Autorské právoIV. Obsah autorského práva

Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Zatímco práva osobnostní jsou spojena s osobou autora, tj. jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát, výkon práv majetkových lze smlouvou udělit i jiné osobě.

Osobnostní práva

Výlučná osobnostní práva autora jsou spojena s osobou autora, autor je za svého života nemůže převést ani se jich jinak vzdát a smrtí autora tato práva zanikají.

Mezi osobnostní práva autora patří:

 • právo rozhodnout o zveřejnění díla,
 • právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé,
 • právo na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla,
 • právo odstoupit od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, jestliže autorovo dosud nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny autorovy oprávněné zájmy,
 • právo před vydáním díla v přiměřené lhůtě provést drobné tvůrčí změny díla.

Postmortální ochrana osobnostních práv

Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu. Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní.

Ochrany podle autorského zákona se po smrti autora může domáhat kterákoli z osob blízkých (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel či partner a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou autor utrpěl, důvodně pociťovaly jako újmu vlastní), a to i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Ochrany podle autorského zákona se může domáhat rovněž právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce.

Majetková práva

Majetkovým právem autora je právo dílo užít v původní nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu práva užít dílo.

Poskytnutím oprávnění dílo užít jiné osobě však majetkové právo autora nezaniká, je pouze povinen strpět užití díla jinou osobou v rozsahu stanoveném v licenční smlouvě.

Autorský zákon obsahuje demonstrativní výčet způsobů užití díla. Právem dílo užít je:

 • právo na rozmnožování díla,
 • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na sdělování díla veřejnosti, zejména:
  • právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla,
  • právo na vysílání díla rozhlasem či televizí,
  • právo na přenos rozhlasového nebo televizního díla,
  • právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.

Rozmnožování díla

Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho částí, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.

Autorský zákon uvádí jako příklad forem rozmnožování autorského díla rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, zvukově-obrazové, elektronické (jak analogové, tak digitální) nebo rozmnoženiny stavbou architektonického díla či v jiné trojrozměrné formě..

Rozšiřování díla

Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

Pronájem díla

Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Základním znakem pronájmu je tedy získání jakéhokoli prospěchu.

Půjčování díla

Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti, nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Na rozdíl od pronájmu je tedy půjčování zpřístupňování díla, které nevede k hospodářskému či jinému prospěchu.

Vystavování díla

Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním zhlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla, zejména díla výtvarného, fotografického, kartografického, architektonického včetně díla urbanistického a díla užitého umění.

Sdělování díla veřejnosti

Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, a to zejména počítačovou nebo jinou sítí.

Sdělování díla veřejnosti zahrnuje:

 • živé provozování díla a jeho přenos,
 • provozování díla ze záznamu a jeho přenos,
 • vysílání díla rozhlasem nebo televizí,
 • přenos rozhlasového nebo televizního vysílání díla,
 • provozování rozhlasového či televizního vysílání.

Jiná majetková práva

Vedle práva dílo užít náleží k majetkovým právům autora také právo na odměnu při opětném prodeji originálu, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu a právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu či rozmnoženiny díla.

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu je právem autora na odměnu v případech, kdy je originál díla uměleckého, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván za kupní cenu, která činí 1 500 EUR a více, a jestliže se takového prodeje jako prodávající, kupující nebo zprostředkovatel účastní provozovatel galerie, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly.

Originálem díla uměleckého se rozumí výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláž, socha, rytina, litografie či jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika, sklo a autorský šperk, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným umělcem, nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla.

Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé. Právo na odměnu při opětovném prodeji originálu se nevztahuje na díla architektonická vyjádřená stavbou, díla užitého umění, nesplňují-li znaky originálu uměleckého díla, a rukopisy skladatelů a spisovatelů.

Výše odměny při opětném prodeji originálu

 • 4 % z části kupní ceny do 50 000 EUR,
 • 3 % z části kupní ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
 • 1 % z části kupní ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
 • 0,5 % z části kupní ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
 • 0,25 % z části kupní ceny nad 500 000 EUR.

Celková výše odměny při opětném prodeji originálu však nesmí přesáhnout 12 500 EUR. Právo na odměnu při opětném prodeji originálu se nevztahuje na první opětný prodej, pokud prodávající získal originál uměleckého díla přímo od autora méně než tři roky před opětným prodejem a kupní cena originálu díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR.

Správcem práva na odměnu při opětném prodeji originálu je kolektivní správce, kterým je například občanské sdružení GESTOR – ochranný svaz autorský nebo OOA-S, ochranná organizace autorská.

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu

V souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby má autor nárok na dodatečnou odměnu, kterou jsou povinni odvádět:

 • výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů,
 • výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin,
 • výrobce, dovozce nebo příjemce nenahraných nosičů záznamů,
 • dopravce nebo zasílatel, pokud na žádost příslušného kolektivního správce nesdělí údaje potřebné pro určení totožnosti výrobce, dovozce nebo příjemce,
 • poskytovatel rozmnožovacích služeb, pokud jde o tiskové rozmnoženiny, který tuto službu poskytuje za úplatu.

V případě pořizování rozmnoženin však zákon rozlišuje mezi rozmnožováním na papír a rozmnožováním na podkladě záznamů. Zatímco rozmnožování pomocí přístroje k zhotovení tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad je možné nejen pro osobní potřebu fyzické osoby, ale i pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, rozmnožování na podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu je možné jen pro osobní potřebu fyzické osoby.

Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla není odměnou za skutečné zhotovení rozmnoženiny, nýbrž odměnou za možnost zhotovení rozmnoženiny. Správcem práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby je kolektivní správce, kterým je Ochranný svaz autorský – OSA.

Osoby povinné odvádět odměnu za rozmnožování díla jsou povinny předkládat příslušnému kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí, nejpozději však do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny. Jde zejména o druh a počet prodaných, dovezených nebo přijatých přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů, přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů, jakož i o celkovém počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu.

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu

Pokud autor poskytne licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu, vzniká mu vůči osobě, která bude takto zaznamenané dílo pronajímat, právo na přiměřenou odměnu.

Trvání majetkových práv

Majetková práva, není-li stanoveno jinak, trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Ohledně majetkových práv dále platí následující:

 • bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil,
 • majetková práva k dílům anonymním a pseudonymním trvá 70 let od oprávněného zveřejnění díla,
 • doba trvání majetkových práv k dílu audiovizuálnímu se počítá od smrti poslední z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby vytvořené pro audiovizuální dílo.
 • doba trvání majetkových práv k hudebnímu dílu s textem (zejména hudební píseň) nebo k hudebně dramatickému dílu (např. muzikál), byla-li obě díla vytvořena pro účely užití ve spojení, končí, i když nejde o dílo spoluautorů, 70 let od smrti posledního přeživšího z následujících osob: autor textu a autor hudebního díla,
 • doba trvání majetkových práv osiřelých děl trvá dle svého charakteru obdobně,
 • majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu; byl-li však v průběhu této doby oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti
  • a) jiný než zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve, nebo
  • b) zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve.

Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání. Tedy pokud např. jeden ze spoluautorů literárního díla zemřel v dubnu 1998 a druhý v červenci 2001, počítá se doba trvání majetkových práv od 1. ledna 2002.

Obsah práv autora
Osobnostní práva Majetková práva
 • právo rozhodnout o zveřejnění díla
 • právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, jakým způsobem má být autorství uvedeno
 • právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně díla
 • právo autora na odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení
 • právo provést drobné tvůrčí změny díla před jeho vydáním
 • právo dílo užít, kterým se rozumí:
  • právo na rozmnožování díla,
  • právo na rozšiřování, pronájem, půjčování a vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  • právo na sdělování díla veřejnosti, zejména
  • právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla
  • právo na vysílání díla rozhlasem či televizí
  • právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla
  • právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla
 • právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého
 • právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby

V. Výjimky a omezení autorského práva

Jak již bylo výše uvedeno, právo dílo užít je výlučným majetkovým právem autora a k užití díla třetí osobou je nutný autorův souhlas. Pro uplatnění výjimek a omezení se vždy uplatní tzv. třístupňový test, tedy výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze:

 • ve zvláštních případech stanovených autorským zákonem, a
 • pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití, a
 • pokud užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

Dle autorského zákona lze autorské dílo bez souhlasu autora užít:

 • pokud autor díla zemřel před více než 70 lety,
 • v rámci volného užití,
 • v rámci tzv. zákonné licence.

Volná užití

Za užití díla ve smyslu autorského zákona se nepovažuje užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

POZOR! To však neplatí, pokud jde o rozmnoženinu počítačového programu či elektronické databáze, rozmnoženinu či napodobeninu díla architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu.

Je-li pro vlastní potřebu zhotovena rozmnoženina nebo napodobenina výtvarného díla, musí být jako taková vždy zřetelně označena.

Pokud jde o tiskové rozmnoženiny, do práva autorského nezasahuje

 • fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
 • ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
 • ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,

zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, a pokud řádně a včas zaplatí odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu.

Uvedená výjimka se nevztahuje na případy vydaných notových záznamů díla hudebního či hudebně dramatického, tj. ani pro osobní potřebu fyzické osoby, ani pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nelze zhotovit tiskovou rozmnoženinu vydaného notového záznamu díla hudebního či hudebně dramatického!

Zákonné licence

Autorský zákon upravuje několik tzv. zákonných licencí, v jejichž rámci lze dílo užít bez svolení autora a bez placení autorské odměny. Jedná se o následující případy:

 • citace,
 • propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje,
 • užití díla umístěného na veřejném prostranství,
 • úřední a zpravodajská licence,
 • užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního,
 • omezení práva autorského k dílu soubornému,
 • knihovní licence,
 • licence pro určitá užití osiřelého díla,
 • licence pro zdravotně postižené,
 • licence pro dočasné rozmnoženiny,
 • licence pro fotografickou podobiznu,
 • nepodstatné vedlejší užití díla,
 • licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým,
 • licence pro sociální zařízení,
 • licence pro společné domovní antény,
 • licence pro karikaturu a parodii,
 • užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby