Bahamy: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na Bahamách není vybudována síť obchodních zástupců a distributorů, exportní obchodní případy se realizují na bázi internetových kontaktů a ad hoc. ZÚ nemá informace, že by existoval smluvní zástupce některého z českých dodavatelských podniků a ani tradiční dodavatel zemědělských produktů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Velká část vládních příjmů plyne z celních poplatků, zejména z dovozů. Nařízení upravující dovoz jsou z tohoto důvodu značně komplexní.  Obecně však Bahamy uplatňují liberální obchodní politiku. Neplatí žádné specifické zákony upravující zahraniční obchod.

Bahamské vývozy do EU požívají výhod vyplývajících z Loméských dohod.

Pokud jde o dovoz, na Bahamách nejsou dovozní kvóty, pouze ochranné clo uplatňované na některé druhy zemědělských výrobků v sezóně. Pro většinu dovozů je potřeba pouze povolení devizové kontroly k zaplacení předmětného zboží. Hrací automaty a střelné zbraně nemohou být dovezeny bez dovozní licence. Stejně tak je zakázán dovoz infikovaného dobytka, zkaženého masa apod. Neexistují žádná dovozní omezení s ohledem na zemi původu. Pro účely klasifikace dovozu a cla platí zákon z r. 1988 Harmonized Commodity Description and Coding System.

Clo se stanovuje na základě bahamských nařízení. Obecně, clo ad valorem na dovážené zboží je 35 %, oblečení 25 % a spodní prádlo 15 %. Pro celní účely hodnota zahrnuje cenu zboží, náklady na přepravu, pojištění (CIF) a další poplatky spojené s dovozem. Na některé druhy dováženého zboží, jako např. tabák je clo 160 %, kulečníkové stoly 100 %, automobily 45-75 %, součástky a náhradní díly do aut 50 %, cigarety obsahující tabák 210 %. Jiné zboží pro změnu má nižší tarif, jako např. sýry 10 %, těstoviny 10 %. U potravin se vedle cla platí i kolková daň 2 %. Na nejpopulárnější turistické artikly není žádná daň, jako např. na porcelán, sklo, šperky, kůže a kožené zboží, alkohol, parfémy, fotografické přístroje a vybavení a hodinky.

Na základě různých nařízení na podporu investic, zejména v oblasti dovozu stavebních materiálů a vybavení, je možné uplatňovat vynětí z celní povinnosti. Jednotlivé oblasti upravuje bahamské zákonodárství (viz The Industries Encouragement Act, The Tariff Act, The Hotels Encouragement Act, The Free Trade Zone Act, The Spirits and Beer Manufacturers Act a The Agricultural Manufacturers Act http://laws.bahamas.gov.bs/cms)

Poplatky a daně uplatňované Celní správou:

 • Daň z odjezdu – každá osoba starší 6 let opouštějící přístav – 15 USD
 • Daň z jízdného – z každé jízdenky osoby cestující do zahraničního přístavu
 • Přístavní cla
 • Kolková daň
 • Celní poplatky – od 0 % do 210%, v průměru 30-35 %
 • Nástupní poplatky – 150/300 USD za loď
 • Spotřební daň – aktuálně uplatňovaná na alkohol, pivo a slad
 • Poplatky za vývoz raků, lastur a dalších mořských plodů – 03-0,8/libru
 • Přistávací poplatky
 • Poplatky z kontejneru – 50 USD

Na Bahamy je zakázán dovoz následujícího zboží:

 • maso, ovoce, zelenina a další věci určené, nicméně nevhodné pro lidskou spotřebu
 • nevhodné či obscénní tisky, kresby, fotografie, knihy, litografie, atd.
 • podvodní zbraně
 • zboží s imitujícím designem měny používané na Bahamách či jinde
 • kopie děl s ohledem na autorská práva s nimi spojená, pokud na to majitel práv specificky upozornil.

Omezení dovozu se týkají následujícího zboží:

 • zboží dovezené za účelem podnikání – nutno předložit povolení k podnikání
 • výbušniny, ohňostroje, střelné zbraně – třeba speciální povolení Policie
 • vlečná vozidla či karavany užívané pro obývání, kanceláře, dílny a další účely – povolení ministra

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Předpisy upravující založení společnosti jsou The Companies Act z r. 1992, The Business Names Act, The Banks and Trust Companies Regulation Act, The Insurance Act a The International Business Companies Act. (viz http://laws.bahamas.gov.bs/cms/).

Pro zapsání společnosti na Bahamách je třeba předložení záznamu o společnosti Všeobecnému rejstříku. Tento záznam je třeba nechat podepsat minimálně dvěma osobami a jedním svědkem. Svědek musí podepsat a vykonat místopřísežné prohlášení v tomto směru. Smluvní strana, která není residentem Bahamského společenství či jeho zástupce, musí získat povolení od devizové kontroly. Takové povolení není obtížné získat. S vyplněním záznamu o společnosti je třeba zaplatit poplatek 300 USD. Tento zápis stanoví jméno společnosti a autorizovaný objem kapitálu.

Pro zahraniční společnosti platí rovněž The Companies Act a musí rovněž Všeobecnému rejstříku předložit doklady o založení společnosti s ověřenými razítky. Nejčastější formou registrace pro daňové účely je nicméně mezinárodní obchodní společnost (IBC), což upravuje The International Business Companies Act. IBC je možno registrovat do 24 hodin, v urgentních případech proces trvá pouhých 20 minut, elektronický způsob registrace byl zaveden v únoru 2003. Není nutný minimální kapitál. Na Bahamách je v současné době registrováno na 155 tisíc IBC. Poplatek u IBC činí 330 USD při základním jmění do 50 tisíc USD a 1 000 USD nad tuto částku.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Bahamách jsou limitovány malou rozlohou, geografickou roztříštěností a přítomností ekonomických subjektů především z USA, které již tradičně trh marketingově zpracovávají a mají vytvořenou nejkvalitnější informační databázi. Trh nemá žádná specifika, uzance a požadavky na propagační akce. Marketingová politika není příliš odlišná od běžné praxe v okolních zemích Karibiku.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bahamy jsou signatářem WIPO úmluvy od ledna 1977, Pařížské úmluvy (průmyslová práva) od července 1973 a Bernské úmluvy (Literární a umělecká díla) od července 1973.

Ve WTO jsou Bahamy zatím pouze pozorovatelem.

V rámci národní legislativy platí zákony – Industrial Property Act z r.1965 a jeho doplnění z r. 1975, The Trade Marks Act, The Copyright Act z r. 1997 (viz http://laws.bahamas.gov.bs/cms/).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Stejně jako v okolních malých ostrovních státech v Karibiku, ani na Bahamách není režim centrálního zadávání veřejných zakázek upraven zákonem, nýbrž se odehrává formou volného nabídkového řízení národních a hlavně mezinárodních firem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit hrozící soudní spory smírčím řízením a vyhnout se arbitrážím.

Je třeba dbát na řádné komerční zajištění dodávek z ČR, zejména u nových klientů a prekontraktuální výběr nejvhodnějších a bonitních partnerů. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném zajištění návratnosti pohledávek nehrozí větší nebezpečí finanční ztráty nebo nedobytnosti pohledávky. Trh je politicky stabilní, neexistují signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politicko-ekonomických změnách, které by mohly postihnout subjekty zahraničního obchodu. Doporučuje se také využívání služeb bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností k získávání důvěryhodných a kvalitních informací o partnerovi.

Platební morálka místních partnerů je díky dlouholetému a tradičnímu působení partnerů z USA, jakožto největších investorů v zemi, obecně hodnocena jako dobrá. Mezinárodní ratingové agentury hodnotí trh jako spolehlivý a solidní s dobrou platební morálkou.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obchodníci nosí formální a konzervativní stylové oblečení, nošení kalhotových kostýmů u žen v klasickém stylu je přijatelné.

Úřední jazyk: angličtina

Státní svátky:  

 • Nový rok
 • Good Friday (Velký pátek)
 • Easter (Velikonoce)
 • Whit Monday (7 týdnů po velikonocích)
 • Labour Day (první pátek v červnu)
 • Independence Day – 10. července – Den nezávislosti (1973)
 • Emancipation Day (první pondělí v srpnu)
 • Discovery Day – 12. října
 • Vánoce – 25. a 26. prosince
 • svátky, které připadnou na sobotu či neděli, se obvykle nahrazují v pátek či pondělí

Pracovní doba:

 • ministerstva a podniky: po – pá: 9:00 – 16:00
 • obchody: po – so: 10:00 – 17:00 až 18:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Baham, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na Bahamy bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výkonu výdělečné činnosti.

Pro zodpovězení dotazů týkajících se aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Baham jsou příslušné bahamské orgány. Pro Českou republiku je to Vysoká komise Bahamského společenství v Londýně:

High Commission of the Commonwealth of The Bahamas

Tel.: +44 (0)20 7408 4488
E-mail: information@bahamashclondon.net 

Na Bahamách nepůsobí honorární konzul zastupující ČR.

Bahamy jsou považovány za relativně bezpečnou zemi se standardní úrovní běžné kriminality.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Investor chystající se podnikat na Bahamách musí Bahamskému investičnímu úřadu (The Bahamas Investment Authority) předložit návrh, který zahrnuje chystaný počet přijetí bahamských i nebahamských zaměstnanců. Nebahamští zaměstnanci potřebují pro zaměstnání na Bahamách pracovní povolení. Podnikatelé si mohou snížit procento z poplatků z obchodní licence za každého bahamského zaměstnance přijatého na HPP během daného roku, a to až do počtu 10 zaměstnanců. Snížení se liší od 3 % za zaměstnance po 5 %, v závislosti na velikosti a ziskovosti daného podnikání. Pracovní povolení se udělují nebahamským státním občanům rychle za předpokladu, že toto místo nemůže být obsazeno občanem Baham. Poplatky za pracovní povolení se liší od 250 USD za pracovníka v zemědělství po 7 500 USD za pozici ve vyšším managementu.

Na Bahamách neexistuje legislativa upravující minimálním mzdu. Podmínky zaměstnávání upravuje Fair Labour Standards Act.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro občany ČR není smluvně upravena.

Existují dvě státní nemocnice, na ostrově New Providence/Nassau a na Grand Bahama. Státní kliniky jsou k dispozici na New Providence, Grand Bahama a Out Islands. Zdravotní péči je nutno hradit. Za tímto účelem na Bahamách působí místní i mezinárodní pojišťovací společnosti.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem