Autorské právoX. Zvláštní právo pořizovatele databáze

Databází se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.

Pořizovatelem databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany, náleží pořizovateli databáze zvláštní právo k databázi, jehož obsahem je právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.

Zvláštní právo pořizovatele databáze je převoditelné a trvá 15 let od pořízení databáze.

XI. Kolektivní správa práv

Autorský zákon upravuje vedle problematiky autorského práva a práv souvisejících s právem autorským také otázku kolektivní správy práv.

Kolektivní správou se rozumí zastupování většího počtu osob, jimž přísluší:

 • majetkové právo autorské nebo majetkové právo související s právem autorským,
 • ze zákona oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu, nebo
 • ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného pro celou dobu trvání majetkových práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci

k jejich společnému prospěchu, a to při výkonu jejich majetkových práv ke zveřejněným nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, pokud jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

Účelem kolektivní správy je tedy kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu, výrobce zvukově obrazového záznamu a vysílatele a umožnění uvedení předmětů těchto práv na veřejnost.

Práva povinně kolektivně spravovaná

Povinně kolektivně spravovanými právy jsou:

 • právo na odměnu za:
  • užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání;
  • užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání;
  • zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu;
  • zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí přístroje na zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby;
  • opětný prodej originálu díla uměleckého;
  • půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla;
 • právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam;
 • právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání děl, živě vysílaných uměleckých výkonů a uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový nebo na zvukově obrazový záznam s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním účelům, a dále právo na užití přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům; a dále s výjimkou případů, kdy právo na přenos vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho vlastní práva nebo o práva, která vykonává na základě licenční smlouvy uzavřené s nositelem práv;
 • právo na roční doplňkovou odměnu.

Kolektivní správce

Kolektivní správu práv vykonávají kolektivní správci, tj. právnické osoby, kterým ministerstvo kultury udělilo oprávnění k výkonu kolektivní správy.

V současnosti jsou to tyto organizace:

 • OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
 • DILIA – divadelní a literární, audiovizuální agentura
 • INTEGRAM – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
 • Občanské sdružení GESTOR – ochranný svaz autorský
 • OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
 • OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů

XII. Zdanění autorských honorářů

Jestliže příjmy z autorských honorářů od jednoho plátce nepřesáhnou za jeden kalendářní měsíc 10 000 Kč, uplatní se na ně 15% srážková daň a plátce musí zároveň platit zdravotní pojištění. Pokud příjmy od jednoho plátce přesáhnou 10 000 Kč za měsíc, není částka zdaňována srážkovou daní, ale uplatňuje se nákladový paušál ve výši 40 %. Zároveň musí příjemce zaplatit kromě zdravotního i sociální pojištění.

Mezi příjmy dle autorského zákon patří příjmy z:

 • práv autora k jeho autorskému dílu,
 • práv související s právem autorským, tj. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, práva rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv a práva nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,
 • práva pořizovatele k jím pořízené databázi.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby