Bělorusko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Bělorusko se vnímá geograficky, historicky i kulturně jako součást Evropy a přináší dle svých slov posílení evropské bezpečnosti. Staví se do role důvěryhodného obchodního a dopravního partnera EU i Ruské federace. EU je pro Bělorusko po RF druhým největším obchodním partnerem a za posledních deset let se obchodní výměna více než zdesetinásobila. Klíčovou výzvou a zadáním Běloruska pro vztahy s členskými státy EU je přilákání přímých zahraničních investic. Bělorusko usiluje o zahájení jednání o nové základní smlouvě s EU, která by nastavila parametry vztahů. 

Bělorusko je součástí Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy; ENP) a v r. 2009 se EU dohodla s Běloruskem, že přistoupí k politice Východního partnerství, ale běloruské zapojení je dosud omezené na multilaterální část. EU s Běloruskem charakterizuje svou politiku jako kritické zapojování, kde se vztahy opírají o dialog o dodržování lidských práv, demokracie a vlády práva. EU si přeje Bělorusku pomoci dodržovat jeho mezinárodní závazky v této oblasti. Po osvobození politických vězňů v srpnu 2015 EU schválila na začátku roku 2016 opuštění sankčního režimu (vízové restrikce, zmrazení účtů a cílené ekonomické sankce) a obnovení sektorového dialogu v rámci ENP a multilaterální části Východního partnerství. Malá část sankcí zůstává v platnosti – Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/214 ze dne 17.února 2020.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Bělorusku zastoupena Delegací Evropské unie v Minsku

Delegation of the European Union to Belarus
Vedoucí delegace: pan Dirk Schuebel Adresa: 34A/2 Engels Street, 220030 Minsk, Republic of Belarus
Telefon: +375 (17) 328 66 13 Email: delegation-belarus@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Bělorusko druhým nejvýznamnějším partnerem po Rusku s pětinovým podílem na běloruském zahraničním obchodu. Obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Běloruskem se řídí Dohodou o obchodu a spolupráci podepsanou v roce 1989 (ratifikace Dohody o partnerství a spolupráci je od roku 1997 zmražena). Tato dohoda zakotvuje doložku nejvyšších výhod, ale nepředpokládá běloruskou regulatorní aproximaci k nejdůležitějším obchodním acquis Evropské unie. Bělorusko zažádalo o členství ve WTO v roce 1993, žádost zatím nebyla akceptována. Podle statistických údajů vzájemně výhodné obchody mezi Běloruskem a zeměmi EU jsou s Německem (4,2 %), Polskem (3,7 %), Velkou Británií (3,6%), Litvou (2,1 %), Nizozemskem (1,7 %), Itálií (1,3 %) a dalšími.

Obrat zahraničního obchodu s EU v roce 2019 oproti roku 2018 poklesl o -9,4 % na 15 660 mil. USD (22,0% celkového obratu Běloruska). Vývoz z Běloruska do EU 8 396 mil. USD (pokles o +16,5 % v porovnání s rokem 2018) a dovoz 7 264 mil. USD (pokles o -0,7 % ). Kladné saldo činilo 1 132 mil. USD.

V 1. čtvrtletí roku 2020 vzájemný obchod Běloruska se zeměmi EU klesl o +12,2 % na 2,70 mld. USD (19,4 % celkového obratu zahr. obch.BY). Záporné saldo činilo 0,49 mld. USD. Polsko 4,1 % (578,2 mil. USD), Německo 3,9 %, Litva 2,5 %, Velká Británie 1,7 %, Nizozemsko 1,7 %,  Itálie 1,3% (182,1 mil. USD).

Bělorusko vyváží do EU zejména paliva, dále v nižších objemech některé chemické produkty, zemědělské výrobky, průmyslovou techniku a textil. Z EU pak dováží hlavně stroje, dopravní prostředky a chemické produkty.

V poslední době EU a Bělorusko zvyšují diplomatické aktivity. V rámci obchodního dialogu mezi DG Trade a MZV Běloruska je věnována pozornost zejména následujícím bodům:  přehled obchodních vztahů mezi EU a Běloruskem, podpora přístupového procesu do WTO, sanitární a fytosanitární aspekty obchodu, obchod s agrárními produkty, ochranné šetření EU ohledně dovozu ocelářského zboží, omezení na dovoz cementu a dřeva, dodržování právních předpisů ohledně certifikace zdravotnických zařízení, označování zboží, zeměpisná označení (nedostatečná ochrana na straně Běloruska) a regionální aspekty bilaterálního obchodu (např. euroasijská dopravní konektivita).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 přijala EU orientační program pro Bělorusko na léta 2014 – 2017, který poskytuje finanční prostředky na projekty a činnosti v oblasti sociální politiky, životního prostředí a regionálního rozvoje. V nových programech regionální a pohraniční spolupráce EU v rámci evropského nástroje pro sousedství (ENI) pro období 2014 – 2020 má  Bělorusko přístup ke 14 nástrojům a 16 vnitřním programům EU – zejména v oblasti pohraniční spolupráce, ochrany životního prostředí, energetiky, vzdělávání a dopravy. Bělorusko se např. účastní programu mobility studentů a učitelů Erasmus+, pro vědce Horizont 2020, programu mobility pro mladé profesionály (MOST) a instrumentu pro technickou asistenci a informační výměnu (TAIEX). V roce 2016 EU zdvojnásobila balíček bilaterální pomoci Běloruska v oblasti podpory rozvoje soukromého sektoru a posilování institucí. EU podporuje rovněž rozvoj občanské společnosti.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem