Bělorusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Vzájemný obchod v roce 2019 zaznamenal růst o +1,2% na 10,91 mld. CZK, kdy náš vývoz meziročně poklesl o -0,4% na 7,12 mld. USD a dovoz stoupl o +4,2% na 3.79 mld. USD (především růst dovozu ropných výrobků a služeb v oblasti IT).

V 1.čtvrtletí 2020 náš vzájemný obchod zaznamenal růst o +23,9 % na 2,78 mld. CZK, kdy náš vývoz meziročně stoupl o +43,0 % na 1,90 mld. CZK a dovoz poklesl o -3,9% na 0,88 mld. CZK (především pokles dovozu ropných výrobků a vliv ceny ropy na světových trzích). Obchodní bilance je tak dlouhodobě pozitivní ve prospěch ČR.

Z ČR se za uvedené období nejvíce prodávaly telefonní přístroje, osobní vozidla a jejich díly, elektrické přístroje, stroje a zařízení užívané v energetickém průmyslu, filtrační a čistící stroje na kapaliny a plyny, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny, kovové výrobky a výrobky z plastu. Ve struktuře dovozu převládaly výrobky ze železa nebo oceli (většinou lana, kabely bez elektrické izolace), dráty z nelegované oceli, minerální oleje a rašelina, netkaný textil, borové a jedlové dřevo, hliníkové konstrukce, třískové desky.

České investice ke dni 1. 1. 2020 činí 135,9 mil. USD, kde přímé investice tvoří cca 72 %. V roce 2019 obdrželo Bělorusko 9,59 mil. USD přímých investic. Jednalo se zejm. o společný investiční projekt na výrobu tlakových lahví.

BY představovalo v roce 2019 (měřeno objemem zbožové výměny) 48. největší trh, na který směřuje český vývoz. Z hlediska dovozu je na 58 místě. Podle obratu vzájemného obchodu je BY 55. nejdůležitější partner pro ČR. ČR byla pro BY v loňském roce 15. největším dovozcem.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod zbožím ČR – Bělorusko za posledních 5 let  v tis. USD/CZK
 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

2015

255 397

61,5

6 282 758

157 886

98,5

3 883 990

413 283

71,8

10 166 748

97 511

2016

192 815

75,5

4 710 849

132 833

84,1

3 245 376

325 648

78,8

7 956 225

59 982

2017

225 588

110,4

5 202 050

121 767

91,3

2 823 129

347 264

106,4

8 025 179

103 912

2018

327 726

145,3

7 148 873

167 284

137,5

3 633 707

495 050

142,6

10 782 581

160 482

 2019

309 865 

99,6 

7 120 998 

165 239 

104,2 

3 788 490 

475 104 

101,2 

10 909 489 

144 625 

Zdroj: MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2019 leden–prosinec, tis. CZK

 

Kroucený drát, lana, kabely, pletené bandáže aj.

613 074

Oleje ropné,z nerostů živič.(ne surové),přípravky j.n. min. 70% čisté

550 460

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

234 988

Příze z ost. syntet. nekonečných vláken, do 67 dtex

166 471

Hnojiva draselná, minerální nebo chemická

151 832 

Dřevo jehličnanů, řezané nebo štípané po délce

145 119

Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče

112 657

Hliníkové konstrukce, části, plechy, profily ap.

103 393

Překližky, deskyky dýhované a podobné vrstvené dřevo

97 661

Dřevo zušlechtěné a rekonstituované

78 014

Rašelina (vč. rašelinového humusu)

77 807

Zdroj: Český statistický úřad

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2019 leden–prosinec, tis. CZK

 

Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat

1 215 256

Zařízení k autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU,kláves.,displej

558 143

Elektrické stroje a zařízení, j.n.

395 657

Čerpadla paliv, maziv pro pístové motory

228 125

Paměťové jednotky

202 361

Elektronické integrované obvody

172 160

Motorová vozidla k dopravě osob

129 469

Články (baterie) a elektrické akumulátory

129 169

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory apod.

127 254

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací stroje

118 809

 Kohouty, ventily apod. armatury

111 166

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z dostupných údajů vyplývá, že český vývoz služeb dosáhl v roce 2019 podle běloruských statistik 63 987 tis. USD (meziroční nárůst o +83,0 % – zejména nákladní doprava), běloruský vývoz dosáhl 160 688 tis. USD (v porovnání s rokem 2018 – nárůst o +22,7 %, zejména IT a telekomunikace). Kladné saldo bylo ve prospěch Běloruska ve výši 96 701 tis. USD. Na české straně dominovaly dopravní a finanční služby, na běloruské straně dopravní služby a služby v oblasti IT a telekomunikace .

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy vyjadřují vážný zájem podílet se na procesu modernizace a restrukturalizace běloruské ekonomiky: zajištění energetické bezpečnosti (diverzifikace zásobovacích tras), diverzifikace obchodu od jednostranné orientace na trh EU, diverzifikace přílišné orientace některých segmentů exportu na Rusko. V současné době je v Bělorusku zaregistrováno 171 společných česko-běloruských podniků a podniků s českým kapitálem. Dvanáct z nich podniká v rámci Svobodných ekonomických zón. Další české firmy působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení nebo oficielních distributorů.

Mezi řadou oborů, ve kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné např. podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační  systémy na železnici,  výstavby farem pro chov skotu, dodávky systémů pro vodní elektrárny, modernizace rafinérie, realizace výstavby továrny na výrobu papíru a další.

V roce 2019 obdrželo Bělorusko 9,59 mil. USD přímých investic. Jednalo se zejm. o společný investiční projekt na výrobu tlakových lahví.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, Moskva, 27. dubna 1972 (datum vstupu v platnost se ověřuje);
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12. srpna 1982 (platnost od 4. června 1983);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Budapešť, 29. května 1996 (platnost od 16. srpna 1996);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o vzájemném řešení otázek spojených s umístěním diplomatických zastoupení, Praha, 11. září 1997;
 • Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 14. října 1996 (platnost od 9. dubna 1998);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha, 14. října 1996 (platnost od 15. dubna 1998);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, Praha, 7. prosince 1998 (platnost od 7. prosince 1998);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách, Praha, 5. května 1999 (platnost od 12. listopadu 1999);
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky, Praha, 22. června 1999 (platnost od 22. června 1999);
 • Protokol mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, Minsk, 17. května 2001 (platnost od 25. listopadu 2002);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách, Minsk, 26. dubna 2002 (platnost od 8. února 2006);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Minsk, 22. ledna 2009 (platnost od 13. května 2009);
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Minsk, 11. srpna 2010 (platnost 31. května 2011);
 • Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky, Minsk, 16. listopadu 2011 (platnost od 16. listopadu 2011);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesnictví, Praha, 15. listopadu 2012 (platnost od 15. listopadu 2012);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, Minsk, 14. března 2018 (platnost od 1. října 2019);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice, Minsk, 1.října 2019 (platnost od 6. ledna 2020).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojovou spolupráci ve vztahu k Bělorusku provádí MZV ČR formou tzv. malých lokálních projektů, což jsou nižší jednotky projektů do 500 tis. Kč každý. ČR pomáhá rovněž v rozvoji občanské společnosti a řešení vybraných společenských problémů v rámci projektů spolufinancovaných EU nebo samostatně prostřednictvím transformační spolupráce v projektech podávaných českými subjekty působícími v Bělorusku. Bělorusko je jednou ze zemí, které vláda ČR poskytuje prostřednictvím MŠMT cca 5 stipendií ročně ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem