Bělorusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Vzájemný obchod v roce 2018 zaznamenal růst +42,6% na 495,1 mil. USD. Český export meziročně narostl o 45,4 % na 327,7 mil. USD (zejména díky vývozu strojů a osobních automobilů, telefonních přístrojů a léků); dovoz narostl o +37,5 % na 167,3 mil. USD. 

Z ČR se za uvedené období nejvíce prodávaly telefonní přístroje, osobní vozidla a jejich díly, elektrické přístroje, stroje a zařízení užívané v energetickém průmyslu, kovové výrobky, a výrobky z plastu. Ve struktuře dovozu převládaly minerální oleje a rašelina, výrobky ze železa nebo oceli (většinou lana a kabely bez elektrické izolace), dráty z nelegované oceli, borové a jedlové dřevo a hliníkové konstrukce.

České investice ke dni 1. 1. 2019 činí 104,5 mil. USD, kde přímé investice tvoží cca 55 %. V roce 2018 obdrželo Bělorusko 24,4 mil USD na investice, z toho 13,2 mil USD přímé investice. Jedná se o společné investiční projekty v energetice a petrochemii.

BY představovalo v roce 2018 (měřeno objemem zbožové výměny) 47. největší trh, na který směřuje český vývoz. Z hlediska dovozu je na 58 místě. Podle obratu vzájemného obchodu je BY 56. nejdůležitější partner pro ČR. ČR byla pro BY v loňském roce 14. největším dovozcem, v žebříčku importérů zaujala 24. místo. Podle obratu vzájemného obchodu 19. nejdůležitější partner pro BY.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod zbožím ČR – Bělorusko za posledních 5 let  v tis. USD/CZK
 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

2014

414 975

85,5

8 609 080

160 320

128,9

3 326 002

575 295

94,4

11 935 082

254 655

2015

255 397

61,5

6 282 758

157 886

98,5

3 883 990

413 283

71,8

10 166 748

97 511

2016

192 815

75,5

4 710 849

132 833

84,1

3 245 376

325 648

78,8

7 956 225

59 982

2017

225 588

110,4

5 202 050

121 767

91,3

2 823 129

347 264

106,4

8 025 179

103 912

2018

327 726

145,3

7 148 873

167 284

137,5

3 633 707

495 050

142,6

10 782 581

160 482

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018 leden–prosinec, tis. EUR

 

Oleje ropné,z nerostů živič.(ne surové),přípravky j.n. min. 70% čisté 29 371
Kroucený drát, lana, kabely, pletené bandáže aj. 18 372
Dráty ze železa nebo nelegované oceli 8 074
Příze z ost. syntet. nekonečných vláken, do 67 dtex 6 565
Dřevo jehličnanů, řezané nebo štípané po délce 4 489
Hliníkové konstrukce, části, plechy, profily ap. 4 296
Staveb. materiál z osinkocementu, vyztuženého cementu 3 902
Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče 3 873
Příze ze syntetického nekonečného vlákna, do 67 dtex 3 512
Tyče a pruty ze žel.nebo oceli,válc.a protah.za tepla 3 362

Zdroj: MPO

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018 leden–prosinec, tis. EUR

 

Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat 43 012
Zařízení k autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU,kláves.,displej 15 139
Mechanické přístr. k tryskání, stříkání, rozprašování 10 795
Paměťové jednotky 9 669
Elektrické stroje a zařízení, j.n. 9 152
Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny 7 991
Elektronické integrované obvody 7 029
Čerpadla paliv, maziv pro pístové motory 6 556
Motorová vozidla k dopravě osob 6 345
Generátory plynu, výměníky tepla apod. zařízení 6 267

Zdroj: MPO

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z dostupných údajů vyplývá, že český vývoz služeb dosáhl v roce 2018 podle běloruských statistik 118,2 mil. USD (meziroční nárůst o +24,9 %), běloruský vývoz dosáhl 102,3 mil. USD (v porovnání s rokem 2017 – nárůst o 26,6%, zejména díky IT). Kladné saldo bylo ve prospěch Běloruska ve výši 86,3 mil. USD. Na české straně dominovaly stavební a finanční služby, na běloruské straně dopravní služby a služby v oblasti IT a telekomunikace .

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy vyjadřují vážný zájem podílet se na procesu modernizace a restrukturalizace běloruské ekonomiky: zajištění energetické bezpečnosti (diverzifikace zásobovacích tras), diverzifikace obchodu od jednostranné orientace na trh EU, diverzifikace přílišné orientace některých segmentů exportu na Rusko. V současné době je v Bělorusku zaregistrováno 200 společných česko-běloruských podniků a podniků s českým kapitálem. Deset z nich podniká v rámci Svobodných ekonomických zón. Další české firmy působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení nebo oficielních distributorů.

Mezi řadou oborů, ve kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné např. podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační  systémy na železnici,  výstavby farem pro chov skotu, dodávky systémů pro vodní elektrárny, modernizace rafinérie, realizace výstavby továrny na výrobu papíru a další.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, Moskva, 27. dubna 1972 (datum vstupu v platnost se ověřuje);
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12. srpna 1982 (platnost od 4. června 1983);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Budapešť, 29. května 1996 (platnost od 16. srpna 1996);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o vzájemném řešení otázek spojených s umístěním diplomatických zastoupení, Praha, 11. září 1997;
 • Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 14. října 1996 (platnost od 9. dubna 1998);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha, 14. října 1996 (platnost od 15. dubna 1998);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, Praha, 7. prosince 1998 (platnost od 7. prosince 1998);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách, Praha, 5. května 1999 (platnost od 12. listopadu 1999);
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky, Praha, 22. června 1999 (platnost od 22. června 1999);
 • Protokol mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, Minsk, 17. května 2001 (platnost od 25. listopadu 2002);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách, Minsk, 26. dubna 2002 (platnost od 8. února 2006);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Minsk, 22. ledna 2009 (platnost od 13. května 2009);
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Minsk, 11. srpna 2010 (platnost 31. května 2011);
 • Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky, Minsk, 16. listopadu 2011 (platnost od 16. listopadu 2011);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesnictví, Praha, 15. listopadu 2012 (platnost od 15. listopadu 2012);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, Minsk, 14. března 2018 (smlouva předložena sněmovně dne 30. 4. 2018; očekává se souhlas k ratifikaci).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojovou spolupráci ve vztahu k Bělorusku provádí MZV ČR formou tzv. malých lokálních projektů, což jsou nižší jednotky projektů do 500 tis. Kč každý. ČR pomáhá rovněž v rozvoji občanské společnosti a řešení vybraných společenských problémů v rámci projektů spolufinancovaných EU nebo samostatně prostřednictvím transformační spolupráce v projektech podávaných českými subjekty působícími v Bělorusku. Bělorusko je jednou ze zemí, které vláda ČR poskytuje prostřednictvím MŠMT cca 5 stipendií ročně ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem