je dána vnitřním nařízením federální vlády (Commonwealth Procurement Guidelines). Austrálie patří k zemím s nejnižší korupcí na světě. Zřejmě proto mají vládní úředníci poměrně vysokou rozhodovací pravomoc. Hlavním kritériem je dosažení dodávky služeb nebo zboží od schopného dodavatele, který zaručí dodání v příslušné kvalitě za akceptovatelnou cenu (value for money policy). Nejnižší cena tedy ještě nemusí být zárukou získání vládní zakázky.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci domácího průmyslu a vládních institucí zejména v klíčových zakázkách, jako je oblast dodávek vojenského materiálu. Nákupy federálního ministerstva obrany jsou vedeny snahou dlouhodobým zapojením australských firem do výzkumu, vývoje a výroby zařízení pro určitý projekt.  

Přehled základních internetových adres pro tendry:

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní spory nejsou v Austrálii příliš častým jevem, což vyplývá z relativně vysoké korektnosti a solidnosti obchodních vztahů. V zájmu předcházení pozdějším nedorozuměním je dobré  při uzavírání obchodních smluv nezapomenout na klauzuli, podle obchodního práva které země se případný spor bude řešit. Australské subjekty však v naprosté většině případů vyžadují řízení smlouvy australským právem.

U aktérů komerčních sporů v Austrálii bývá před soudní cestou dávána přednost řešení obchodních sporů cestou mimosoudní. Spory lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím obchodní arbitráže při Australian Centre for International Commercial Arbitration (www.acica.org.au).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obchodní styk je určován britskými a americkými zvyklostmi. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost všeobecných světových a případně místních reálií, komunikační schopnosti, profesionální přístup. V obchodním styku je národnostní rozmanitost australského obyvatelstva výhodou, neboť zástupci zahraničních firem jsou přijímáni bez jakýchkoliv předsudků a výchozí pozici pro jednání mají všichni v zásadě stejnou.

Hlavními rysy obchodního jednání jsou konkrétnost a přímočarost. Závěry jednání je zvykem písemně potvrdit, přičemž dohodnuté závěry se plní. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné naplánovat a sjednat předem. Nejsou časté tzv. zdvořilostní návštěvy bez konkrétního obsahu, dává se přednost intenzívním a kratším jednáním. Vizitky se vyměňují bez zvláštního rituálu, spíše pro informaci a ne vždy je mají jednající k dispozici. Australané preferují jednodušší, graficky střídmé vizitky s výrazným a většinou barevně odlišeným logem. Výměna drobných dárků mezi jednajícími stranami je spíše výjimkou. Velmi brzy po seznámení se s protistranou přecházejí Australané k oslovování křestním jménem, což platí i o následné obchodní korespondenci. Důvěru australských partnerů lze získat poměrně lehce, neboť vycházejí z předpokladu, že dlouhodobý obchodní vztah by měl být výhodný pro obě strany. V případě nepoctivého jednání však lze jejich důvěru také stejně lehce a většinou definitivně ztratit.

I přes neformální způsob života se v obchodním styku vyžaduje společenské oblečení, při některých zvláště významných společenských příležitostech je předepsán smoking. Toto však neplatí mimo velká města, venkovské oblasti se vyznačují velkou neformálností.

Státní svátky

Státní svátky jsou jednak federální, jednak každý stát dodržuje své vlastní. Doporučujeme před cestou zkontrolovat na portálu australské vlády

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá délka pracovního týdne je mezi 35 – 40 hodinami. Základní pracovní doba začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Banky a pošty jsou otevřeny od 9.30 – 16.00 hod. (v pátek do 17.00 hod.), vybrané hlavní pošty jsou otevřeny v sobotu 9.00 – 12.00 hod.

Prodejní doba je 9.00 – 17.30 hod., ve čtvrtek do 20.00 hod., v sobotu 9.00 – 16.00 hod. Některé větší obchody s potravinami jsou otevřeny včetně soboty a neděle 9.00 – 24.00 hod., vybrané obchody (typu českých večerek) jsou otevřeny 24 hodin denně. Ceny základních potravin se pohybují zhruba na úrovni cenové hladiny západoevropských zemí.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vzhledem k pandemii COVID není možné do Austrálie přicestovat (stav k 5.5. 2020) s výjimkou australských občanů a držitelů povolení k trvalému pobytu. Doporučujeme sledovat situaci na webových stránkách australské Immigration.

Níže uvedené informace jsou obecně platné informace nezohledňující mimořádná opatření z důvodu pandemie COVID-19.

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie a platné australské vízum.

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země. Letenka musí být zakoupena jako „balíček“ a ne jednotlivě.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

O australská turistická víza lze žádat:

 1. prostřednictvím internetu;
 2. prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR;
 3. prostřednictvím australského velvyslanectví ve Vídni.

ad 1) Podání žádosti a udělení víza probíhají prostřednictvím internetu.

Systém pro elektronické udělování víz se nazývá „eVisitors“. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou:

 • turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie
 • pas žadatele musí být vydán Českou republikou
 • žadatel musí žádost podávat mimo území Austrálie
 • žadatel musí být v dobrém zdravotním stavu (nesmí mít tuberkulózu)
 • žadatel musí mít čistý trestní rejstřík

Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku, přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.

Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně několika dní.

Turistické vízum neopravňuje k pracovní činnosti. Za elektronická podání žádosti o australská turistická víza a krátkodobá víza za účelem obchodu se neplatí žádný poplatek.

Informace o podmínkách prodlužování australských víz lze nalézt na webových stránkách.

Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.

Veškeré informace jsou k dispozici na: border.gov.au

Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na homeaffairs.gov

Registrace, přihlašovací povinnost

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu na letišti. Úředník Ministerstva pro imigraci registruje návštěvníky po vyplnění formuláře „Incoming Passenger Card“, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky. Všechny potraviny (v syrovém i konzervovaném stavu) jsou cestující povinni deklarovat; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že karanténní kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fyto-sanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty od 200 do několika tisíc australských dolarů. Karanténní prohlídky s hrozbou sankcí se uskutečňují i při překročení hranic mezi australskými státy, resp. při vstupu do některých ovocnářských oblastí.

Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových látek. Zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100 ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky platí pouze u přepravy léčiv nutných na cestu a výrobků pro malé děti.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Za účelem řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou čeští občané používat jak mezinárodní řidičský průkaz, tak i český řidičský průkaz s překladem po celou dobu svého turistického pobytu. Na silnicích je omezená cestovní rychlost, a to na 50 km/h – 60 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a 110 km/h na speciálně značených rychlostních komunikacích. Limity se v jednotlivých státech a městských čtvrtích liší. Bezpečnostní pásy jsou povinné i na zadních sedadlech automobilu. Přestupky cizinců nejsou dopravní policií tolerovány a jsou vymáhány i na dálku.

Cizinci opouštějící Austrálii mají nárok na vrácení daně ze zboží a služeb (Goods and Services Tax – GST) ve výši 10%. Podmínkou je, že zboží musí být v celkové hodnotě větší než 200,- AUD a musí být zakoupeno v jednom obchodě, ne dříve než 30 dnů před odjezdem z Austrálie. Dále musí být zakoupené zboží zabaleno jako příruční zavazadlo, neboť přepážky pro vrácení GST jsou umístěny na mezinárodních letištích až za prostorem pro odbavení zavazadel. Při vyřizování žádosti je nutné předložit daňový doklad a vlastní zboží ke kontrole.

Vrácenou daň lze obdržet několika způsoby:

 • v hotovosti v AUD přímo na letišti,
 • šekem vystaveným na AUD a zaslaným na adresu příjemce,
 • šekem vystaveným na libovolnou zahraniční měnu a zaslaným na adresu příjemce,
 • bankovním převodem v AUD na určený účet u australské banky, nebo
 • připsáním v AUD na kreditní účet příjemce (pouze VISA, MasterCard, American Express nebo Diners Club).

Kompletní podrobnou informaci o tomto systému lze získat na internetové adrese customs.gov

Austrálie nepatří k zemím s vysokou kriminalitou. Je však třeba věnovat pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávat v autě či bez dozoru. Při pobytu ve velkých městech je vhodné zejména v nočních hodinách dbát zvýšené opatrnosti v některých čtvrtích (např. Redfern či Kings Cross v Sydney).

Z hlediska plánování obchodních cest je dobré pamatovat na skutečnost, že roční období jsou v Austrálii přesně opačně než na severní polokouli (léto je v období měsíců prosinec – únor, zima v období měsíců červen – srpen). Australané si své dovolené vybírají většinou v období hlavních školních prázdnin, tedy v době od 15. prosince do 31. ledna. Z tohoto důvodu se pro služební cesty zásadně nedoporučuje období prosinec/leden, kdy má většina firem prázdninový provoz a bývá velmi složité domluvit obchodní schůzku.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů ČR v Austrálii:

 • studenti, kteří jsou v Austrálii na studentských vízech, si mohou vyřídit pracovní povolení na 40 hodin po dobu 14 dnů
 • dále lze získat pracovní povolení přes tzv. sponsorship visa. Australská vláda od března 2018 zrušila kategorii Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457 visa) a nahradila ji zcela novou kategorií Temporary Skill Shortage (TSS). Zpřísnila přitom podmínky pro vydání tohoto druhu víza a také zvýšila poplatky.
 • veškeré další informace jsou k dispozici na webu https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/457-abolition-replacement

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Austrálii je na vysoké úrovni, tomu odpovídají i ceny za zdravotní péči. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí cca 60–100 AUD, za návštěvu odborného lékaře cca 150–200 AUD, za antibiotika cca 20 AUD za balení, za 1 den pobytu v nemocnici od 500 AUD výše, za RTG 120 a více AUD. Uzavření cestovního zdravotního pojištění před cestou je nutnost.

Zdravotní pojištění cizinců v Austrálii je možno uzavřít pouze u soukromé zdravotní pojišťovny. Jedná se o zvýšené náklady na zahraničního pracovníka a otázku zdravotního pojištění se doporučuje projednat se zaměstnavatelem v rámci sjednávání pracovního kontraktu.

Austrálie nepatří mezi zdravotně riziková teritoria, zvláštní očkování není nutné. Austrálie je zemí s vysokým výskytem rakoviny kůže, doporučuje se zvýšená ochrana pokožky a očí před slunečním zářením.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Generálním konzulátem ČR v Sydney (Austrálie) ke dni 13.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem