Bělorusko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Bělorusko se vnímá geograficky, historicky i kulturně jako součást Evropy a přináší dle svých slov posílení evropské bezpečnosti. Staví se do role důvěryhodného obchodního a dopravního partnera EU i Ruské federace. EU je pro Bělorusko po RF druhým největším obchodním partnerem a za posledních deset let se obchodní výměna více než zdesetinásobila. Klíčovou výzvou a zadáním Běloruska pro vztahy s členskými státy EU je přilákání přímých zahraničních investic. Bělorusko usiluje o zahájení jednání o nové základní smlouvě s EU, která by nastavila parametry vztahů. 

Bělorusko je součástí Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy; ENP) a v r. 2009 se EU dohodla s Běloruskem, že přistoupí k politice Východního partnerství, ale běloruské zapojení je dosud omezené na multilaterální část. EU s Běloruskem charakterizuje svou politiku jako kritické zapojování, kde se vztahy opírají o dialog o dodržování lidských práv, demokracie a vlády práva. EU si přeje Bělorusku pomoci dodržovat jeho mezinárodní závazky v této oblasti. Po osvobození politických vězňů v srpnu 2015 EU schválila na začátku roku 2016 opuštění sankčního režimu (vízové restrikce, zmrazení účtů a cílené ekonomické sankce) a obnovení sektorového dialogu v rámci ENP a multilaterální části Východního partnerství. Malá část sankcí zůstává v platnosti – Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/325 ze dne 25.února 2019.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Bělorusku zastoupena Delegací Evropské unie v Minsku

Delegation of the European Union to Belarus
Vedoucí delegace: paní Andrea Wiktorin Adresa: 34A/2 Engels Street, 220030 Minsk, Republic of Belarus
Telefon: +375 (17) 328 66 13 Email: delegation-belarus@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Bělorusko druhým nejvýznamnějším partnerem po Rusku s téměř čtvrtinovým podílem na běloruském zahraničním obchodu. Obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Běloruskem se řídí Dohodou o obchodu a spolupráci podepsanou v roce 1989 (ratifikace Dohody o partnerství a spolupráci je od roku 1997 zmražena). Tato dohoda zakotvuje doložku nejvyšších výhod, ale nepředpokládá běloruskou regulatorní aproximaci k nejdůležitějším obchodním acquis Evropské unie. Bělorusko zažádalo o členství ve WTO v roce 1993, žádost zatím nebyla akceptována. Podle statistických údajů vzájemně výhodné obchody mezi Běloruskem a zeměmi EU jsou s Německem (4,7 %), Velkou Británií (4,7%), Polskem (3,6 %), Holandskem (2,4 %), Litvou (2,1 %), Itálií (1,3 %) a dalšími.

Obrat zahraničního obchodu s EU v roce 2018 oproti roku 2017 vzrostl o +17,3 % na 19,9 mld. USD (24,2% celkového obratu Běloruska). Vývoz vzrostl o +30,3% na 10,2 mld. USD, dovoz z EU vzrostl o +7,5 % na 7,1 mld. USD. Kladné saldo činilo 3,1 mld. USD.

Období leden-březen 2019: obrat s EU klesl  o +11,3% oproti stejnému období 2017 na 3,9 mld. USD (23,8 % celkového obratu Běloruska); vývoz do EU klesl  o +16,4% na 2,3 mld. USD; dovoz z EU činil 1,6 mld. USD (-3,1% oproti stejnému období 2017); Kladné saldo činilo 654,8 mil USD.

Bělorusko vyváží do EU zejména paliva, dále v nižších objemech některé chemické produkty, zemědělské výrobky, průmyslovou techniku a textil. Z EU pak dováží hlavně stroje, dopravní prostředky a chemické produkty.

V poslední době EU a Bělorusko zvyšují diplomatické aktivity. 14. 12. 2018 proběhlo v Bruselu 5. setkání v rámci obchodního dialogu mezi DG Trade a MZV Běloruskem. Formální dohoda o zahájení dialogu byla podepsána ještě v roce 2016. Plánuje se, že následující jednání v rámci dialogu se uskuteční v první polovině 2019. Při uvedené příležitosti byl probrán přehled obchodních vztahů mezi EU a Běloruskem, podpora přístupového procesu do WTO, sanitární a fytosanitární aspekty obchodu, obchod s agrárními produkty, ochranné šetření EU ohledně dovozu ocelářského zboží, omezení na dovoz cementu a dřeva, dodržování právních předpisů ohledně certifikace zdravotnických zařízení, označování zboží, zeměpisná označení (nedostatečná ochrana na straně Běloruska) a regionální aspekty bilaterálního obchodu (např. euroasijská dopravní konektivita). Společně byl konstatován pozitivní trend rozvoje bilaterálních vztahů.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 přijala EU orientační program pro Bělorusko na léta 2014 – 2017, který poskytuje finanční prostředky na projekty a činnosti v oblasti sociální politiky, životního prostředí a regionálního rozvoje. V nových programech regionální a pohraniční spolupráce EU v rámci evropského nástroje pro sousedství (ENI) pro období 2014 – 2020 má  Bělorusko přístup ke 14 nástrojům a 16 vnitřním programům EU – zejména v oblasti pohraniční spolupráce, ochrany životního prostředí, energetiky, vzdělávání a dopravy. Bělorusko se např. účastní programu mobility studentů a učitelů Erasmus+, pro vědce Horizont 2020, programu mobility pro mladé profesionály (MOST) a instrumentu pro technickou asistenci a informační výměnu (TAIEX). V roce 2016 EU zdvojnásobila balíček bilaterální pomoci Běloruska v oblasti podpory rozvoje soukromého sektoru a posilování institucí. EU podporuje rovněž rozvoj občanské společnosti.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem