Bangladéš: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Pomoc v orientaci na trhu mohou poskytnout obchodní komory, např. Bangladéšská federace obchodních a průmyslových komor (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, FBCCI) nebo Dhaka Chamber of Commerce and Industry,  které může být nápomocná při analýze obchodních příležitostí. Před jejich kontaktováním je vhodné věc koordinovat se ZÚ Dillí nebo přímo konzultovat s Honorárním konzulátem ČR v Dháce.

 

Jako v jiných asijských zemích, tak i v Bangladéši je třeba do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta, který rozumí místnímu trhu a má nezbytné konexe. Pro uzavření obchodu je nezbytný osobní styk, Bangladéšané nejsou zvyklí uzavírat obchody na dálku. Vyjednávání je poměrně zdlouhavé, většinou je třeba několika obchodních jednání, kdy dojde k navázání „přátelského vztahu“. Obchodní jednání bývají delší, než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod. Důležitým (pozitivním) faktorem jsou dárky, které si Bangladéšané rádi vyměňují (např. sladkosti, suvenýry z cizích zemí), a jejich potenciální partneři by proto měli této skutečnosti věnovat pozornost.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vláda Bangladéše provádí politiku tržně orientované ekonomiky. Podporuje dovozy určené k rozvoji klíčových odvětví průmyslu. Kontrola dovozu se projevuje v rozdílné úrovni výše cel a v uplatňování dodatečného cla u některých výrobků. Na druhé straně osvobozuje od DPH výrobky a služby, na jejichž rozvoji má zájem. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Daňový systém.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální a hlavně sledují cíl urychlit modernizaci země. Navíc Bangladéš má jen malou výrobní základnu a většinu výrobků musí dovážet. Dovozní politika sleduje zjednodušení celních tarifů, potlačení dovozů luxusního zboží zavedením zvláštní vyšší sazby, zjednodušení dovozů moderních technologií a umožnění výhodných dovozů pro exportně orientovaná odvětví průmyslu a dovozů kvalitního vybavení pro zdravotnická zařízení.

V souladu s dohodami WTO vláda provedla nezbytné změny v celním zákoně z roku 1969 a formulovala pravidla pro zahájení šetření a uložení cla na antidumpingová, vyrovnávací a ochranná opatření.

Tarify zůstávají hlavním nástrojem obchodní politiky Bangladéše. Celní plán je zveřejněn na začátku každého rozpočtového roku a je považován za nedílnou součást celního zákona z roku 1969. Celní sazby lze nalézt na stránkách bangladéšského celního úřadu:

http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/

 

Celní zákon Bangladéše také stanoví Alternativní řešení sporů (ADR).

 

Celkově možno konstatovat, že bangladéšská ekonomika patří mezi poměrně otevřené ekonomiky, trh je relativně dobře zásoben (ve velkých městech) také zbožím z dovozu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K otevření kanceláře  (Liaison Office) je třeba získat povolení Board of Investment, které poskytuje poradenské služby, postará se o výběr umístění a poskytne informace o postupu při zakládání firmy. Veškeré informace včetně příslušných formulářů jsou přehledně zpracovány na webových stranách www.boi.gov.bd.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Při propagaci výrobků je možno využívat internetu, i když jeho rozšíření ještě není dokonalé. Bangladéští partneři ocení tištěné materiály (v angličtině).

Informace o výstavách a veletrzích v Bangladéši je možno nalézt na webových stránkách Export Promotion Bureau www.epb.gov.bd, na webech bangladéšského ministerstva obchodu, http://www.mincom.gov.bd/ nebo na stránkách Board of Investment, www.boi.gov.bd či na webech obchodních a průmyslových komor, jako je  http://www.fbcci-bd.org/fbcci.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bangladéš je členem WTO ve skupině nejméně rozvinutých zemí. Jeho zákonodárství na ochranu duševního vlastnictví není plně kompatibilní se zákony vyspělých zemí.

V září 2017 meziministerská schůzka rozhodla o připojení Bangladéše ke Smlouvě o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT), mezinárodní smlouvě spravované Světovou organizací duševního vlastnictví zahrnující 145 smluvních zemí. PCT je jednou ze tří smluv o ochraně práv duševního vlastnictví. Vláda zároveň přijala iniciativy vedoucí k tomu, aby se stávající zákony o právech duševního vlastnictví (PDV) přizpůsobily ochraně místních inovací, vynálezů a výtvorů.  Podle Asociace softwarových a informačních služeb v Bangladéši (BASIS)  zákon o autorských právech z roku 2005 a patentový zákon z roku 2011 nejsou dostatečné k zajištění ochrany inovací, vynálezů a výtvorů. Stávající zákony o ochraně duševního vlastnictví musí být aktualizovány a pozměněny.

 

V oblasti práv duševního vlastnictví vláda přijala iniciativy, jejichž cílem je změnit a zavést nové právní předpisy v souladu se Smlouvou TRIPS. Národní politika duševního vlastnictví 2018 byla již schválena kabinetem. Navrhovaný celní zákon z roku 2018 rovněž obsahuje ustanovení o kontrole, zabavení a zadržování zásilek padělaného nebo pirátského zboží.

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia ministerstva průmyslu (Ministry of Industries, Department of Patents and Designs) a ministerstva pro kulturní záležitosti (Ministry of Cultural Affairs, Copyright Office).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

 

Informace o nově vypsaných veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách EU v Dhace https://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh_en a dalších stránkách:

http://www.globaltenders.com/government-tenders-bangladesh.php

http://www.tendersinfo.com/global-bangladesh-tenders.php

http://www.alltender.com/

http://www.tenderbazar.com/

www.dpp.gov.bd/bgpress/index.php/document/tenders/139

 

ZÚ Dillí zasílá informace o tendrech pravidelně Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Využívání místních soudů se nedoporučuje pro vysokou korupci a pomalost. Naprosto nejdůležitější podmínkou pro působení v teritoriu je navázat spolupráci s místním kvalitním konzultantem. Při sjednávání kontraktu se doporučuje dohodnout platbu neodvolatelným, potvrzeným akreditivem.

 

Problémy mohou vyplývat především ze špatně dohodnutých platebních podmínek, a to zvláště u nových, neznámých firem. Při navazování nových obchodních kontaktů je nutno pečlivě zvažovat pozvání k jednáním do České republiky. Je třeba zvážit, zda je skutečně nutné, aby na osobní inspekci nově nakupovaného výrobku přicestovalo do ČR několik bangladéšských „ředitelů“. Český partner si musí ohodnotit důležitost kontraktu a nutnost takové návštěvy. Každopádně se osvědčuje vyžádat si od bangladéšského partnera konkrétní obchodní údaje a reference na jeho předchozí obchodní činnost.

 

Potenciálním rizikem je politická a bezpečnostní situace v Bangladéši. Překážky v podnikání a investování v Bangladéši kladou především časté výpadky elektřiny vedoucí k zastavení výroby, špatná infrastruktura, korupce, nepředvídatelné výkyvy cen a časté celonárodní stávky (tzv. hartály), které narušují obchodní plány.

 

V praxi bude ale většina problémů souviset se specifiky místního (rozvojového) trhu. Je nutno počítat se zaměstnáváním místního konzultanta, který pomůže překonat byrokratické překážky.

Některé zahraniční firmy v poslední době ukončily svou činnost v zemi a stěžovaly si na obtížnou vymahatelnost kontraktů, byrokracii a nepružný soudní systém. Případné investice doporučujeme realizovat ve zvláštních exportních zónách, viz výše.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů.

 

Smlouvání v obchodech je běžnou záležitostí, v některých místech je dokonce nutné, neboť požadované ceny často několikanásobně přesahují skutečnou hodnotu zboží. Místní trhy jsou otevřeny 7 dní v týdnu, obvykle od 10 hodin do cca 21 hodin.

 

Státní svátky v r. 2020

 01.01.

Nový rok

21.02.

Den mučedníků & Den bengálského jazyka – Shahid Dibash (Language Martyrs‘ Day)

17.03.

Bangabandhu Day

26.03.

Den nezávislosti

09.04.

Shab-e-Barat

14.04.

Bengálský Nový rok

01.05.

Svátek práce

07.05.

Budha Purmina/Vesak

20.05.

Night of Destiny

22.05.

Jumatul Bidah

24.05

Eid-ul-Fitr

25.05.

Eid-al-Fitr Holiday

26.05.

Eid-al-Fitr Holiday

31.07.

Eid-ul-Azha

01.08

Eid-ul-Azha Holiday  

02.08

Eid-ul-Adha Holiday

11.08.

Janmashtami

15.08.

National Mourning Day

29.08.

Ashura

25.10.

Durga Puja

29.10.

Maulud Nabi (narozeniny Proroka)

16.12.

Den vítězství

25.12.

Vánoce

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Bangladéš nemá v ČR vlastní zastupitelský úřad, pro ČR je přiakreditován jeho úřad v SRN a pro některé úkony a informace lze využít i bangladéšské velvyslanectví v rakouské Vídni.

Velvyslanectví Bangladéšské lidové republiky:

Dovestrasse 1, 10587 Berlin

Telefon: 004930-398 97 50

Fax: 004930-3989 7510

E-mail:info@bangladeshembassy.de

Web: www.bangladeshembassy.de

 

Pokud cestujete do Bangladéše z Indie, je možné požádat o vydání víza na ZÚ Bangladéše v Novém Dillí: http://www.bdhcdelhi.org/

Vízum do Bangladéše je možno získat na velvyslanectví Bangladéše v cizině nebo po příjezdu na letišti za poplatek 40 EUR nebo 50 USD zpravidla na dobu 1 měsíce. Na vydání víza po příletu není právní nárok, doporučujeme proto opatřit vízum před cestou.

 

Do Bangladéše je možné vstoupit jak po zemi, tak letecky.

 

Přihlašovací povinnost neexistuje, kromě případů, že občan hodlá v Bangladéši zůstat i po skončení platnosti uděleného víza. V takovém případě je nutno se zaregistrovat u „Foreigners Registration Office, 30 New (Outer) Circular Road, Dhaka“.

 

Žádosti o prodloužení víza přijímá po předchozí registraci „Immigration and Passport Office, Shantinagar Road, Dhaka (tel. 008802/401539), a to denně v 8 hodin ráno (kromě pátku) zpravidla na dobu 1 měsíce.

 

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů. Ženám se doporučuje volné oblečení zakrývající kolena a ramena, nedoporučuje se nošení šortek, sukní nad kolena nebo tílek.

 

Ve větších městech hrozí drobná pouliční kriminalita, podvody, kapesní krádeže. Doporučuje se nepřijímat žádné jídlo ani nápoje od neznámých lidí. Je nutné bedlivě střežit peníze a cestovní pas. Většina obyvatelstva ve větších městech hovoří alespoň částečně anglicky.

 

Bangladéš je muslimskou zemí s politicky velmi aktivním obyvatelstvem. Časté jsou protestní stávky, které někdy přecházejí do násilností, při nichž se anonymní dav může obrátit i proti cizincům. Doporučuje se vyhýbat se většímu shluku lidí, veřejným shromážděním, být patřičně oblečen, nekonzumovat veřejně alkohol. Není vhodné pouštět se do náboženských diskusí s místními obyvateli. Cizincům se doporučuje sledovat místní tisk a vyhýbat se oblastem, kde demonstrace probíhají.

 

V Bangladéši existují území, kam je přístup cizincům zakázán nebo se nedoporučuje. Je vhodné se vždy před cestou informovat na aktuální stav.

 

V jihovýchodní části země se nachází oblast Chittagong Hill Tracts, kde může být pohyb omezen dle aktuálních nařízení místních úřadů. Při cestě do této oblasti je třeba se informovat u místních úřadů a případně si vyřídit potřebná povolení.

 

Omezený pohyb je i v oblasti Cox’s Bazar, kde se v současné době nachází několik uprchlických táborů, ve kterých se nachází přibližně 750 000 rohingských uprchlíků ze sousedního Myanmaru. 

Vhodná doba pro cestování je od října do dubna. Nedoporučuje se cestovat od května do září, neboť je období dešťů, které může přinést záplavy, tornáda a s tím spojené výpadky proudu a další komplikace.

 

Blíže viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/banglades/cestovani/index.html.

 

Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie koronaviru jsou výše popsané vízové procedury pozměněny. Aktuální informace lze najít na https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/banglades.html

 

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Bangladéši je omezeno zaměstnávání cizinců, v rámci firmy nesmí jejich počet překročit 5 % všech zaměstnanců. Zahraniční pracovník může v Bangladéši pracovat pouze pět let. K práci v Bangladéši je nutné pracovní vízum a povolení. Žádost o vízum je třeba podat na nejbližším zastoupení Bangladéše (Bangladéš nemá v ČR rezidentní zastoupení, nejbližší velvyslanectví Bangladéše je v Berlíně), podrobnější informace lze nalézt na: http://www.bdesh.info/info/visas.asp. Pracovní povolení vyřizuje bangladéšské ministerstvo vnitra www.mha.gov.bd.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve větších městech lze najít zdravotní péči na přijatelné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských oblastech je situace mnohem horší.

 

Obecně platí, že do Bangladéše by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a vybavené příslušnými očkováními. Je vhodné si s sebou vzít pravidelně užívané léky a  navštívit v případě potřeby pouze renomovaného, anglicky mluvícího lékaře. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit v hotovosti. Je proto vhodné mít dostatečnou finanční zásobu a před cestou sjednat zdravotní pojištění. Zdravotní péči je lépe vyhledávat u soukromých zdravotnických zařízení.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem